Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (50 лв)  45.00 лв Нова цена!


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ” – гр. Свищов

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

„Разработване на съвместна промоционална стратегия на фирмите WIX- Filtron Sp и Косер АД”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. Ситуационно - сегментационен анализ. 3

1.1 Ситуационен анализ. 3

1.1.1. Фирмена история и политика. 3

1.1.2. PEST анализ. 6

1.1.3. Мониторинг на пазарната ситуация. 11

1.1.4. Анализ на основните конкуренти (анализ на Портър). 12

1.2. Сегментационен анализ. 16

1.2.1 Анализ на целевия пазар. 16

1.2.2. Анализ на потребителите. 22

2. Анализ и избор на промоционалните възможности.. 24

2.1 Анализ на комуникационните стратегии.. 24

2.1.1. Фирмени рекламни стратегии.. 24

2.1.2. Анализ на възможностите. 27

2.2. Стратегия за позициониране. 27

3. Рекламна стратегия - етапи на разработка. 29

3.1. Определяне на предмета на рекламата. 30

3.1.1. Дефиниране на целева аудитория. 31

3.1.2. Характеристика на целевата аудитория. 32

3.1.3. Профил на целевата аудитория. 32

3.2. Медия стратегия и медия планиране. 33

3.2.1.  Медия план. 33

3.2.2.  Медиен календар. 35

3.2.3. Рекламен бюджет. 37

3.3. Оценка на ефективността от провежданата рекламна стратегия на фирмата. 41

3.3.1. Видове рекламна ефективност. 41

3.3.2. Измерване на рекламната ефективност. 42

3.3.3. Методи за определяне ефективността на рекламата (използвани от КОСЕР АД). 43

Заключение. 44

Използвана литература. 46

1. Ситуационно - сегментационен анализ   

1.1 Ситуационен анализ  

Ситуационният анализ се провежда в хода на маркетинговото изследване. Този анализ трябва да опише характера на целевия пазар и положението на фирмата на този пазар. Пазарът се описва от гледна точка на неговия размер, основни сегменти, нужди на клиентите и специфични фактори на средата (като растеж на отрасъла, търсене, бариери за влизане, конкуренция, търговски посредници, стоки, цени и др.). В анализа се прави обзор на основните стоки на продуктовия пазар, посочват се конкурентите и каналите за разпределение. Той дава оценка на различията между сегашното действие на фирмата и по-рано декларираните цели. Ситуационният анализ съдържа обзор на данните, които се отнасят до създаването на сегашната маркетингова ситуация.

Ситуационният анализ се заключава в отговори на няколко групи въпроси (за пазарите, продуктите, цените, промоцията, разпределението, конкуренцията и за други елементи на средата). Отговорите на въпросите се дават само писмено. На всеки въпрос в зависимост от неговото съдържание се дава възможно най-пълен отговор по следната структурна схема:

-         отговор по същността на въпроса;

-         неблагоприятни изменения, възможни действия;

-         неизползвани възможности, възможни действия;

-         ново появяващи се възможности, възможни действия;

-         незадоволително състояние, необходими действия;

-         съдействащи и задържащи фактори, зони за приложение на усилията за използване на съдействащите фактори и за неутрализация на задържащите фактори или за трансформацията им в съдействащи фактори.

...........................................................................................................................................

3.2.1.1. Ситуационен анализ

а) географски обхват на пазара – BPI- индекс на покупателната сила. Изчислява се чрез населението на зоната към общото население и се умножава по 0.2:

-         за София     (1 860 000 ∕ 7 679 290).0,2= 0,05

-         за Варна    (757 752 7 679 290).0,2= 0,02

-         за Пловдив    (440 000 7 679 290).0,2= 0,02

-         за Бургас    (303 321 7 679 290).0,2= 0,002

-         за Шумен  (83 000∕ 7 679 290).0,2= 0,002

-         за Добрич  (211 274 7 679 290).0,2= 0,004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) сезонност и цикличност на продажбите (графика).

С оглед разширяване дейността си в страната WIX- Filtron Sp и КОСЕР АД си поставя за цел изграждането имиджа на компания, предлагаща висококачествени авточасти и едновременно с това загрижена за човека и околната среда. Компанията се стреми към налагане името си на пазара и запознаване на потребителите с пълната гама услуги. Идеята е да се използва ненатрапчивото повтаряне на логото и името на дружеството, за да се постигне ефект, при който на думата “авточасти” потенциалните потребители да асоциират WIX- Filtron Sp и КОСЕР АД.

..........................................................................................................................................

Заключение

Съвременният маркетинг изисква от фирмата нещо повече от разработването на добър продукт, атрактивното му оценяване и осигуряването на достъп на клиентите до него. Компанията трябва да поддържа връзка както с настоящите, така и с потенциалните си клиенти. Маркетинговите комуникации са едни от четирите основни елемента от маркетинговия микс на компанията. Специалистите по маркетинг трябва да знаят да използват рекламата в насърчаването на продажбите, директния маркетинг, връзките с обществеността и персоналните продажби, за да доведат до знанието на клиентите съществуването и стойността на продукта.

Съвременните изисквания на маркетинга в общи линии налагат и основните приоритети и тенденции в развитието на продуктовата политика на всяка една фирма. Това важи с особено значение за водещите фирми на даден пазар и при даден продукт. Промяната в потребителските желания и потребности, коренно променя структурата на организация на цялостната фирмена дейност. Вече споменахме, че конкурентната борба (поне при лидерите на пазара) не се води само  чрез развитието  и ефективното действие на продуктовата политика, на пласментната, ценовата, рекламната политики, но вече и на базата на допълнителни критерии и фактори за промяна. Именно перспективите за бъдещото развитие на фирмите са пряко свързани с тези нови изисквания – социално ориентирани дейности, функции и отговорности, положителен публичен имидж и активна постоянно актуализирана медийна комуникация, като с важно значение е комуникацията с потребителите (реални или потенциални) по отношение видовете рекламни съобщения, но и по отношение на обратния път на комуникацията с търсене на най-добрите възможности за задоволяване клиентските желания и предпочитания.

..........................................................................................................................................

Използвана литература

1.   Аврамов, В., „Комуникационна политика на фирмата”, ИК „Сиела, София, 2001 г.;

2.   Джоанис, А., „Творческият процес в рекламата”, София, 1992 г.;

3.   Доганов, Д.; П. Палфи, „Рекламата каквато е”, (трето издание), Варна; 1995 г.;

4.   Илиева, Л., „Модерната реклама”; изд. „Тилия”, София, 1996 г.;

5.   Каракашева, Л., Боева, Б. „Маркетинг в международния бизнес”, НБУ – ЦДО, София, 2000 г.;

6.   Котлър, Ф., „Котлър за маркетинга. Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите”,  изд. „Класика и стил”, София, 2000 г., с. 244;

7.   Котлър, Ф., „Управление на маркетинга. Том ІІ”, изд. „Графема”, 1996 г.;

8.   Класова, С., П. Иванов и кол., „Въведение в маркетинга”, УИ „Стопанство”, 1999 г;

9.   Кръстев, С.,„Рекламата”; изд. “Сиела”; София, 2000 г.;

10. Маринова, Е., „Маркетинг - продукт, реклама”,изд. „Принцепс”; 1996 г.;

11. Менчева, Л., 4Рекламна политика”, НБУ – ЦДО, София, 1996 г.;

12. Менчева, Л., „Рекламни комуникации в международния бизнес”, София, 1998 г.;

13. Менчева, Л., Лозанов, „Маркетингови комуникации”, изд. „Тракия – М”, София, 2003 г.;

14. Хейг, Н., „Маркетингови проучвания”, изд. „Делфин прес”, Бургас, 1994 г.;

15.  Хопкинс, К., Р. Рийвс, „Реализъм в рекламата”, изд. „Принцепс”, 1994 г.;

      .............................................................................................................................................

      Темата е изготвена 2009 г.

      Най-новата информация е от 2008 г.       

      Съдържа множество таблици.

      Ключови думи: промоция, стратегия, Портър, WIX- Filtron Sp, КОСЕР АД, анализ, PEST анализ, мониторинг, потребители, целеви пазар, целева аудитория, позициониране, медия, реклама, ефективност, видове, методи

     


Търси за: промоция | Портър | КОСЕР | мониторинг | целеви пазар | целева аудитория | позициониране | медия | реклама

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (50 лв)  45.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker