Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (85 лв)  68.00 лв Нова цена!


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

гр. Варна

МАГИСТЪРСКИ ПРОЕКТ

на тема:

„Избор на стратегическа алтернатива и разработване на стратегия за развитие на фирма СПЕКТЪР ЕООД – Пловдив”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение. 3

 

ПЪРВА ГЛАВА.. 5

ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ФИРМЕНАТА СТРАТЕГИЯ   5

1. Стратегическо управление на фирмата. Същност на стратегията. 5

2. Подходи и методи за разработване на фирмена стратегия. 11

2.1.  Модел на Майкъл Портър. 30

Модел на петте конкурентни сили на Портър. 30

2.2.  Матрица на Бостънската консултантска група. 32

3. Създаване на условия за реализация на фирмената стратегия. 33

ВТОРА ГЛАВА.. 37

СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ФИРМА “СПЕКТЪР” ЕООД ПЛОВДИВ.. 37

1. Обща характеристика на фирма „Спектър” ЕООД.. 37

2. Организационна структура на управление. 39

3. SWOT анализ на фирма “Спектър” ЕООД.. 42

4. Конкурентни предимства. 43

5. Маркетингова и производствена стратегия. 44

5.1. Продукт и продуктова стратегия. 44

5.2. Цени на фирмата. 47

5.3. Дистрибуция. 48

5.4. Комуникационна политика. 55

6. Други препоръки за разработване на фирмената стратегия и такива за   развитието на предприятието. 56

Заключение и обобщаващи изводи.. 59

Използвана литература. 61

 

Въведение

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия на прехода, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономическо пространство, както и възможностите да се изгради конкурентоспособен на западните стандарти частен сектор на производство. Самата глобализация на управление и работа става възможна благодарение на огромното развитие на информационните технологии. Съвременният пазар трябва да бъде приеман не като място за сравнение на продукти, колкото като възможност за конкуренция на потенциали и системи за управление на производството, на труда и диагностика на цялостната дейност, тъй като спрямо развитието на фирмата и определени ефективни звена, зависи изграждането и на добре функциониращи приоритетни дейности в отделните фирми, анализирани като възможност за прилагане на различни алтернативни фирмени стратегии за развитие. Всичко това поставя огромни изисквания пред управлението на всяка организация като цяло. Не бива да се забравят и влиянието както на вътрешните, така и на обкръжаващите (пазарни) за фирмата фактори на влияние. Досегашните условия фокусираха върху въпроса за количествения растеж на самото производство, разбиран като нарастване на обема на продукцията и на звената (конкретно за индустриалното производство) на работа. Сега успехът се решава преди всичко от това доколко е успяла чрез изграждането на ефективна фирмена стратегия да отговори на изискванията на потребителите и техните потребности, както и развитието и усъвършенстването на непроизводствени конкурентни на пазара дейности (конкретно за фирмено производство това са свързаните с опазване на околната среда, с иновационна и инвестиционна дейности, с развитие на продуктовия и производствен асортимент, подобряване качеството на работа и т.н.).

Целта на дипломната работа е да определи конкретно как и по какъв начин ефективността на производствения процес и изградената организационна, маркетингова и производствена стратегия, теоретично и практически, на примера на изградената организационна структура в производствена фирма в Пловдив, може да повлияе в производствен план върху цялата организация и обратно, използването на ефективни управленски и материални ресурси, до каква степен допринасят за успеха на анализираната от нас фирма, както и възможностите практически да се направи систематичен анализ по основни производствени и организационни дейности, приоритети и тенденции на развитие в конкретната фирма.

..........................................................................................................................................

ПЪРВА ГЛАВА

ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ФИРМЕНАТА СТРАТЕГИЯ

1. Стратегическо управление на фирмата. Същност на стратегията.

В света се извършват глобални промени от политически, икономически, финансов, социален, военен и друг характер, които ще имат съдбоносно значение за бъдещето на цялото човечество. България в началото на ХХI век продължава да се сблъсква със сериозни и значими проблеми, свързани със социално-икономическото развитие. Те касаят ускоряването на икономическия растеж, плащането на дълговете, загубването на пазарите, намаляването на износа, ниската конкурентоспособност, съкращаването на производството, ограничаването на доходите, повишаването на безработицата, увеличаването на бедността, намаляването на населението, засилването на емиграцията, нарастването на престъпността и др. През годините на прехода брутният продукт се е съкратил повече от 2,4 пъти, а обемът на износа - над 3,5 пъти. Неблагоприятна е неговата структура, тъй като преобладават стоките с ниска добавена стойност. Търговският дефицит през 2000 г. надхвърля 1,6 млрд. долара. Числеността на населението в края на столетието е спаднала с около 10% в сравнение с 1988 г. Част от тези тенденции, макар и в по-малки размери, продължават и днес.

Стратегическото управление може да се прилага в различни организации, като позволява на всяка от тях своевременно да определя своята стратегическа ориентация. Отличава се със своята фундаменталност, мащабност, перспективност, целенасоченост, сложност, комплексност, иновации и продължителност, които имат решаващо значение за цялостното развитие на българските фирми[1].

Стратегическото управление може да се разглежда като непрекъснат процес на адаптиране към значимите промени в обкръжаващата среда. Подготвя публичните и частните организации за бъдещето, като чрез подходящи стратегии направлява тяхното дългосрочно развитие. Те им позволяват, от една страна, да се възползват от възникналите шансове, а от друга страна - да намалят евентуалните рискове. Стратегическото управление в публичния сектор има по-комплексен характер и се осъществява от държавната и местната администрация.

...........................................................................................................................................

2. Подходи и методи за разработване на фирмена стратегия.

Същността на управленския процес се изгражда от основните цели, задачи и функции, във връзка с изграждането на ефективно функциониращи маркетингова, продуктова, пласментна, организационна стратегии за развитие на конкретната фирма. При самото изграждане на подобни стратегии на управление се анализират основни индикатори, характеризиращи влиянието на околната за фирмата среда, предимствата и недостатъците във вече функциониращите стратегии. На базата на операционните планове и програми в текущата фирмена дейност се планират управленските решения за дългосрочно фирмено развитие[2].

Стратегията като вид управленски процес, от теоретична гледна точка, представлява набор от правила, ориентирани към подпомагане на управленските решения. Тя ключова постановка, на която бизнес организацията основава своята дейност и изготвя насоките за своето развитие[3].

...........................................................................................................................................

Силни и слаби страни на фирмата. SWOT – анализ.

Анализирайки информацията за самата фирма трябва ясно да се разграничат и анализират конкретните финансови, аналитични и други данни и точно да се определи кои приоритетно са задачите й и как те съвпадат със силните страни от дейността й; кои са слабите й страни и как и по какъв начин фирмата може да неутрализира негативното им влияние върху себе си и да ги превърне по някакъв начин в свои плюсове пред конкурентите си.

Слабостите в развитието предимно се свързват с нестабилната икономическа обстановка, нуждата от правна регламентация, нуждата от инвестиции и много други фактори, оказващи влияние в различна степен върху фирмите.

Силни позиции могат да са: печеливши пазарни позиции, висок пазарен дял, липса на стабилни преки конкуренти; нарастващи парични потоци и нарастващ брой на персонала поради увеличеният обем на дейност; добра маркетингова стратегия; добро обслужване на клиентите, добра организация вътре и извън самото заведение, с което да улеснява клиентите си и по такъв начин да ги печели за продължителен период от време.

За да използва успешно възможностите, които външната среда предоставя на фирмата, тя трябва да притежава необходимите компетенции. За целта е необходимо всеки бизнес да оценява своите силни и слаби страни, благоприятни възможности и негативни влияния по определени фактори, които имат значение за успеха на дейността[4].

...........................................................................................................................................

Заключение и обобщаващи изводи

На базата на практически и теоретични постановки бяха разглеждани основните аспекти в управлението на производствената дейност в “Спектър” ЕООД като стратегия на управление, фирмена политика, мотивация и цялостен процес на внедряване на определена управленческа и организационна философия, свързана със спецификите на всяка отделна фирма. Актуалността на темата за управлението на фирмената дейност в малките и средни предприятия произтича от средните тематични и практически области и проблеми в България, а именно:

-         проблем е самата специфика на управление на производството и отделните производствени детайли (възли – основни и спомагателни производства в създаването на цялостен производствен цикъл на работа). Днешният свят е свят на организациите. По своята същност организацията не е нищо друго от обединение на хора, поставили си обща цел и координиращи усилията си за нейното осъществяване. Със съжаление трябва да се каже, че у нас не е преодоляно и продължава да доминира виждането за организацията като материален феномен, т.е. сбор от машини, съоръжения, сгради и технологии. Докато нещата са точно обратните. Цялата техника и технология са само средството, като в центъра стои човешкия фактор. Но става дума за мотивирания, активния и инициативния трудов ресурс. Именно това е целта на човешките ресурси. Да мотивира сътрудника на организацията, да създаде възможности за разкриване на физическия, умствения и творческия му потенциал и т.н. Но за да постигне това е нужна съвременна стратегия на управлението, която все още не е осъзната от хората на практиката у нас.

...........................................................................................................................................

Използвана литература

1.        Андреева, М., „Управление на персонала”, ИК „Галактика”, Варна, 1995 г.

1.      Джарова, Ю., „Промяната: Стратегия на българската фирма: изследване”, ИК „Диограф”, Пловдив, 1991 г.

2.      Илиев, Й., „Организация на индустриалното предприятие: Избрани проблеми”, УИ „Стопанство, София, 1992 г.

3.      Каменов, Д., „Фирмено планиране, прогнозиране и контролиране”, София, 1999 г.

4.      Каменов, К.; Е. Захариев, „Стратегически мениджмънт”, ИК „Д. А. Ценов”, Свищов, 2005 г.

5.      Каменов, К., „Фирмен контролинг”, Свищов, 2005 г.

6.      Каменов, К., „Човек и организация”, Велико Търново, ИК „Абагар”, 2001 г.

7.      Каменов, К., „Поведение в управлението”, Велико Търново, 2003 г.

8.      Каменов, К., „Управленски процес”, Велико Търново, 2003 г.

9.      Каменов, К. „Поведение и стратегия в управлението”; Велико Търново, ИК „Абагар”, 2004 г.

10. Каменов, К., „Мениджмънт”, В. Търново, ИК „Абагар”, 1998 г.;

11. Кънчев, М., „Основи на управлението. Част 1.”, ИК „Албатрос”, Пловдив, 1999 г.

12. Маринов, Г., и др., „Икономика на предприемаческата дейност”, София, 2001 г.

13. Маринова, Ю., „Организация в индустриалните предприятия – накъде?”, УИ  „Стопанство”, 1993 г.

14. Маринова, Ю., Попов Г., „Икономика и организация на индустриалната фирма”, Горекс Прес, София, 2001 г.

15. Панайотов, Д., „Психология на управлението: Парадигма на успеха: Измерения и тенденции на модерния свят.”, УИ „Стопанство”, 1999 г.

16. Стоянов, Д., „Индустриален маркетинг”, ИК „Дионис”, Пловдив; 1997 г.

17. Тодоров, К., „Стратегическо управление в малките и средните фирми”, Пловдив, 1997 г.

18. Данни, предоставени от Маркетинговия и финансовия отдел на фирмата за периода 2005 – 2007 г.

...........................................................................................................................................

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа графики и таблици.

Най-новата информация е от 2004 г.

Ключови думи: стратегическо управление, цели, фирмена стратегия, подходи, методи, политика, маркетинг, анализ, среда, Портър, SWOT, матрица на Бостънската консултантска група, характеристика на продукта, цена, дистрибуция, комуникация[1] Виж Кънчев, М., „Основи на управлението – част 1”, Албатрос, Пловдив, 1999 г.

 

[2] Виж Кънчев, М., „Основи на управлението – част 1”, Албатрос, Пловдив, 1999 г.

[3] Терминът „стратегия” има древногръцки произход – образуван е от древногръцките думи „stratos” (войска, армия ) и „ago” (вода ) и според Българския тълковен речник означава умение, изкуство,наука да се води война по добре обмислен начин. Този термин се включва в управленската терминология през 50-те години и днес трайно е заел своето място в науката за управлението.

[4] Анализът на възможните заплахи и благоприятни възможности за фирмата идват от анализът на външната среда /инфлация, развитие на икономиката и туристическия сектор, безработица, валутни курсове, политика на Правителството и т.н./ и на конкурентите /имат ли нови идеи, рекламните им стратегии, цели и задачи, стоящи пред тях, инвестиционна политика, атакуващи пазара с цел увеличаване на пазарните си дялове и т.н./.


Търси за: стратегическо управление | фирмена стратегия | маркетинг | Портър | SWOT | матрица Бостънската консултантска група | характеристика продукта | цена | дистрибуция | комуникация

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (85 лв)  68.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker