Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (99 лв)  79.20 лв Нова цена!


СУ Св. Климент Охридски

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Факултет по журналистика и масова комуникация

 

 

 

Дипломна работа

 

 

За придобиване на образователно - квалификационна степен „Бакалавър”

 

 

Тема:

 

Интегрираните маркетингови комуникации като ефективен инструмент за реализиране на висококонкурентен пазар на финансова услуга - опитът на кредитна компания КредиБул АД за периода 2006 - 2008 г.

 

 

София,

Юли 2008 г.

 

Съдържание

 

УВОД.. 4

Първа Глава. Теоретични аспекти. 7

1. Възникване и същност на концепцията за интегрирани маркетингови комуникации  7

2. Фактори, налагащи нуждата от възникване на интегрираните маркетингови комуникации  10

3. Маркетинг. Основни понятия. 13

4. Елементи на интегрираните маркетингови комуникации. 18

 

Втора глава. Практическа разработка. 40

1. История и описание на компанията КредиБул АД.. 40

2. Условия за реализирането на финансови услуги по кредитиране. 42

3. SWOT анализ на конкурентоспособността на компания КредиБул АД.. 44

4. Разработване на комуникационна програма на КредиБул АД.. 47

4.1. Определяне на целевата група. Потребителите. 47

4.2. Продуктът. 50

4.3. Анализ на конкуренцията. 52

4.4. Маркетингови и комуникационни цели. 54

4.5. Бюджет. 54

5. Опитът на КредиБул АД в осъществяването на интегрирана комуникационна програма  56

6. Определяне ефективността на кампанията по интегрирани маркетингови комуникации  78

 

Заключение. 82

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я.. 84

Приложения. 87

 

 

 

УВОД

 

       Интегрираните маркетингови комуникации /ИМК/ са последното и най-актуално подразделение в съвременното развитие на маркетинга и комуникациите въобще. В условията на съвременния бизнес ключът към дълготрайни взаимоотношения с потребителите- настоящи и бъдещи, е общуването, удовлетворяващо и двете страни. Концепцията за интегрираните маркетингови комуникации все по-еднозначно доказва своята ефективност за постигане на тази цел в динамичните пазарни условия. ИМК са така ефективни по своята същност и чрез тяхното използване се постигат висококонкурентни резултати, защото те обединяват в себе си най-използваните комуникационни инструменти като реклама, връзки с обществеността, директен маркетинг, промоции, управление на персонала и т.н. Но всички тези изброени техники не просто се прилагат паралелно, а работят в синхрон и съгласуваност помежду си, допълват се и подсилват ефекта от цялостната комуникационна програма. Съчетаването на комуникационните инструменти  и постигането на пълна синергия между тях увеличава общото въздействие върху аудиториите.

       Темата за интегрираните маркетингови комуникации е актуална и все по-често ще се превръща в обект на разискване.  По отношение на влизането на концепцията за ИМК в България може да се твърди, че те ще стават все по- широко използвани и все повече ще се налага нуждата от тяхното качествено прилагане. Специалистите по ИМК също ще бъдат все по-търсени, защото с тяхна помощ компаниите ще имат възможността да развият ефективна комуникационна кампания с отчетени високи резултати и ниско ниво на разходите.

       Основната хипотеза е, че ИМК осигуряват високо ниво на съгласуваност между различните комуникационни инструменти и с това се осигурява високо ниво на ефективност на комуникационната кампания и постигане на устойчиво развитие и просперитет за самата компания.

       Обект на изследване на настоящата дипломна работа е опитът на финансова небанкова институция КредиБул АД в изграждането на комуникационна програма за представянето на финансова услуга по кредитиране посредством интегрираните маркетингови комуникации.

     Целта на дипломната работа е да се покаже високото ниво на резултатност и ефективността от използването и прилагането на интегрирани маркетингови комуникации.

         ......................................................................

    

Втора глава. Практическа разработка

 

      

            Целта на разработката е да демонстрира казаното по-горе от гледна точка на практиката. Избрана е небанкова финансова институция КредиБул АД, чиято цялостна комуникационна програма и набор от дейности по интегрирани маркетингови комуникации ще бъде представена и анализирана с последващите съответни изводи.

 

1. История и описание на компанията КредиБул АД

 

 

 

      

       Компанията КредиБул АД е регистрирана в края на 2005 год. като 100% собственост на Ес Же Консумер Финанс, която от своя страна е част от френската банка Societe Generale. КредиБул е част от поделението за потребителско финансиране към Societe Generale Group. Освен КредиБул международната банкова група е представена в България от още две дружества: SG Експресбанк – една от най-добрите банки в страната по рентабилност и SogeLease - лизингова компания. Societe Generale Group е една от най-старите в исторически план и една от най-влиятелните банки в Европа. Днес, 140 години след създаването си, SGG е петата по големина банка в европейския съюз с 23.5 млд. евро собствен капитал, с над 135 000 служители в целия свят и 22.5 милиона клиенти. Дейността на групата е в своята зрялост с очаквания за стабилен растеж. Societe Generale включва пет линии на развитие: мрежата във Франция; банкиране на дребно извън Франция - главен играч в страните от Централна и Източна Европа, Средиземноморския басейн и Русия; финансови услуги - силно развитие в Европа и експанзия в силно развитите страни; глобален инвестиционен мениджмънт - международен играч, предлагащ продукти и географско покритие и динамично развитие на частно банкиране и SGSS; SG корпоративно и инвестиционно банкиране - лидер в три области, добре позициониран при развиващите се дейности /капиталови пазари, клиенти с нови активи, развиващи се страни/.

            ........................................................................

 

Изводи и препоръки

 

       В резултат на задълбоченото изследване на реализирането на интегрирани маркетингови комуникации в практиката на КредиБул АД, което се опитах да проведа, могат да се изведат някои изводи и препоръки:

·                    На първо място, че несъмнено КредиБул АД е компания, която макар и от кратко време на българския пазар, се развива с бързи темпове и утвърждава позициите си. Предимствата й идват от принадлежността към френската Societe Generale Group, а от тук и мениджмънта и комуникационната стратегия, реализиращи се на европейско равнище.

·                    Компанията е осъзнала необходимостта от интегрирани маркетингови комуникации в съвременния бизнес и успешно се опитва да ги прилага в своята практика. Маркетинговите и комуникационните средства, които използва фирмата са съобразени с нейните цели; използват едно и също послание; подкрепят се взаимно; работят заедно в пълен синхрон.

·                    Недостатък в развитието на компанията е, че за своите три години на пазара тя не е предприела никакви рекламни дейности. Едва през 2008 год.  КредиБул реализира рекламна кампания. Необходимо е фирмата да продължи и за в бъдеще предприемането на рекламни и комуникационни действия, за да задържи постигнатите до момента резултати и да постигне напълно своите цели.

            Относно рекламната кампания на КредиБул отчитам някои пропуски. Смятам, че не е достатъчно използването само на телевизионна, радио и интернет реклама. Нужно е да се оползотворят и възможностите, които предлагат печатните издания /особено финансовите специализирани вестници и списания с оглед на това, че рекламираният продукт е именно финансова услуга/. Рекламата в печата не е толкова скъпа и използването й би подсилило ефекта от цялостната кампания, би спомогнала рекламното послание да достигне до още по-широк кръг от целевата аудитория. Също така е препоръчително да се използват повече от един тв канал за телевизионната реклама.

            .........................................................................

 

 

 

 

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

 

Книги и сборници:

 

1.      Харис, Л. Т., „Добавена стойност на пъблик рилейшънс: тайното оръжие на интегрирания маркетинг”, „Рой комюникейшънс”/ NTC Bussness Books, 1998

2.      Кафтанджиев, Х., „Хармония в рекламната комуникация, София,     2003

3.      Райков, З., „PR Технологията на успеха”, София,  2003

4.      Райков, З., „Корпоративен имидж”, Дармон, 2001

5.      Благоев, В., „ Маркетинг”, София,  2003

6.      Костова, С. „ Маркетинг на търговската марка”,  София,  2003

7.      Kotler, Ph. And  Armstrong, G.,  Priciples of Marketing. 9th ed., Prentice Hall, 2001

8.      Committee on Definitions: American Marketing Association, Marketing Definitions: A Glossary of Marketing Terms, Chicago, 1960

9.      Global Megatrends Push IMC Concepts to Forefront of Strategic Business Thinkingq by Matthew P. Gonrin,  www.medill.nwu.edu Archives, 2002

 

Уеб - сайтове:

 

1.      Статистически портал- http:// www.start.bg

2.      http://www. Chambersz.org

3.      Официален сайт на Алфа Рисърч- http:// www.aresearch.org

4.      Официален сайт на КредиБул АД- http://www.credibul.bg

 

 

Непубликувани материали:

 

1.      Вътрешни отчети на КредиБул АД

2.      Кодекс на поведение на групата Societe Generale

3.      Глобална програма за придобиване на акции от служители 2008

4.      Изследване на агенция за маркетингови и социални проучвания „Алфа Рисърч” на мнението на потребителите относно рекламата на финансовата услуга на компания КредиБул АД CrediGo.

 

 

Темата е разработена юли 2008 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най – новата информация е от 2008 г.

 

Ключови думи:

интегрирани маркетингови комуникации, анализ на пазара, пазар на финансови услуги, определяне на целева група, пазарно позициониране, анализ на конкуренцията, маркетингови и комуникационни цели, ефективност на маркетингова кампания, медия планиране, интегрирана комуникационна програма


Търси за: интегрирани маркетингови комуникации | анализ пазара | пазар финансови услуги | определяне целева група | пазарно позициониране | анализ конкуренцията | маркетингови комуникационни цели | ефективност маркетингова кампания | медия планиране | интегрирана комуникационна програма

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (99 лв)  79.20 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker