Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

„Анализ на комуникационната политика на

ТБ ДСК АД”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Въведение. 3

1. Представяне на “Банка ДСК” АД. 6

2. Сегментиране на пазара. 8

3. Комуникационна политика на ДСК АД. 9

4. Връзки с обществеността. 10

5. Стимулиране на банковите продажби на ДСК АД. 13

6. Лични продажби на ДСК АД. 15

Обобщение. 16

Използвана литература. 20

.................................................................................................................................................

2. Сегментиране на пазара.

Фокусът на ТБ „ДСК” АД е насочен към три бизнес сегмента:

-          Глобални клиентски взаимоотношения (Multinational companies): международни компании, глобални клиенти на Банката, които са представени на българския пазар.

-          Публичен сектор (Public companies): Правителството на Република България, неговите институции и агенции, както и държавните предприятия.

-          Големи местни компании (Large local companies): частни български предприятия с успешен бизнес, както и организации с идеална цел.

От средата на миналата година Банка ДСК осъществи два съвместни проекта с екипа на ТАУРУС Консултантс – вътрешнофирмени обучения, чиито цели бяха успешно постигнати. Двата проекта доведоха до изграждането и усъвършенстването на знания и умения сред персонала на банката за прилагане на основните методи и принципи за успешни продажби, клиентско ориентирано поведение и водене на преговори и изграждане на ефективен екип. Проектите се осъществиха във връзка с цялостния процес на развитие на нашата банка. В двата проекта взеха участие 45 души, служители на банката.

…………………………………………………………………………..............

3. Комуникационна политика на ДСК АД.

Популяризирането на сделките с масовата клиентела е по-успешно чрез емоционалната реклама. Тя създава повече прозрачност, изостряйки вниманието на клиентите към “съчетанието от име, послание и приложение”. По отношение ползването на единични и / или стандартизирани продукти или пакети, разширяването на представите и познанията на клиентите за тях или пък изясняването на техните функции е възможно, но само в ограничени рамки. Целите на рационалната реклама биха могли да се достигнат посредством използването на други маркетингови инструменти - напр. личните продажби или компютърната поща. По такъв начин би могло да се направи косвена реклама за цялата банка: пакетът от услуги е уникален, нашите конкуренти не могат да го подбират, следователно ние Ви гарантираме в най-голяма степен един широк и наситен асортимент. В случая имиджът, който се изгражда, приема функцията на “покривна” конструкция, под която е подслонен атрактивния профил на банката, съпоставян с този на конкурента[1].

В сферата на институционалното банкиране нещата стоят по-различно. Тук рекламата би могла да отстъпи място на отделни, понятни послания. Комплексната материя на институционалното банкиране предопределя краткото време, което остава за проучване на рекламния материал. Банките предприемат информационни кампании и популяризиране на услугите си в тази сфера с помощта на специализирани издания /публикации/, предназначени към съответните целеви групи. Така у тях остават рационални, но и емоционални разбирания и асоциации относно демонстрираната компетентност на банковия мениджмънт - не само априори, но и де факто. Това всъщност е нейната комуникативна цел.

Солидната фирмена и институционална клиентела на ДСК АД може да бъде привързана към дадена банка - лидер, но в същото време да ползва различни други канали за информационно осведомяване. Следователно тук рекламата играе подчинена роля в сравнение с тази, отнасяща се към практиката на дребното банкиране. Комуникацията се осъществява предимно при контактите на фирмата със специализиран банков мениджър - консултант, във финансовата преса и посредством инструментариума на връзките с обществеността[2].

На практика връзките на ДСК АД с нейните основни клиенти се осъществяват под формата на комуникационен микс, т.е. посредством комбинираното използване на 4 основни маркетингови инструмента:

-         рекламата;

-         връзките с обществеността;

-         стимулирането на продажбите;

-         личните продажби;

……………………………………………………………………………………

Използвана литература

1.      Вачков, Ст., „Същност на банковото дело”, Варна, 2000 г.;

2.      Заутер, В., „Основи на банковото дело, том 1”, „Делфин прес”, Бургас 1994 г.;

3.      Костова, Н., „Диагностика на търговските банки”,  София, 2004 г.;

4.      Меразчиев, В, Г., Баташки, ”Банково счетоводство”, Свищов2002 г.

5.      Меразчиев, В., „Банково посредничество (счетоводни аспекти)”, Свищов, 2006 г.;

6.      Меразчиев, В., и др., „Банков надзор”, Свищов, 2005 г.;

7.      Меразчиев, В., Г., Баташки, Г., „Отчитане на външнотърговските сделки”, Свищов.

8.      Панева, Л., „Контокорентния кредит като източник на оборотни средства”, сп. „Банки, инвестиции, пазари”, кюн. 2/2000 г.;

9.      www.dsk.bg

……………………………………………………………………………………

Темата е изготвена 2009 г.

Най-новата информация е от 2007 г.

Ключови думи: анализ, комуникационна политика, стратегия, ДСК АД, връзки с обществеността, банкови продажби, лични продажби, сегментиране на пазара, проучвания

 

 

 

 

 [1] Костова, Н. Диагностика на търговските банки. С. 2004 г.;

[2] Виж Вачков, Ст. Същност на банковото дело. Варна. 2000 г;


Търси за: комуникационна политика | ДСК | връзки обществеността | банкови продажби | лични продажби | сегментиране пазара | проучвания

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2021 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker