Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


 

 

Курсова работа

 

 

 

 

На тема:

Вътрешен маркетингов одит на фирма “Цифрови системи” ООД - София

 

 

 

2007 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. Организационен профил на фирмата. 3

2. Концептуален модел за разработване на маркетингова стратегия. 6

3. Стратегия за развитие. 9

4. Ключови подкрепящи функционални стратегии. Стратегия по отношение качеството на произвежданата продукция. 10

5. Маркетингови системи и стратегии на работа. 10

5.1. Организиране на маркетинговата дейност. 10

5.2. Функционални и ценови стратегии във фирмата. 11

5.3. Силни страни в дейността на фирмата. 12

5.4. Организационна структура на управление. 15

5.5. Маркетингова стратегия на продуктово развитие. 16

6. Маркетингова продуктивност. 18

7. Заключение и перспективи за развитие на фирмата. 19

Използвана литература. 20

 


 

…………………………………

 

“Цифрови системи” ООД е първият и водещ Internet доставчик в България. От 1992 г. фирмата предлага комерсиално Internet услуги като партньор на EUnet. Някои от първите клиенти са: Лаборатория по компютърна вирусология при БАН, фирма Пегас-група, Натурела-софт, Американския Университет в България и др.

От 1991 до 1992 г. се предлагат предимно услугите електронна поща (e-mail) и мрежови новини (UseNet News) в пакетен режим. От 1993 г. се предлага пълен достъп до Internet. През този период връзката с EUnet се осъществява по Х.25 мрежата за предаване на данни – БУЛПАК. Някои от първите клиенти на услуги за пълен достъп са: Unimasters Logistics, Американски Университет в България, Институтът по Приложна Кибернетика при БАН (ИККС) и др.

От 1993 г. “Цифрови системи” ООД е официален представител на австрийската фирма “СИТИКОМЕРШЪЛ” Ltd, специализирана в изработването на компютърни компоненти и системи (софтуер и хардуер) по лиценз на Майкрософт САЩ. Основният софтуер, който фирмата произвежда е свързан с мултимедийните технологии в музиката. Основни нейни музикални програми, внасяни от “ЕЛИАД-АХАД” ООД са Cackewalk Professional; Cubase Score; Cubase VST и Jammer и други, които могат да записват текст и музика във формат MIDI; AUDIO; REAL PLAYER и формат MP3.

От 1994 г. до пролетта на 1996 г. “Цифрови системи” ООД поддържа собствен арендуван аналогов канал Пловдив-Амстердам. Фирмата увеличава за същата година вноса на компютърни компоненти от Австрия с 34% поради увеличеното търсене на комуникационни и информационни мрежи и системи.

 

………………………………………

 

Стратегията на растеж, която следва фирмата е, чрез специализация в дадена област, да си осигури лидерско положение на пазара, един значителен пазарен дял, другите фирми от този сектор да са само следващи и подражаващи, да максимизира печалбата си от това звено от дейността си, както и да насочи усилията си и инвестициите само в една област. Маркетинговите и фирмените цели и задачи осигуряват благоприятни насоки за маркетингово планиране и контрол. Контролът, осъществяван във фирмата е месечен и по конкретни звена, като цялостната регламентация и координация се осъществява от Контролен и Анализаторски център към фирмата.

Основна цел на фирмата е да предлага на пазара продукти с високо качество. Целта й е да обогати продуктовия асортимент, да разработи ефективна маркетингова стратегия и политика, както и да разработи всеки един от елементите на маркетинг-микса в своята фирмена политика – продукт и продуктово разнообразие спрямо информационните потребности на потребителите; цена и гъвкава ценова политика с цел завладяване на нови пазарни ниши и лидерски позиции на утвърдени пазари; промоционална политика при въвеждането на нови продукти, съчетана с активна и настъпателна реклама и връзки с обществеността, както и разработването на обхватна собствена дистрибуционна и пласментна мрежа в България и увеличаването на представителствата й за работа в Западна и Източна Европа и най-вече на руските пазари.

 

…………………………………

 

Стратегическите цели се обобщават в няколко основни групи на работа на оперативните контролни групи и анализатора на общо ниво, който е и контролен орган на тези групи и следи за изпълнението на стратегическите цели и задачи на контрола в дружеството:

-                    подобряване качеството на продукцията, което ще доведе да значителни конкурентни предимства и нови пазарни дялове; тази цел се синхронизира и допълва с производствения и маркетинговия отдели, като се следват фирмените средносрочни и дългосрочни цели и задачи;

-                    подобряване на производството – оптимизиране на производстве-ния процес с което ще се намалят разходите, ще се подобри самия цикъл на производство;

-                    превантивни мерки на контрола срещу евентуални проблеми, пречки, които биха могли да затруднят и влошат цялостната производствена дейност;

-                    стратегическа цел е и изграждането на контрол в съответствие със западните стандарти, което ще доведе до възможността фирмата да реализира значителни по обем продукция на чуждестранния пазар.

Стратегиите за контрол на качеството и производството, заедно със своите цели и задачи могат да доведат до по-високи критерии и фирмени цели, както и на значителни конкурентни предимства.

 

………………………………

 

Връзката между външна и вътрешна среда, съпътстващи предприятието е много тясна. Външни фактори като икономическа конюнктура, законодателство и данъчен режим предопределят поведението на фирмата по отношение на пласментната, финансова и маркетингова политика.

Основно отрицателно влияние върху вътрешната среда, оказва общата икономическа нестабилност за страната, прогресивните данъчни ставки и неплатежоспособността на голяма част от потребителите.

Като цяло външната среда оказва негативно влияние и затруднява нормалното осъществяване на продажбения процес и растежа на фирмата.

Изградената вътрешна среда е с позитивно значение за растежа на фирмата и нейния успех.

Фирма “Цифрови системи” ООД София залага преди всичко на отстояване на заетия си пазарен дял и потребителски ниши. Това налага действия в три направления:

1. Фирмата да отстоява сегашният си пазарен дял, чрез добри отбранителни и нападателни действия:

Стратегия на запазване на пазарните позиции – важно е запазването на извоюваните пазарни позиции. Това може да стане чрез прилагането на следните тактически мерки: повишаване на качеството на предлаганите услуги, разнообразяване на услугите, усъвършенстване на системата за комуникации и т.н.

 

………………………………………

 


Използвана литература

 

 

1.                  Маринова, Е. “Маркетинг, продукт, реклама”, Princeps Варна, 1992 г.

2.                  Прайд У., О. Ферел, “Маркетинг - концепции и стратегии”, “Протед”, София 1994 г.

3.                 Атанас Дамянов – “Планиране и прогнозиране”; Университетско издателство, 2002 г.

4.                 Проф.Любен Беров – “Икономиката на България и бившите социалистически страни 1999 г. десетилетие по-късно”; 1999 г.

5.                 Кирил Тодоров - “9 бизнес плана за стартиране на собствен бизнес в условията на валутен борд”.

6.                 Данни, предоставени от фирмата за периода 2004-2006 г.

 

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа таблици.

 

Ключови думи:

маркетингова стратегия, стратегия за развитие на фирма, функционални стратегии, стратегия по отношение качеството на произвежданата продукция, организиране на маркетингова дейност, функционални и ценови стратегии на фирма, маркетингова стратегия на продуктово развитие, маркетингова продуктивност

 


Търси за: маркетингова стратегия | стратегия развитие фирма | функционални стратегии | стратегия отношение качеството произвежданата продукция | организиране маркетингова дейност | функционални ценови стратегии фирма | маркетингова стратегия продуктово развитие | маркетингова продуктивност

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker