Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство – София

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

По Маркетинг

 

 

 

На тема:

Разработване на работодателски бранд

 

 

 

Специалност: Маркетинг

 

 

 

 

2009 г.


Съдържание:

 

1. Преди публикуване на обявата за работа – зависимост на имидж на фирмата и интереса към обявената работна позиция. 3

2. Работодателски бранд. 6

3. Длъжностна характеристика на длъжността "регионален мениджър". 8

4. Анализ на качествените характеристики на избраната от група /потребители на определена работна позиция/ 12

4.1. Анализ на потребностите, които тази група удовлетворява на работното си място  12

4.2. Изготвяне на адекватен на тези потребности маркетингов микс. 13

4.3. Анализ и описание на елементите, най-подходящи за изграждане на работодателски бранд  14

4.4. Да се изгради план за комуникация на вашето предложение и вашият работодателски бранд към потенциалните си клиенти. 14

Литература. 15

 

 


 

 

……………………………

 

След като сме изготвили длъжностната характеристика, трябва да проучим възможностите, които предлага пазарът на труда от гледна точка на наличие на кандидати с подходящо образование, квалификация, опит и т. н. Много е важно да определим точният пазарен сегмент, към който ще насочим обявата. Това е онази целева група, притежаваща качествата, нужни за заемане и ефективно изпълнение на длъжността, за която търсим човек. В случая предлагаме своя продукт „работно място” на потенциалните кандидати и както преди всяка продажба, е добре предварително да проучим пазара.

Обявата за работа това е нашата оферта за продажба. Когато я изготвяме, трябва да съобразим какво предлагаме ние, какво конкуренцията, какво търси купувачът и на каква цена. Не бива да забравяме, че кандидатът като купувач и ние като продавач сме равнопоставени страни и всеки от нас търси максимална изгода от сделката. Ако търсим образован, квалифициран и комуникативен кандидат, склонен да работи под напрежение, много вероятно е той да търси удобен офис, възможности за професионално обучение и добри перспективи за кариерно развитие. Важно е да се има предвид, че невинаги материалните придобивки са водещи за него. Често – особено в професии, по-тясно свързани с науката – достъпът до скъпа служебна литература и възможностите за участие в професионални конференции и семинари биха могли да бъдат изключително мотивиращ фактор. Други търсят работодател с ясна организационна структура и процеси, добра корпоративна култура и перспективи за развитие. В емоционален аспект много кандидати се интересуват от качеството на предлаганите продукти и услуги, мисията и ценностите на организацията.

 

…………………………..

 

Специално предложение представлява специфично обещание за стойност от страна на компанията към потенциалните и настоящи служители, което автентично отличава образа на компанията като работодател. То се препокрива с представата за заетостта в нея, очакванията и бъдещите задължения на потенциалните кандидати за работа. Специалното предложение към служителите е полезен инструмент за привличане, задържане и оценка на представянето на служители, който е съобразен с корпоративната култура и помага за развитието й.

Маркетингът и работодателската марка са неразривно свързани, защото създаването на специалното предложение за служители е обвързано с ключовите моменти от създаването на специалното клиентско предложение. Специалистите по човешки ресурси трябва да заложат на маркетингов подход за изграждане на работодателска марка – имидж на компанията като работодател в очите на нейните настоящи служители и потенциални кандидати. Успешните работодатели комуникират своите специални предложения, свързани със заетостта, през два канала – чрез вътрешния бранд към служителите и чрез външния продуктов бранд към клиентите. "Не може да се създават два отделни бранда, които да живеят собствен живот", каза Рита Вереш.

Обезпечаването на специалното предложение към служителите е по-важно за изграждането на успешна работодателска марка, отколкото е създаването му. Създаването и изграждането на работодателската марка е процес, в който участват не само HR специалистите, но и много други служители.

 

…………………………

 

1)     Вертикални комуникационни канали:

Ø    изходящи канали (отгоре надолу) – чрез тях се предава информация от по-високите равнища към по-низшите равнища на управление. Уточняват се задачите, посочват се начините които трябва да се изпълнят, подават се инструкции и заповеди, извършва се контрол;

Ø    възходящи канали (отдолу нагоре) – осигурява се предаване на информация от направленията към отделите и висшето ръководство. Тази информация служи да се изработва обосновани управленски решения. Тези комуникации играят ролята на обратна връзка посредством отчети, сведения и др.

2)     Хоризонтални комуникационни канали – осъществяват се на едно и също управленско равнище, т.е. между различните отдели или направленията към съответния отдел. По този начин се осъществяват връзки на сътрудничество, консултации, съгласуват се интересите на отделите и направленията към изпълнение на общо поставените цели.

 

……………………………

 


Литература

 

1.                  Богданова, Б., "Управление на човешките ресурси – преди да публикуваме обявата за работа", е-вестник Делова седмица, бр. 48, 10-16.12.2008. (http://delovasedmitsaconsult.com/home/content/html/main.php?art=2160&len=7686)

2.                  Томов, Т., X. Александров, И. Иванов, Р. Чичек. Лидерската функция в България: Анализ на груповите отношения, Динамика Консулт ООД

3.                  Танева, А. Лидерството: управление извън господството. УИ.; С.; 2005.

4.                  Станулов, Никола, Рангова теория за индивидуално и групово вземане на решения, Издателство на БАН, София, 1989.

 

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа таблица.

 

Ключови думи:

обява за работа, работодателски бранд, длъжностна характеристика на длъжността "регионален мениджър", работно място, маркетингов микс, елементи на работодателския бранд, вертикални комуникационни канали, хоризонтални комуникационни канали, диагонални комуникационни канали, документи за работа

 


Търси за: обява работа | работно място | маркетингов микс | вертикални комуникационни канали | хоризонтални комуникационни канали | диагонални комуникационни канали | документи работа

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker