Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

По Маркетинг

 

На тема:

Дистрибуционна политика на фирма

Ролко България ООД

 

 

 

2009 г.


Съдържание:

 

1. Представяне и анализ на фирмата. 3

2. Основни финансови показатели на Ролко България ООД.. 8

2.1. Развитие на дейността и състояние на Ролко АД.. 8

2.2. Резултати от дейността през 2008 г. 9

2.3. Избрани показатели от дейността. 9

2.4. Структура на основния капитал. 10

2.5. Управление. 11

3. Обхват на маркетинговата дейност на фирмата. 11

3.1. Стокова политика на Ролко България ООД.. 11

3.2. Ценова политика на дружеството. 12

3.3. Комуникационна политика на Ролко България ООД.. 13

3.4. Целеви пазар на фирмата. 14

3.5. Социална отговорност. 15

4. Използване на SWOT-анализ за оценка на фирмата. 16

5. Анализ на дистрибуционната политика на фирма Ролко България ООД.. 17

5.1. Дистрибуционна политика. 18

5.2. Дистрибуционна политика на Ролко България ООД.. 21

5.3. Канали на разпределение. 23

5.4. Дистрибуционна мрежа. 25

6. Изводи и оценки. 27

Използвана литература. 30

 


1. Представяне и анализ на фирмата

 

История

РОЛКО БЪЛГАРИЯ ООД е водеща компания в производството и търговията на ролни консумативи за касови апарати, фискални принтери, факс апарати, банкомати, медицинска апаратура, самозалепващи термо и промишлени етикети.

Създадено през 2000 г., като дружество с ограничена отговорност със 100% частно участие, то стартира дейността си с продажбата на консумативи за фискални устройства – термоетикети, баркодетикети, карбонови ленти, термокартон и други консумативи. Закупено е високотехнологично производствено оборудване за нарязване на хартиени ролки, осигуряващо ефективен производствен процес и екологично чиста продукция.

Като резултат на територията на България РОЛКО БЪЛГАРИЯ ООД разполага с най-модерната техника за подобен вид производство. Технологията на производство е гарант за качество на произведените продукти. Високото качество на хартията, от която се произвеждат ролките, гарантира безпроблемно и дълготрайно използване от фискалните устройства. Чрез нея на клиентите се спестяват регулярни разходи за ремонт, най-често вследствие от отделянето на книжен прах и власинки от използваната хартия.

През 2003 г. Ролко България е сертифицирана по системата за управление на качеството ISO 9001:2000, а ежегодно провежданите одити доказват лидерството на компанията в производството и търговията на ролки.

 

………………………………

 

2.1. Развитие на дейността и състояние на Ролко АД

Въз основа на постигнатите резултати през изминалите години и за да е адекватна на динамамичните условия на пазара компанията предприема:

Вътрешни цели

·                    разширяване на местни пазари чрез сключване на договори с нови ключови клиенти;

·                    продължаване на успешното сътрудничество с настоящите си клиенти;

·                    привличане на “случайни” клиенти като постоянни;

·                    създаване и /или продължаване на надеждните партньорски отношения с доставчиците на стоки и спедиторските фирми чрез коректни договорни отношения, добра организация и взаимна удовлетвореност.

Средносрочни цели

·                    обновяване на технико- материалната база;

·                    провеждане на регулярни семинари и курсове за повишаване квалификацията на своите служители;

·                    привличане на нови специалисти във всички звена на управление и търговията.

Дългосрочни и външни цели

·                    разрастване на дейността, пазарния дял и клиентската база на местни и чужди пазари.

 

………………………………

 

3. Обхват на маркетинговата дейност на фирмата

 

Клиентите на фирмата са търговци на едро, големи фирми и банки и финансови институции. Партньорите са също големи, световно наложени фирми. От тях Ролко България ООД получава информация, необходима за дейността му – за състоянието на пазара, търсенето, предлагането и конкуренцията. Събраната от клиентите информация най-често се отнася за техните нужди, за изискванията на пазара. След като бъде анализирана, се правят изводи, които биха могли да доведат до изменението не дейността и /или на политиката на дружеството.

 

………………………………………

 

3.4. Целеви пазар на фирмата

Целевият пазар на Ролко България може да се раздели на три основни сегмента: търговци на едро, корпоративни клиенти, банки и финансови институции.

До 2008 г. един от търговците на едро, с които Ролко е работила, е Метро Кеш & Кери. Двете фирми преустановяват отношенията си след като фирмата-клиент поставя условия за по-големи отстъпки, за да продава в магазините си на още по-ниски ценови равнища. Ролко не се съгласява с тези условия и договорните отношения са прекратени.

Корпоративните клиенти на фирмата са основно вериги магазини, в които използването на ролни консумативи е в големи обеми. Някои от по-големите корпоративни клиенти са: Мобилтел ЕАД, Петрол Холдинг, Лукойл България, Верига магазини за хранителни стоки СВА, Верига бензиностанции OMV, Верига бензиностанции ШЕЛ, Верига магазини Технополис, Верига магазини Техномаркет, Верига аптеки Санита, Верига магазини VP Маркет, MC’DONALDS, KFC, BILLA и много други.

Почти всички банки в България са също клиенти на Ролко.

 

…………………………………

 

5.2. Дистрибуционна политика на Ролко България ООД

Фирма Ролко България ООД извършва своята дистрибуционна политика чрез различни канали за дистрибуция.

За пряка дистрибуция, т.е. производител – потребител, компанията разчита на своите офиси в различни градове в страната. Офисите са разположени в десет от най-големите български градове: София, Варна, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Шумен, Стара Загора, Плевен, Сливен Русе. Има открит и офис в румънската столица Букурещ.

По този начин клиентите могат да се свържат лесно директно с производителя и да направят покупка. Обикновено се сключват договори с големи фирми, за големи количества и/или за многократни доставки. Такива клиенти са най-често веригите супермаркети, които, за да извършват дейността си, е необходимо да използват непрекъснато ролни консумативи, етикети, инженерна хартия и др.

При работата си с посредници, т.е. при непряка дистрибуция, Ролко България използва като такива отново супермаркетите, които продават продукцията на дружеството на крайните потребители.

 

………………………………………

 


Използвана литература:

 

1.                  Официален сайт на Ролко България ООД (http://www.rollco-bg.com).

2.                  Годишен доклад за дейността и финансов отчет на Ролко България ООД, валиден към дата 31.12.2008 г.

3.                  “Дистрибуционна политика” – част 1, доц. Л. Василева и колектив, Издателство ”Тракия – М”, 2002 г.

4.                  “Дистрибуционна политика” – част 2, доц. Л. Василева и колектив, Издателство ”Тракия – М”, 2002 г.

5.                  “Маркетинг”, Колектив, УИ “Стопанство”, 2002 г.

6.                  “Основи на финансите на фирмата”, Г. Петров, Издателство “Тракия – М”, 2002 г.

7.                  Статия „Дистрибуционна политика”

(http://www.marketing.bg/дистрибуционна-политика/)

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа таблици, основни финансови показатели за 2007 и 2008 г.

 

Ключови думи:

Ролко България ООД, резултати от дейността на фирмата, структура на основния капитал, маркетингова дейност на фирмата, ценова политика, комуникационна политика, целеви пазари, социална отговорност, SWOT-анализ, дистрибуционна политика, канали на разпределение, дистрибуционна мрежа

 


Търси за: резултати дейността фирмата | структура основния капитал | маркетингова дейност фирмата | ценова политика | комуникационна политика | целеви пазари | социална отговорност | SWOT анализ | дистрибуционна политика | канали разпределение | дистрибуционна мрежа

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker