Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Курсова работа

Избор на пазарна стратегия на основата на SWOT анализ на бизнес средата на фирмата

2006 г.
СЪДЪРЖАНИЕ

 

Увод. 3

1.   Мисия и визия на фирмата. 3

2.   Обща характеристика на приходите и разходите. 4

2.1.    Приходи. 5

2.2.    Разходи. 5

3.   Обща характеристика на клиентите. 5

4.   Обща характеристика на конкурентите. 6

5.   Обща характеристика на доставчиците. 7

6.   Анализ на маркетинговата среда. 7

7.   Силни и слаби страни на фирмата. SWOT – анализ. 8

8.   Маркетингов микс. 10

9.    Управление на дружеството.. 13

9.1.    Планиране на продуктите. 13

9.2.    Планиране на продажбите. 13

10.     Контролинг. 14

11.     Стратегии. Продуктова и пазарна стратегия. 14

12.     Цели и задачи на фирмата за 2006 година. 16

13.     Избор на стратегическа алтернатива. 17

Заключение. 19

Приложения. 20

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 22

 

 

 


Увод

 

ЕООД “Текстил” е регистрирано в търговския регистър на Община Пловдив след съдебно решение на Пловдивския окръжен  съд №2538 от 06.09.2001 г. Дружеството е създадено от инженер Румен Стоилов. През последните три години ЕООД ”Текстил” е развивало основна дейност в областта на търговията с текстилни изделия. Към настоящият момент фирмата разполага с верига от магазини в четири големи града: Сливен, Бургас, Пловдив и Велико Търново, а също така и с дистрибуторска мрежа обхващаща 3% от търговията с текстилни изделия в страната. Фирмата отделя 4.5% от печалбата си за маркетингова дейност – локална и национална. Съвместно с консултантска и рекламна компания “ЕЛИТ- Г” разработва рекламната и маркетинговата си стратегия за период от една година.

......................................................

1.     Силни и слаби страни на фирмата. SWOT – анализ

 

Анализирайки информацията за самата фирма трябва ясно да се разграничат и анализират конкретните финансови, аналитични и други данни и точно да се определи кои приоритетно са задачите й и как те съвпадат със силните страни от дейността й; кои са слабите й страни и как и по какъв начин фирмата може да неутрализира негативното им влияние върху себе си и да ги превърне по някакъв начин в свои плюсове пред конкурентите си.

Слабостите в развитието предимно се свързват с нестабилната икономическа обстановка, нуждата от правна регламентация, нуждата от инвестиции и много други фактори, оказващи влияние в различна степен върху фирмите.

Силни позиции могат да са: печеливши пазарни позиции, висок пазарен дял, липса на стабилни преки конкуренти; нарастващи парични потоци и нарастващ брой на персонала поради увеличеният обем на дейност; добра маркетингова стратегия; добро обслужване на клиентите, с което да улеснява клиентите си и по такъв начин да ги печели за продължителен период от време.

.............................................................

2.     Маркетингов микс

 

Най-популярната схема на маркетинг микса[1] е създадена от Джеръм Мак Карти, който обобщава всички елементи в четири основни групи: продукт, пласмент, цена и рекламно – насърчителни дейности или т. нар. 4 “р”. Всички четири групи могат да се състоят от различни елементи в зависимост от естеството на туристическия обект и неговите конкретни нужди. Според него той включва:

ü      планиране на продукта; ценообразуване;

ü      маркова политика; разпределителни канали;

ü      лични продажби; рекламиране;

ü      насърчителни дейности; пазарно проучване

ü      комплектоване и представяне на продукта;

ü      обслужване; показ; складово-превозни дейности;

...............................................................

13. Избор на стратегическа алтернатива

 

Изборът на алтернатива за развитие на дружеството се извършва на базата на операционализирани цели и задачи в плановия период. Оценяват се възможностите за най – правдоподобно и оптимално развитие и се избира конкретен вариант като алтернатива на всички останали. По този начин целеполагането в прогнозната дейност получава действителни измерения и способства за мобилизиране на ресурсите, дейността и резултатите на дружеството за постигането на конкретно приетите критерии за неговата оптималност.

...........................................................

Заключение

 

При управлението на маркетинговата дейност в конкретната фирма трябва първоначална да се анализира мястото на пазара на тази фирма /пазарния й дял и възможностите за увеличаването му/, както и конкурентите /чрез използване на SWOT  анализа за силните и слабите страни, благоприятните възможности и заплахи от страна на обкръжаващата фирмата среда/. Определя се и финансовото състояние на фирмата /възможност за разработване на нов продукт, инвестиции, анализи, дистрибуция и собствена търговска мрежа и поддържането й, рекламна стратегия и кампания и т.н./ Набелязват се и краткосрочните и средносрочни маркетингови цели, съобразени с фирмените такива /и по-конкретно с фирмената стратегия/.

....................................................


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.       Маринова, Е. “Маркетинг, продукт, реклама”, Princeps Варна, 1992 г.

2.       Прайд У., О. Ферел, “Маркетинг - концепции и стратегии”, “Протед”, София 1994 г.

3.      Атанас Дамянов – “Планиране и прогнозиране”; Университетско издателство, 2002 г.

4.      Данни, предоставени от Маркетинговия отдел на фирмата

..............................................

Темата е изготвена 2006 г.

Темата съдържа 2 таблици и 2 графики.

 

Ключови думи:

мисия и визия на фирмата; приходи и разходи; характеристика на клиенти, конкуренти и доставчици; маркетингова среда; SWOT анализ; контролинг; стратегическа алтернатива[1] Маркетинг микса разгледан като продукт, цена, реклама и дистрибуция.


Търси за: мисия визия фирмата | приходи разходи | характеристика клиенти | конкуренти доставчици | маркетингова среда | SWOT анализ | контролинг | стратегическа алтернатива

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker