Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (39 лв)  37.05 лв Нова цена!


Икономически университет - Варна

 

 

Курсова работа

Изследване на имиджа на търговска марка шоколади Милка върху нагласите на потребителите за покупка

Специалност: Маркетинг

Предмет: Маркетинг

 

 

2009

 


Съдържание

 

ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ – ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАГЛАСИ КЪМ МАРКА ШОКОЛАДИ „МИЛКА” ЗА БЪЛГАРИЯ.. 3

1. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕЛИ.. 3

2. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО.. 3

2.1. Извадкова процедура. 6

2.1.1. Целева съвкупност и обем на извадката. 6

2.1.2 Подбор на домакинствата чрез метода на случайния маршрут. 6

2.1.3 Подбор на лицата в домакинствата чрез метода на Тролдал-Картър  7

2.2. Съдържание на въпросника. 7

3. РЕЗУЛТАТИ.. 8

3.1 Обществена оценка на информативността, достоверността, икономическата ефективност на рекламата. 8

3.2 Потребителско поведение  при покупка на шоколад. 9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 16

Използвана литература. 18

 


ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ – ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАГЛАСИ КЪМ МАРКА ШОКОЛАДИ „МИЛКА” ЗА БЪЛГАРИЯ

 

1. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕЛИ

Изследователските цели на проекта за изучаване на нагласите на потребителите към имиджа на търговската марка „Милка” в България могат да бъдат систематизирани в две групи, а именно:

1. Измерване на нагласите към определената търговска марка като цяло, както и към отделни нейни аспекти, които включват: информативност на рекламата за съответния продукт (доколко полезна информация предоставя тя); достоверност (доколко може да се вярва на рекламата); раздразнение спрямо рекламата на анализираната група продукти (доколко потребителите се дразнят от рекламите); икономическия ефект на рекламата през очите на потребителите (доколко рекламата води до намаляване на цените и доколко качеството на рекламираните продукти се различава от това на нерекламираните); морално-етичната стойност на рекламата (дали се показва твърде много секс в рекламата и доколко рекламата подценява интелигентността на потребителите.

........................................................

2.1.1. Целева съвкупност и обем на извадката

Целевата съвкупност включва пълнолетното население на възраст над 18 години (18+), живеещо на територията на големите (областни) градове на България – Пловдив, Плевен, Русе, Варна, Бургас, както и в столицата. Работата по събирането на данните е извършена през есента (октомври – ноември) на 2007 г. Излъчена е представителна извадка от 600 респонденти над 18 г., живеещи в големите (областни) градове на България.

 

2.1.2 Подбор на домакинствата чрез метода на случайния маршрут

Домакинствата, от които да се излъчат респонденти, се подбират, като се тръгне от началната точка, която е била посочена на интервюера от ръководителя на изследването. Интервюерите са инструктирани да се обърнат с лице към началната точка и да започнат да вървят от страната на точката по посока надясно. При улици с къщи интервюерите подбират домакинство във всяка 4-та къща. В случай че в някоя къща живее повече от едно домакинство, интервюерът трябва чрез случаен подбор да избере едно от тях. При улици с жилищни блокове интервюерите подбират всеки 10-и апартамент.

...........................................

3.2 Потребителско поведение при покупка на шоколад.

Настоящото изследване има за цел да проучи, както вече беше обяснено, и някои аспекти на потребителското поведение, свързани с покупката на захарни изделия и по специално как влияе търговски имидж на определена марка върху предпочитанията на клиентите (изслезване на потребителското предпочитание за покупка на шоколад „Милка”). Тези аспекти включват миналия опит на хората в ролята им на потребители. Данните са набрани посредством въпросите, съдържащи се във втората секция на въпросника.

Осъзнаване на избора

Достъпът до информация подтиква потребителите към правене на определен избор, но изобилието го затруднява. Под осъзнаване на избора се има предвид, че традиционната комуникация трябва да намери нови и изобретателни начини за привличане на вниманието на потребителите.

..........................................................

Лоялни ли сте към определена марка шоколад или имате свои принципи при покупката му?

А) Да, твърдо заставам зад определена марка – 31%

Б) Да като цяло, но обичам да купувам различни видове шоколад от тази марка – 36%

В) Влияя се само от определен вид шоколад и купувам само от него, независимо от марката – напр. Черен, със стафиди, с лешници и т.н. – 38%

Г) Не съм лоялен – 21%

Резултатите от тази въпрос надхвърлят 100% тъй като много от анкетираните отговарят с два отговора, например, че са лоялни към марката, но често не избират само един шоколад от един вид, а комбинират няколко вида или вкусове.

.................................................................

Използвана литература

 

1.      Маркетингови изследвания, доц. Бистра Василева

2.      Интернет

............................................................

Темата е изготвена 2009 г.

Събирането на данни е през 2007 г.

 

Ключови думи:

имидж на търговска марка, шоколад Милка, нагласа на потребителите за покупка, обем извадка, метод на Тролдал-Картър, въпросник, реклама, потребителско поведение


Търси за: имидж търговска марка | шоколад Милка | нагласа потребителите покупка | обем извадка | метод Тролдал Картър | въпросник | реклама | потребителско поведение

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (39 лв)  37.05 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker