Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

„АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

КАЗУС

на тема:

Маркетинг на потребителски стоки

2008 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Задание на казуса:. 2

Увод. 3

1. В началото бе теорията........ 4

2. Същност и характерни особености на превоза по р. Дунав, като обект на обмен на националния и международен пазар. 6

2.1. Към обективните фактори спадат:. 7

2.2. Към субективните фактори спадат:. 7

3. Фирмена структура на българския пазар за превоза на товари по р. Дунав - характеристика и специфични национални особености.. 8

4. Пазарни позиции - минало, настояще и бъдеще. 9

5. Благоприятни условия и рискове на българската маркетинг среда за   привличането на чужди капитали в развитието на превоза на товари по р. Дунав. 10

6. Маркетинг инструментариум, прилаган от националните и чужди фирми на българския пазар за този тип услуги - традиционен и модерен маркетинг микс. 12

6.1. Продуктова политика. 12

6.2. Ценова политика. 12

6.3. Дистрибуционна политика. 13

6.4. Промоционна политика. 14

7. Система за управление на връзките с клиентите, като доминираща тенденция в маркетинга в условията на дигиталната икономика. 15

Заключение. 15

Използвана литература:. 17

 

Задание на казуса:

По ваша преценка и избор направете маркетинг проучване на българския пазар на даден вид услуги (туристически, банкови, застрахователни, инженерно - консултационни, образователни и др.) и на тази основа представете професионален отговор на следните основни въпроси:

-         Същност и характерни особености на избрания вид услуги като обект на обмен на националния и международен пазар;

-         Фирмена структура на българския пазар за съответния вид услуги – характеристика и специфични национални особености;

-         Пазарни позиции на дадения вид услуги - минало, настояще и бъдеще; 

-         Благоприятни условия и рискове на българската маркетинг среда за привличането на чужди капитали в развитието на избрания сектор от услуги;

-         Маркетинг инструментариум, прилаган от националните и чужди фирми на българския пазар за дадения вид услуги – традиционен и модерен маркетинг микс;

-         Система за управление на връзките с клиента на дадения вид услуги, като доминираща тенденция в маркетинга в условията на дигиталната икономика. 

…………………………………………………………………………………..

5. Благоприятни условия и рискове на българската маркетинг среда за   привличането на чужди капитали в развитието на превоза на товари по р. Дунав

            Привличането на чужди капитали в сектора на превоз по река Дунав може да се осъществи чрез кандидатстване по програмите на Европейската комисия, като насоченост към тази сфера на услуги имат програма Марко Поло І и ІІ. Проектите се правят по образец, поместен на официалния web-site на програмата, там са представени и всички необходими документи за кандидатстване.

Програма Марко Поло ІІ (2007 – 2013)

 

Програмата има за цел да намали задръстванията по пътищата и вредното въздействие върху околната среда на цялата транспортна система чрез пренасочване на товарните превози от пътния към морския, железопътния и речен транспорт, като по този начин да се допринесе за изграждането на ефикасна и устойчива транспортна система.

Catalyst actions - целят да подобрят единодействието в железопътния, вътрешния речен транспорт, чрез използването на съществуващата инфраструктура;

Motorways of the Sea actions - в рамките на ЕС, такива дейности следва да се използват трансевропейските мрежи, определени с решение 1692/96 на Европейския парламент и Съвета от 23 юли 1996 г. относно Общностните насоки за развитие на трансевропейските транспортни мрежи;

Modal shift actions - дейности за пренасочване на колкото се може повече товарни превози от пътния към морския, железопътния и речен транспорт при текущите условия на вътрешния пазар;

Traffic avoidance actions - дейности за намаляване на трафика;

Common learning actions - дейности за увеличаване на познанията по товарна логистика и за подпомагане методите и процедурите на сътрудничество на товарния пазар.

Могат да участват:

-          Местни и регионални власти;

-          Корпорации;

-          Федерации и обединения;

-          Администрации;

-          Агенции и камари;

-          Малки и средни предприятия.

Проекти по програмата могат да бъдат внасяни от консорциуми от поне две от по-горе изброените организации, които да бъдат създадени в две различни държави членки на ЕС, или една държава членка на ЕС и друга близка трета страна. В редки случаи може да бъде внесен проект и само от една организация, създадена в една държава членка.

Бюджетът на програмата за целия  период на действие възлиза на 400 млн. евро.

…………………………………………………………………………………

Използвана литература:

1.      Каракашева, Л., „Международен маркетинг”, ИК „Люрен”, София, 2000 г. ;

2.      Каракашева, Л., Л., Менчева, Д., Динков, „Международен бизнес”, София, 1998 г.

3.      www.brp.bg

4.      www.econ.bg

5.      www.yvox.net 

6.      www.investor.bg

7.      www.novavizia.com   

8.      www.ruseinfo.net

9.      www.svejo.net

10. www.expert.bg

……………………………………………………………………………………

Темата е изготвена през 2008 г.

Най-новата информация е от 2006 г.

Ключови думи: маркетинг, потребителски стоки, превоз, река Дунав, пазарни позиции, условия, особености, маркетинг микс, връзки с клиенти, буксироване, ро-ро, фрахтоване, агентиране,


Търси за: маркетинг | потребителски стоки | превоз | река Дунав | пазарни позиции | условия | особености | маркетинг микс | връзки клиенти | агентиране

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker