Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

„Пазарната конкуренция – същност, специфика и механизъм на действие.

Стратегии за работа в условия на пазарна конкуренция по примера на Фаянс Комерс АД.”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Въведение. 3

1. Пазарна среда и пазарна конкуренция в български условия. 3

2. Конкурентни предимства на организацията. 5

2.1. Източници на конкурентно предимство. 5

2.2. Видове конкурентни предимства. 5

2.2.1. Външни конкурентни предимства. 5

2.2.2. Вътрешни конкурентни предимства. 5

2.3. Създаване на конкурентно предимство. 6

2.4. Фактори за създаване на конкурентно предимство. 6

2.5. Задържане и развитие на конкурентни предимства. 6

3. Организационен профил на фирма „Фаянс Комерс” АД.. 7

3.1. Мисията на фирмата. 7

3.2. Визията на фирмата. 8

4. Концептуален модел за разработване на стратегия за производство. 9

5. Стратегия за развитие на фирма „Фаянс Комерс” АД.. 11

6. Ключови подкрепящи функционални стратегии. 14

6.1. Стратегия по отношение качеството на произвежданата продукция. 14

6.2. Стратегия за контрол на риска. 15

6.3. Стратегия за минимизиране на разходите. 15

7.  Заключение и обобщаващи изводи. 18

Използвана литература. 21

 

Въведение

Конкуренцията представлява точен и гъвкав механизъм за регулиране на пазара, принуждавайки фирмите да реагират бързо на изменящите се условия в пазарната конюнктура. В момента, в който се проявят промените, в по-добро положение се оказват фирмите, които са най-добре приспособени към тях. Важното в случая, е че стимулите за конкуренция се създават веднага. Въпреки това практическите действия по създаването на конкурентна среда в националното стопанство са все още непълни и не докрай последователни. Причините за това положение могат да се търсят в различните направления.

 

1. Пазарна среда и пазарна конкуренция в български условия.

Дълго време понятието конкуренция почти липсваше в нашата теория и практика и това беше лесно обяснимо. В условията на централно управлявана, планова икономика, основана на държавна собственост и балансово разпределение на ресурсите, проблемите на конкуренцията като реална икономическа категория просто отсъстват.

Основен проблем пред българската икономика в процеса на присъединяването ни към евроструктурите е степента на готовност на българският бизнес да се справи с конкурентния натиск на европейските пазарните сили, особено при липсата на регламентирана правна рамка на вътрешния пазар на Европейския съюз. Европейските пазари са изключително конкурентни, а в много области са строго регулирани. Ето защо повишаването на конкурентоспособността на българските предприятия и на икономиката, като цяло, има решаващо значение за успешното справяне с натиска на конкурентните сили в ЕС. За целта са нужни солидни финансови средства, с които малките и средни български предприятия не разполагат. Пред опасността след влизането ни в ЕС те да бъдат закрити, се търсят алтернативни начини за финансиране.

...........................................................................................................................................

5. Стратегия за развитие на фирма „Фаянс Комерс” АД.

Основна фаза от стратегията на фирмата е тя да определи и анализира областите от дейността си, в които трябва да се постигнат значителни резултати. Повечето компании в този сектор имат между 8 и 15  такива приоритетни области, в които трябва да постигнат успехи, за да могат да растат и просперират. Целта е тактиката и стратегията на дадената фирма да се концентрират в тези ключови сфери, като по този начин тя по-лесно ще напредва, ще определя задачите си според важността им, ще отпуска финансови средства и ще координира действията си. Изключително важно е при решението на фирмата каква стратегия да избере, самата фирма да си даде и количествена характеристика на целите, които се стреми да постигне. Това може да се постигне чрез план сметка за всяко отделно звено в цялостно изградената стратегия. Всяко звено трябва да бъде остойностено, за да се има както ясна качествена представа, така и количествена такава – с какви средства трябва да разполага фирмата за осъществяване  на заплануваното, кое е приоритетното и т.н.

Анализирайки данните за фирмата и насочеността на работа и клиенти /преследване на дългосрочни цели чрез работа с корпоративни клиенти/ стратегията, която фирмата си е изградила и следва, в най-пълна степен се доближава до стратегията “Анализатор”, използвайки класификацията на Майлс - Сноу. Тази стратегия е синтез между две стратегии – “Проспектор” и  “Анализатор”[1].  От една страна фирмата поддържа стабилност за определени продукти и услуги, докато в същото време се търсят възможности за навлизане на други продукти в нова, по-динамична бизнес среда. Акцентира се върху търсенето на баланс между технологичната гъвкавост и технологичната стабилност, което в най-голяма степен съответства на целите на дружеството. 

...........................................................................................................................................

7.  Заключение и обобщаващи изводи.

В близко бъдеще е нужно фирмата да проучи много добре как ще се отрази специално за българския пазар и българските компании това внедряване на система за контрол по качеството на продукцията и конкурентните фирмени предимства /това е нужно както за самата фирма и дейността й, така и по изискванията за качество на продукцията в Европейския съюз/, как може в българските условия това да се постигне, какво е нужно  да се бюджетира целия проект и внедряването на тази система за стратегически контрол, да се създаде работна група за внедряването му, със собствен бюджет и време за реализация, трудностите и пречките на стратегическия контрол, както и работата по избраната стратегия, която фирмата ще следва и на базата на която тя ще изгради и своята стратегия на контрол по качеството и по производството в съгласие с фирмените й цели и възможността да увеличи клиентите си, пазарния си дял в България и оттам и приходите. Предложенията за усъвършенстване на цялостната стратегия са основно в два аспекта: диференциране на отделите за вътрешен производствен контрол и контрол по качеството; създаване на контролен общ анализатор, който да поеме функцията на цялостен контрол и на стратегическия дългосрочен анализ във фирмата, както и неговото подобряване и оптимизиране. В перспектива с наличните финансови ресурси фирмата ще наблегне на производствената стратегия с изграждането на затворен цикъл на производство и ще разнообрази асортимента на продукцията си (това от своя страна е свързано с намаляване на общите разходи от мащаба на производство при пълен цикъл, както и с увеличаване на потребителите и пазарите, което е свързано с увеличения продуктов асортимент. Всички дейности са съпроводени и с политика на инвестиции и иновации в производството, залегнали в общата фирмена политика и стратегия на “Фаянс Комерс” АД – град София).

...........................................................................................................................................

Използвана литература

1.      Каменов, Д., „Фирмено планиране, прогнозиране и контролиране”, София, 1999 г.;

2.      Каменов, К., „Малкият бизнес”, изд. „Абагар, Велико Търново, 1997 г.;

3.      Класова, С.; П. Иванов и кол.; „Въведение в маркетинга”, УИ „Стопанство”; 1999 г.;

4.      Материали, предоставени от “ЕЛМА Трейд” ООД;

5.      Младенова, Г.; „Стратегическо маркетингово планиране”; УИ „Стопанство”; С.; 1998 г.;

6.      Славова, И.; „Бизнесплан”, изд. „Тилия”, София, 1997 г.;

7.      Славова, И.; „Планиране и прогнозиране”; НБУ – ЦДО, София, 2002 г.;

8.      Данни, предоставени от фирмата.

...........................................................................................................................................

            Темата е изготвена 2009 г. и съдържа таблици и формули.

            Анализът е извършен на база прогнозни данни за финансовия резултат за 2009 г. на фирма „Фаянс Комерс” АД.

Ключови думи: конкуренция, среда, предимства, източници, видове, стратегия за контрол на риска, стратегия за минимизиране на разходите, риск, Фаянс Комерс АД, прогнозиране, финансов резултат[1] Стратегията “Проспектор” е предназначена за адаптация към динамична, растяща външна среда, където реализацията на нови възможности е по-важна задача в сравнение с достигането на ефективност; фирмата реализира репутация на иноватор в съответната област на действие; Стратегията “Защитник” се основава на защита и поддържане на статуквото, като фирмата търси възможности да запази пазарния си дял, така че да запази своята вътрешна дейност


Търси за: конкуренция | стратегия контрол риска | стратегия минимизиране разходите | риск | финансов резултат

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker