Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ”

гр. Свищов

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

„Маркетинг на услугите”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Увод. 3

1. Услугите като обект на международния обмен. 5

2. Маркетинг на информационните услуги. 12

3. Практически пример. 16

3.1. Обща характеристика на фирмата. 16

3.2. Корпоративни цели на фирма. 18

3.3. Създаване на фирмена информационна осигуреност като част от продуктовата политика на фирмата. 19

3.4. Маркетингова политика на фирмата към нови пазари. Маркетинг на информационните услуги. Насоки за развитие. 24

3.5. Експортна маркетингова стратегия. 26

3.6. Развитие на експортните отношения. 27

Обобщение и перпоръки. 28

Използвана литература. 30

1. Услугите като обект на международния обмен.

Като вземат предвид и резултатите от други проучвания, създателите на модела за маркетинг на услугите, предлагат качеството на услугата (с оглед на представите на потребителя) да бъде функция от съществуващия вакуум (GAB) между очакваната услуга (expected service) и получената в действителност услуга (perceived service). Според посочените автори този вакуум е функция от четири други вакуума: GAP1, GAP2, GAP3 и GAP4[1], а именно:

GAPS = F (GAP1, GAP2, GAP3, GAP4), при което:

GAP1 е вакуумът между очакванията на потребителите за услугата и съответните на тези очаквания възгледи на ръководството на фирмата, предлагаща услугата.

GAP2 е вакуумът между представите на ръководството на фирмата относно очакваната от потребителите услуга и предписанията за услугата, определе­ни от ръководството.

GAP3 е вакуумът между GAP2, отнасящ се до предписанията за качество на услугата, и действителното качество на предлаганата услуга.

GAP4 е вакуумът между предлаганата в действителност услуга на потребителя и онази, която се предлага от фирмата на потребителя посредством външни комуникации (external communication), като например рекламата.

................................................................................................................................

3.4. Маркетингова политика на фирмата към нови пазари. Маркетинг на информационните услуги. Насоки за развитие.

За  навлизане на всеки нов пазар се изисква сериозно маркетингово проучване на потребителите, техните вкусове и предпочитания, тяхната култура и социална принадлежност, конкуренцията на пазара, цени, икономически отношения на двете страни – партньори, мита, изисквания, стандарти и показатели за качество, транспортни схеми. Всичко това изисква много време, средства и квалифициран персонал.

В действията си “Прософт” ООД се стреми да обвързва всички свои действия в едно цяло, като се съобразява както с пазарите, на които предлага продукцията си и тенденциите в развитието им, така и със собствените си възможности и ограниченията на бизнес средата. Израз на този принцип на фирмата е непрекъснато да се повишава качеството на предлаганите услуги и да се разширяват пазарните й позиции.

На този етап от развитието си “Прософт” ООД, си е поставила следната стратегическа цел: да привлича колкото се може повече клиенти, като предлага адекватна оферта за всеки един от тях. Начална отправна точка е определянето на потенциалните пазарни сегменти, където ще се насочи фирмата.

За постигане на основната си цел фирменото ръководство формулира две подцели:

-         Максимално обхващане на разработените пазарни сегменти;

-         Разширяване на пазарните позиции на фирмата, чрез привличане на нови потребителски групи.

Тези цели са реално осъществими, защото съответстват на възможностите на фирмата по отношение на:

-         конкурентноспособни услуги;

-         наличие на адекватна инфраструктура;

-         утвърден имидж и престиж на пазара.

В разглеждания отрасъл, фирма “Прософт” ООД е признат лидер. Тя има най-голям пазарен дял сред Internet доставчиците в България, както е и основен производител на специализиран мултимедиен софтуер. Държи и челните места (изключваме тези на основните монополисти в България) на комуникационни и информационни услуги. Конкурентни предимства пред останалите има и при изграждането си на пълен производствен цикъл на работа, както и по този начин реализиране на икономии от мащаба. В качеството си на лидер тя е водеща спрямо другите фирми по отношение на ценовите промени, въвеждането на нови услуги, интензитета на промоцията. Като лидер в отрасъла фирмата трябва постоянно да проявява бдителност, тъй като другите фирми непрекъснато подлагат на изпитание възможностите й, опитвайки се да използват нейните слабости.

..............................................................................................................................

Използвана литература

1.      Балева, В., колектив, “Стокова политика”, “Стопанство”, София, 2000 г.;

2.      Боева, Б., Маркетинг на услугите, НБУ, 1996 г.;

3.      Доганов, Д., Б., Дуранкев, “Реклама и насърчаване на продажбите”, УИ “Стопанство”,1998 г.;Ексадактилос, Н., Маркетинг на продуктите и маркетинг на услугите”,Пловдив, 2003 г.;

4.      Желев, С., “Маркетингови изследвания: методология и организация”, УИ “Стопанство”, София, у1995 г.;

5.      Иванов, П., “Цели стратегии и програми в маркетинга”, ИСК при УНСС, София, 2002 г.;

6.      Узунова, Ю., “Маркетингов план”, София, 1999 г;

7.      Chapman, R. Leadership in the British Civil Service, London, Croom Helm, 1984.

8.      McCarthy, J. E., and W. D. Perrault. Basic Marketing. Homewood, Illinois, Irwin, 11th ed., 1993.

9.      Bennett, D. Peter. Dictionary of Marketing Terms. Chicago: American Marketing Association, 1988.

10. Harry, D. W. Et. Al. Measuring Advertising Results. New York, 1962.

................................................................................................................................

Темата е изготвена 2009 г.

Най-новата информация е от 2007 г.

Ключови думи: маркетинг, услуги, международен обмен, транснационални компании, Интернет, Прософт, информационни услуги корпоративни цели, пазарни позиции, продуктова политика, Котлър, Портър, СТО

 

 [1] McCarthy, J. E., and W. D. Perrault. Basic Marketing. Homewood, Illinois, Irwin, 11th ed., 1993.


Търси за: маркетинг | международен обмен | транснационални компании | Интернет | Прософт | информационни услуги корпоративни цели | пазарни позиции | продуктова политика | Котлър | Портър | СТО

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker