Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (120 лв)  96.00 лв Нова цена!


Икономически университет - Варна

Магистърски проект

Аутсорсинг в ИТ технологиите в България

Специалност: Маркетинг

Предмет: Маркетинг

2009


СЪДЪРЖАНИЕ

 

Въведение в проблематиката. 3

ПЪРВА ЧАСТ.. 7

СЪЩНОСТ НА АУТСОРСИНГ СТРАТЕГИЯТА.. 7

1. Същност и теоретични аспекти на аутсорсинга. Базови аутсорсинг модели. 7

2. Аутсорсинг стратегия – печеливша във фирмената политика. 16

3. Основни аспекти на изнесеното производство. Тенденции и недостатъци. 18

ВТОРА ЧАСТ.. 22

АУТСОРСИНГ В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС. СЪЩНОСТ И КОНКУРЕНТНИ СТРАТЕГИИ   22

1. Аутсорсинг в ИТ сектора. Предимства и недостатъци. 22

2. Аутсорсинг в банковото дело. Световни тенденции на All finanz. 29

3. Същност на HR аутсорсинга в бизнеса. 32

ТРЕТА ЧАСТ.. 39

АУТСОРСИНГ В БЪЛГАРИЯ.. 39

1. Същност и основни теоретични аспекти на конкурентните производствени позиции на България. Общи параметри на анализа. 39

2. Анализ на аутсорсинга в България. Бъдеща стратегия за развитие по структурни сектори на икономиката. 41

4. Аутсорсингът на ИТ услуги. ИТ сектор в България като предпоставка за развитие на малките и средни предприятия. 49

5. Стратегия за успешното управление на договори за аутсорсинг като фирмено сътрудничество. 60

6. Аутсорсинг в туризма и производствената сфера (офшоринг). 62

7. Аутсорсинг в публичната администрация. 68

8. Насоки за развитие на българския външен и вътрешен аутсорсинг. 82

Заключение и обобщаващи изводи. 86

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 91


Въведение в проблематиката

 

Когато чуят думата аутсорсинг, американците традиционно настръхват, индийците се радват, а българите все още често се чудят какво означава. Причината терминът да е модерен е, че около него в света се върти бизнес за милиарди.

Напоследък и България се опитва да пробие в тази ниша. Дебютът на първите чужди инвеститори, изнесли част от услугите си в страната, вече е факт. Страната все по-често присъства и в международни класации като атрактивна дестинация за аутсорсинг на услуги. Неотдавна наетите от българското правителство консултанти от Deloitte препоръчаха на страната да се фокусира в три перспективни сфери при привличането на чужди инвеститори, едната от които е точно аутсорсингът на бизнес процеси.

Трите най-често изнасяни към България дейности в сектора на услугите засега са обработката на данни, обслужването на чуждестранни клиенти от кол-центрове и писането на софтуер.

През 2006 година беше обявен и най-големият към момента проект на чужд инвеститор - "Хюлет Пакард", за изграждане на глобален център за обслужване на клиенти в София с над 1000 служители.

Всъщност инвестицията на ИТ фирмата не е пряк аутсорсинг (при който странична дейност се делегира от една фирма на друга), а е по-скоро офшоринг (при който една компания избира друга държава и стартира собствен бизнес там).

И при двата типа износ на услуги ползата за България е еднаква - страната привлича бизнес, за който се конкурират Индия, Китай и други държави от Източна Европа.

"Към момента в аутсорсинг фирми в България работят около 500 души, докато при офшоринга са доста повече - към 1500", изчислява Златолина Мукова, изпълнителен директор на фирмата за бизнес услуги "Софика". Официални данни или статистика за изнесените към България бизнес услуги липсват.

Компаниите в този сегмент обаче постоянно се увеличават. Растат и интересът и запитванията от чужбина.

Средно между 10 и 20 европейски компании преговарят месечно с IMRO за аутсорсинг на услуги", казва Рейнхилде Майлс, ръководител "Човешки ресурси" в българския кол-център на белгийската IMRO.

Конкуренцията в световен мащаб е ожесточена от години и България не е сред лидерите, но според различни международни консултантски проучвания страната е с потенциал за сериозно участие в състезанието за подобни проекти.

Инвестиралите до момента представители на чуждия бизнес най-често обясняват, че България е привлекателна за аутсорсинг или офшоринг, защото е близо до Западна Европа, има сравнително ниско заплащане на труда и добре квалифицирани кадри, особено по отношение на езиковите умения.

Повечето нови членки на ЕС вече са получили инвестиции в тази област. Привлекателността им обаче постепенно спада заради поскъпването и идва ред на страни като България и Румъния.

Основният мотив инвеститори да идват в България е евтината работна ръка. Рейнхилде Майлс, ръководител "Човешки ресурси" на IMRO, споделя, че разходите за управление на фирмата в България са шест пъти по-ниски в сравнение с Белгия.

"При избора на страна Moneygram стартира от 28 държави, после ги отся до 4 - България, Полша, Чехия и Холандия", разказва Джон Гладуиш, директор международни контактни центрове и обслужване на клиенти в БТК.

Сравнявани са около 25 параметъра, разпределени в четири основни групи - първо, образованието, езиковите умения, мотивацията за работа на хората; второ, разходите; трето, индустрията като цяло, има ли досега аутсорсинг или офшоринг в тези държави и развитието на телеком инфраструктурата, и четвърто, самата среда - политическата стабилност, корупционния индекс, има ли природни стихии като земетресения, наводнения и др.

"България е много конкурентна по отношение на цената, нивото на езиковите умения и качеството на образованието като цяло. В това отношение впечатляващи за чуждите инвеститори са челните места на олимпиадите по математика, информатика и т.н.", казва Гладуиш.

Местоположението на България е също сред предимствата, защото пътуванията със самолет на мениджърския екип за мониторинг и управление на центъра трябва да са лесни и бързи. А напоследък има и по-евтини и чести полети до София, казват някои от мениджърите на проекти.

България няма проблем и с техническата инфраструктура, включително традиционните и интернет-базираните телеком услуги.

Силата на България е по-голяма при привличането на услуги, които да обслужват европейски клиенти. Причината е, че в страната има кадри не само с английски, но и с други европейски езици. Освен това часовата разлика с континента е малка.

……………………………………

Задачите в анализа са пряко свързани от главната и специфична цел, а именно:

- да се изследват теоретичните аспекти на аутсорсинга, положителни и отрицателни страни от неговото прилагане, като подобен анализ се обвърже с българската практика – възможности и тенденции;

- да се приложат теоретичните концепции за същността на аутсорсинга по отношение българските компании;

- да се анализира аутсорсинг стратегията в отделните видове производства или сектори на икономиката;

- да се анализират причините за изнасянето на дейността, факторите на влияние, а също така и плюсовете и минусите от аутсорсинга като печеливша фирмена стратегия;

- да се начертаят основните направления за развитие на аутсорсинг стратегията в българските икономически условия.

……………………………………….

ВТОРА ЧАСТ

АУТСОРСИНГ В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС. СЪЩНОСТ И КОНКУРЕНТНИ СТРАТЕГИИ

1. Аутсорсинг в ИТ сектора. Предимства и недостатъци.

Аутсорсингът е стратегия, която компаниите използват, за да прехвърлят чрез договор свои несъществени и второстепенни дейности към високоефективни партньори, които са специализирани в тази дейност. Аутсорсингът е ефективно бизнес решение поради четири безспорни причини: експертни знания и умения в областта, която е обект на аутсорсинг, икономии от мащаба, по-бърз достъп до пазара и по-ниски разходи. Чрез прехвърлянето на второстепенни функции към фирма изпълнител, една компания би могла да обслужва клиентите си по-добре със същите или с намалени ресурси, като едновременно успява да се концентрира върху същинските си основни дейности.

След като една компания се установи в определена бизнес сфера, тя не е задължително експерт във всички съпътстващи дейности, в модерните подходи за обслужване на клиента и осигуряване поддържането на дългосрочни и лоялни отношения. Затова много компании се обръщат към външен партньор в някои области от своята дейност. Оперативното обслужване на клиента е най-добро, когато се извършва от специализирана компания с дългосрочен опит в тази сфера. Така компанията, която прехвърля дейността, концентрира усилията си върху растежа си и подобряването на предлаганите от нея услуги и продукти. В допълнение аутсорсинг партньорът би могъл да намали разходите по извършване на прехвърлената дейност чрез подобрена организация и икономии от мащаба, като разликата в разходите е особено забележима, когато дейността се прехвърля в страна с по-ниска цена на труда.

Като пример може да бъде посочена една банка, която има специфични експертни знания и опит в областта на финансовите услуги и обслужване. В същото време в банката се обаждат значителен брой клиенти, които искат чисто техническа или рутинна информация, като например състояние на сметката им, условия по потребителски кредити и т.н. За да посрещне тези обаждания, банката следва да инвестира значителни средства в поддържащи технологии, софтуер, помещения за контактни центрове, наемане и обучение на допълнителен персонал и пр. Вместо това, банката може да избере да наеме друга фирма-изпълнител за изпълнението на тези дейности и така да използва нашите технически, човешки и оперативни ресурси по един разходно- ефективен начин.

Базови аутсорсинг модели във финансовия и информационния сектор.

Банките демонстрират повишен интерес към възлагането на услуги в сферата на управлението на ИТ инфраструктури, управлението на телекомуникациите, създаването и поддръжката на софтуер. Прилагането на най-сложния модел – аутсорсинг на бизнес процеси – все още не е масова практика.

При правилна организация, възлагането на дейности, свързани с информационното осигуряване на външни изпълнители може да има значителен положителен ефект и не случайно ИТ аутсорсингът набира популярност. По данни на ForresterResearch общите разходи на европейските компании за този тип услуги през миналата година достигна 24 млрд. евро, което е с 6% повече спрямо предходната година. Според изследователската компания финансовите институции най-активно въвеждат ИТ аутсорсинга в своята практика – техните разходи за възложени на външни изпълнители ИТ услуги са 10 млрд. евро[1].

………………………………………….

2. Анализ на аутсорсинга в България. Бъдеща стратегия за развитие по структурни сектори на икономиката.

България е единствената страна от региона на Централна и Източна Европа, която успява да запази имиджа си на привлекателна дестинация за изнасяне на бизнес и дори се нареди сред първите десет в света. Страната зае деветото място, на което миналата година беше Канада. Това показва последното проучване на консултантската компания "Ей Ти Киарней" (A.T. Kearney) за 2007г. Докладът "Глобъл сървисис локейшън индекс" (Global Services Location Index) анализира 50 топ локации за услуги, като измерва три основни показателя - разходи за труд, квалификация и наличие на необходимата работна ръка и бизнес среда.

В класацията България измести Чехия (седма за 2006 г.) и се оказа единствен представител на региона сред топ локациите. Около нея в десетката са шест азиатски и три южноамерикански страни - Индия, Китай, Малайзия, Тайланд, Бразилия, Индонезия, Чили, Филипините и Мексико. Отново най-предпочитани за аутсорсинг са Индия и Китай, съответно първа и втора.

Макар Румъния да е чак на 33 позиция (от 24 място през 2006 г.), двете новоприсъединени към ЕС страни според анализа показват голям скок в оценките си за бизнес средата в тях, което се обяснява с подготовката им за присъединяване към съюза. Въпреки че е по-многобройна като население, Румъния обаче отива по-назад в класацията заради относително по-високите разходи за труд. Въпреки конкурентните заплати, многобройното население и добрите технически умения много слабите оцени за бизнес средата поставят Русия и Украйна ниско в класацията, съответно на 37 и 47 позиция. Десет нови страни са добавени към индекса през 2006 г. - трите балтийски държави и Украйна, Шри Ланка и Пакистан, Уругвай, Мароко, Сенегал и Мауритите. Последните места заемат Ирландия, Турция и Франция.

Индекс за атрактивност на аутсорсинг дестинациите по фактори

Източник: А. Т. Киърни

Инвестиралите до момента представители на чуждия бизнес най-често обясняват, че България е привлекателна за аутсорсинг или офшоринг, защото е близо до Западна Европа, има сравнително ниско заплащане на труда и добре квалифицирани кадри, особено по отношение на езиковите умения.

Първите топ 10 аутсорсинг страни 2006 – 2007 г.

1. Индия (1)

2. Китай (2)

3. Малайзия (3)

4. Тайланд (6)

5. Бразилия (10)

6. Индонезия (13)

7. Чили (8)

8. Филипините (4)

9. България (15)

10. Мексико (17)  Източник: Global Services Location Index 2006 на A.T. Kearney

Основните фактори, които определят индекса за привлекателност, са равнището на заплатата, квалификацията на работната ръка, развитието на инфраструктурата и бизнес климатът.

Основният мотив инвеститори да идват в България е евтината работна ръка. Рейнхилде Майлс, ръководител "Човешки ресурси" на IMRO, споделя, че разходите за управление на фирмата в България са шест пъти по-ниски в сравнение с Белгия.

…………………………………..

Заключение и обобщаващи изводи.

 

Страната все по-често присъства и в международни класации като атрактивна дестинация за аутсорсинг на услуги. Неотдавна наетите от българското правителство консултанти от Deloitte препоръчаха на страната да се фокусира в три перспективни сфери при привличането на чужди инвеститори, едната от които е точно аутсорсингът на бизнес процеси. А именно трите най-често изнасяни към България дейности в сектора на услугите засега са обработката на данни, обслужването на чуждестранни клиенти от кол-центрове и писането на софтуер.

"Към момента в аутсорсинг фирми в България работят около 500 души, докато при офшоринга са доста повече - към 1500", изчислява Златолина Мукова, изпълнителен директор на фирмата за бизнес услуги "Софика". Официални данни или статистика за изнесените към България бизнес услуги липсват.

Компаниите в този сегмент обаче постоянно се увеличават. Растат и интересът и запитванията от чужбина.

Средно между 10 и 20 европейски компании преговарят месечно с IMRO за аутсорсинг на услуги", казва Рейнхилде Майлс, ръководител "Човешки ресурси" в българския кол-център на белгийската IMRO.

Конкуренцията в световен мащаб е ожесточена от години и България не е сред лидерите, но според различни международни консултантски проучвания страната е с потенциал за сериозно участие в състезанието за подобни проекти.

Според CBN се обособяват два типа бизнес с аутсорсинг на софтуер в страната. Единият се прави от чуждестранни компании със сравнително установени пазари и клиенти, а другият -от български фирми, които пишат ексклузивен код за големи корпорации, а някои пробват пазара и със собствени продукти.

Най-сериозното доказателство за нарастващия потенциал на България са компании като Hewlett Packard, SAP labs, Yahoo! и калифорнийската фирма Tumbleweed. Ha 6 юни HP ще направи официално откриване на "Глобъл диливъри център"- най-мащабния си проект в региона. Политиката за по-глобално присъствие в нови региони и намаляването на разходите налага компанията да закрие много центрове по света, като един от тях е този в Гренобъл, Франция, където 1200 служители са били съкратени със средна заплата 4500 долара, съобщи източник от централата на компанията. Срещу това HP планира да инвестира в обучението на 1000 служители у нас (със средна заплата от 1500 долара). "Вече 250 души работят в центъра. Българи от Германия, САЩ и Канада се връщат в страната, за да работят в центъра" - съобщи за "BusinessWeek България" генералният директор на компанията за страната ни Саша Безуханова.

Към настоящия момент германската компания SAP Labs дава работа на 300 служители в България. Labs звеното в структурата на фирмата се занимава с разработката и интегрирането на нови софтуерни продукти Българската "лаборатория" е сравнително малка в сравнение с международните еквивалентни звена на SAP в други държави. На българския пазар обаче SAP Labs играе стратегическа роля, предлагайки конкурентни възнаграждения.

Според консултантската компания пеоГГ България е една от най- подходящите дестинации за офшоринг в Югоизточна Европа, или т. нар. SEE region. Предимствата на България включват достъпни условия за стартиране на бизнес, ниски заплати в сравнение с другите държави в Югоизточна Европа. Данъците и наемите за офис също са едни от най-евтините в региона. Страната е втората по големина работна сила и броят на висшистите с компютърно и инженерно образование е по-високо от това в Хърватия и Словения. "Имаше няколко фактора, които бяха разглеждани и оценявани от SAP АД при вземане на това стратегическо решение. Основавайки се на внимателно пазарно изследване, ние установихме, че България предлага: съществуващи таланти - достатъчен набор от квалифицирани програмисти, натрупаната експертиза в J2EE сървърните технологии, географската близост до централата в Германия и несъществената часова разлика (т. е. съвпадение на работното време), както и по-ниските разходи за производството на софтуерни продукти при високо качество" - обяснява Пламен Тилев, изпълнителен директор на "SAP България". От компанията също отчитат, че България е член на НАТО, както и предстоящото присъединяване към ЕС и присъствието на големи инвеститори от всички бизнес сектори

Недостатъците на страната се изразяват в относително малката и незрялата ИТ индустрия, пише neoIT Нивата на софтуерното пиратство са все още високи. Изводът, който се прави в доклада, е, че България е атрактивна дестинация за специфични операции, т. е. бутикови услуги

………………………………………..

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Рийч, Р. Трудът на нациите, как да се готвим за капитализма на XXI век. УИ “Св. Кл. Охридски”, С.

2.      Синцеров, Л., Длиннье волны глобальной интеграции, 2000 г., кн. 5

3.      Стегър, М. Глобализация; С.; 2005;

4.      Харизанова, М., Практиката по управление на човешките ресурси – аутсорсинг. Банкя, окт. 2004 г. Научна конференция „Съвременни управленски практики”.

5.      Харизанова, М. УНСС , катедра „Управление”; Статия аутсорсинг: Естественият избор при управление на човешките ресурси;

6.      Тобин, Дж., Глобалная икономика, Проблемь теории и практики управления, 1999 г. кн. 1

7.      Фридман, Л. и С. Кузнецова, Глобализация: развитие и развиващи се страни, 2000 г. кн.10 и 11.

8.      Издание на ООН: United Nations/TCMD. p. 2

9.      DeLong, J.B., What do we Really Know about Economic Growth? November 1997

10. Issing, O., How to Achieve a Durable Macro-economic Policy Mix Favourable to Growth and Employment? May 2000

11. Kolodko, G., Postsocialist Transition and the Integration to the World Economy. Economic Prospects and Social Challenges. Madrid, October 2001

12. International Cooperation Europe Ltd, Career space, Determining the Future Demand for ICT Skills in Europe. 2001

13. IBRD, Globalisation, Growth, and Poverty. A World Bank Policy Research Report, 2001

14. Kolodko, G.,Globalisation and Transition. Illusions and Reality. January 2001. International Herald Tribune, April 3, 2000; The Wallstreet Journal Europe, April 3, 2000; Financial Times, Febr 10, 2000; The Economist, Febr 12, 2000, April 8, 2000.

15. Stiglitz, Joseph, Redefining the Role of the State, Tokyo, March 17, 2004

16. Stiglitz, Joseph, Knowledge for Development: Economic Science, Economic Policy and Economic Advise, Washington D. C., April 20, 2004

17. Baily, M., Innovation in the New Economy, OECD Observer, October 11, 2005. http://www.oecd.org

18. Baily, M. N., The New Economy, OECD Forum 2000. http://www.oecd.org

19. Stiglitz, J. E., Development Thinking at the Millenium. http://www.worldbank.org

20. The Banker, April 2007.

21. The Economist, April 15, 2007

22. Heywood, J. Br., The outsourcing dilemma. The search for Competitiveness, Prentice Hall,Inc. 2002.

23. Outsourcing. Out of the back room. Economist, 00130613, 12/1/2001.

24. Outsourcing – the Sofiyska voda AD experience, № 3, „Софийска вода” АД, 2003.

25. Styblo, J., Outsourcing a Outplacement, ASPI – Prague, 2005.

26. Information Management Branch Government and Program Support Services, A Contract Management Framework for Information Technology Projects, Government of Alberta.

27. www.dnevnik.bg

28.  www.econ.bg

29.  www.europa.en.int

30.  www.evropa.bg

31.  www.evroportal.bg

32.  www.nsi.bg

33.  www.sme.government.bg\www.eic.bcci.bg

............................................................

Темата е изготвена 2009 г.

Съдържа няколко графики.

 

Ключови думи:

аутсорсинг – същност, видове; изнесено производство; офшорен аутсорсинг, ниърсорсинг и ниършоринг; аутсорсинг в IT сектор, в банково дело, HR, в туризма и производствена сфера, в публична администрация

 

 [1]Baily, M., Innovation in the New Economy, OECD Observer, October 11, 2005. http://www.oecd.org; р. 56-60.

 


Търси за: аутсорсинг същност | аутсорсинг сектор | банково дело | туризма производствена сфера | публична администрация

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (120 лв)  96.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker