Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (39 лв)  37.05 лв Нова цена!


Икономически университет - Варна

 

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

По Маркетинг

 

На тема:

Маркетингова политика на ТБ "ДСК" АД

 

 

 

 

Специалност: Маркетинг

 

 

2009 г.


Съдържание:

 

1. Същност на банковия маркетинг. 3

1.1. Маркетинг на банковите продукти и услуги.. 3

1.2. Особености на банковия маркетинг. 4

1.3. Концепция на пазарната банкова стратегия.. 6

2. Маркетингово сегментиране в търговските банки.. 7

3. Определяне на целевите пазари на ТБ „ДСК” АД.. 10

3.1. Пазарен дял на Банка ДСК.. 11

3.2. Продуктова маркетингова политика.. 15

3.3. Формиране на банковия асортимент. 17

3.4. Дистрибуционна политика на Банката.. 19

4. Характеристика на начините на организация на банковата информационна система  21

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 24

 

 


 

 

……………………………………

 

Банковият маркетинг е управленска концепция и оперативна пазарна технология, създаваща и реализираща възможности за търсене и предлагане на изгодни условия за доходоносни вложения както за банките, така и за техните акционери и гарантираща същевременно задоволяване на потребностите на широк кръг банкови клиенти.

Базирайки се на ролята на парите в организацията на банковото производство, като фактор, пораждащ особен климат на доверие между банките и клиентите и като гаранция за успешни бизнес контакти, някои автори разглеждат маркетинга на банката “като условия за материализация на задълженията към клиента, респективно за осъществяване на нейната насочена към потребностите на клиента продуктова и дистрибуционна политика”. Други разглеждат маркетинга само и единствено от гледна точка на предлагането, като посочват за целта две форми на предлагане – специално и от универсален тип.

Комбинираното използване инструментите на маркетинговата политика представлява съчетаване на отделни технологии, което в литературата и практиката е познато повече като маркетингов микс.

 

…………………………….

 

На международно равнище пазарните партньори се обединяват по принцип под наименованието „кръг от клиенти”. Това са преди всичко физически лица, фирми от всякакви браншове, институционални вложители, включително и чуждестранни търговски банки.

Най-важните пазарни партньори на банките са всъщност техните клиенти. Това са всички онези физически и юридически лица, спрямо които банките извършват пазарно сегментиране с цел да се формират хомогенни групи потребители на банковите услуги, предлагани в достатъчно широк и пълен асортимент. Една хомогенна група включва клиенти, чието пазарно поведение /изследвано и уточнено от банката/ е съпоставимо с това, което проявява друг субект. Целта е да се постигне възможно най-висока степен на съгласуваност между инструментариума на маркетинг-микса и базата, спрямо която той се прилага, а именно, потребностите на клиента.

Колкото повече търсенето и предлагането на банкови услуги са балансирани, толкова е по-голяма вероятността клиентът да ползва една, няколко или “пакет” от услуги, да бъде удовлетворен от тях и да желае нови продукти от “неговата” банка. Банка, която познава своите клиенти и пазарите, където те оперират, може да реши по-добре кои сегменти трябва да “форсира” и кои да изоставя.

 

…………………………

 

Банковата група се състои от над 70 компании, специализирани в различни сфери на финансово посредничество – банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове, компании за управление на активи, за недвижими имоти, лизинг, факторинг. Групата има силно присъствие в страните от ЦИЕ и продължава експанзията си в региона. ОТП обслужва над 9 милиона клиента посредством 1 000 клона в седем държави, като притежава банки в България, Сърбия и Черна гора, Словакия, Хърватска и Румъния.

Политиката на придобивания в региона е залегнала и в стратегическите й цели за следващите години. ОТП планира нови придобивания на стойност 1 млрд. евро. В началото на 2006 г. унгарската банка участва в надпревара за придобиването на четири банки в няколко държави в Източна Европа – на най-голямата румънска спестовна банка, на петата по големина банка в Украйна, и придоби две банки в Сърбия, с което продължи планираната си експанзия в региона.

Банка ДСК ЕАД е създадена през 1951 г. като Държавна спестовна каса и единствена влогонабирателна и кредитна институция за населението. От януари 1999 г. е преобразувана в Еднолично акционерно дружество с държавно имущество с фирма “Банка ДСК”. През 2002 г. 100% от акционерния капитал на Банка ДСК става собственост на Банкова консолидационна компания АД.

 

…………………….

 

Като външни фактори, оказващи влияние върху предлагането на продукти и услуги “на определеното най-добро място и в най-подходящо време” се отнасят т.нар. браншови споразумения /в страните от Западна Европа/ и законните ограничения - напр. регламентацията в “Закона за банките и кредитното дело”, която по косвен път рефлектира върху дистрибуционните способности.

Регулиращ дистрибуционната политика на банката фактор е и работното време на тези институции. Големите банки /банкови концерни/ например се съобразяват с работното време на търговската мрежа и един път в седмицата /обикновено в четвъртък – в Швейцария, Германия/ имат удължено работно време. То се отнася преди всичко за банковите гишета /фронт офисите/ и за банкоматите. Лансират се идеи за тотално насищане на пазарната територия с банкомати и “електронни” банки, имащи наистина ограничена сфера на предлагани услуги, но функциониращи по време, когато работят големите супермаркети в местата, където са дислоцирани поделенията на банките, вечер и в съботния ден.

 

………………………….

 

Като “носител” на пазарната банкова политика и направление /измерение/ на маркетинговата политика, маркетинг-миксът показва различни вариации при тестуването му на един или друг пазар. На тази база, специалистите оценяват индивидуалните проявления и резултати и, което е по-важно - влиянието на отделните маркетингови инструменти /лихви, комисионни, рекламни акции, стимулиране на продажбите, политиката на “нишите” и редица други/ върху съответния резултат. Тъй като пазарните тестове предизвикват в практиката значителни разходи, изводите се правят често за сметка на интитуцията и опита на мениджърите. Така подробните и аргументирани маркетингови планове остават “на бюрото”, или, в по-добрия случай, се реализират съвсем ограничено /частично/. Колкото повече ресурси се потребяват за внедряването на една маркетингова стратегия, толкова по-интензивно трябва да се ползват услугите на планирането и на информационното осигуряване. Това се отнася преди всичко до случаите, когато времето и конкуренцията правят ненужни и морално остарели стратегическите маркетингови концепции.

 


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.                  Пехливанов, В.; Учебник по маркетинг; С.; 2007.

2.                  Радков, Р., "Пари и банково дело", изд. "Мартилен", 1998.

3.                  Стефанова, П., “Банки и кредитно посредничество”, изд. „Тракия-М”, С., 2000.

4.                  Стефанова, П., "Банки. Вътрешни и международни плащания", изд. "Тракия-М", С., 2000.

5.                  Стефанова, П., "Рентабилност, ликвидност и адекватност на банките"; С.; 1994.

 

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа траблици, графики.

 

Ключови думи:

банков маркетинг, маркетинг на банковип продукти и услуги, пазарна банкова стратегия, маркетингово сегментиране в търговските банки, целеви пазари, пазарен дял на Банка ДСК, продуктова маркетингова политика, формиране на банковия асортимент, дистрибуционна политика на Банка ДСК, банкова информационна система – начини на организация

 

 


Търси за: банков маркетинг | пазарна банкова стратегия | маркетингово сегментиране търговските банки | целеви пазари | пазарен дял Банка ДСК | продуктова маркетингова политика | формиране банковия асортимент | дистрибуционна политика Банка ДСК | банкова информационна система начини организация

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (39 лв)  37.05 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker