Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (80 лв)  64.00 лв Нова цена!


РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

„АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

на тема:

Маркетингов анализ на фирмената дейност

(на примера на Параходство „Българско речно плаване” АД – Русе)

 

2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод. 4

І глава. Фирмена дейност. Теоретико-методологически и методически въпроси на маркетинговото проучване. 5

1. Маркетингът и съвременния свят. 5

2. Фирмена дейност на Параходство БРП АД – Русе. 5

2.1. История. 5

2.2. Предмет на дейност. 6

2.2.1. Основните видове транспортни услуги, които Параходство БРП АД предоставя  6

2.2.2. Други (съпътстващи) дейности и услуги:. 6

2.2.3. Дестинации:. 7

2.2.4. Корабни агенции:. 7

2.2.5. Политика. 8

2.2.6. Цели.. 8

3. Същност на маркетинговите проучвания. 9

Глава втора. 13

Маркетингово проучване на българския пазар за услугите от типа превоз на товари по река Дунав. 13

1. Същност и характерни особености на превоза по р. Дунав като обект на обмен на националния и международен пазар. 13

2. Фирмена структура на българския пазар за превоза на товари по р. Дунав, характеристика и специфични национални особености. 25

3. Пазарни позиции - минало, настояще и бъдеще. 26

4. Благоприятни условия и рискове на българската маркетинг среда за   привличането на чужди капитали в развитието на превоза на товари по р. Дунав. 28

5. Маркетинг инструментариум, прилаган от националните и чужди фирми на българския пазар за този тип услуги - традиционен и модерен маркетинг микс. 30

6. Система за управление на връзките с клиентите, като доминираща тенденция в маркетинга в условията на дигиталната икономика. 33

7. Кратък анализ на Дунавския фрахтови пазар. 35

7.1. Товарооборот по река Дунав. 35

7.2. Наличен флот  на реката и конкуренти.. 35

7.3. Сезонност по реката. 38

7.4. Товаропотоци по река Дунав. 39

7.5. Ценообразуване. 42

8. Анализ на фирмената дейност на Параходство БРП АД – Русе. 43

8.1. Предмет на дейност на Дружеството. 43

8.2. Транспортна дейност. 43

8.3. Структурата на международните превози включва:. 43

8.4. Рискови фактори.. 48

8.5. Разполагаем флот. 50

8.6. Линейна мощност. 50

8.7. Несамоходен флот. 50

8.8. Структура на приходите. 50

8.9. Пристанищна дейност – Видин.. 51

8.10. Фериботни превози.. 51

8.11. Чартиране. 52

8.12. Реморкаж.. 52

8.13. Агентиране. 52

8.14. Спедиция. 52

8.15. Префрахтоване. 52

8.16. Демюрейдж.. 52

8.17. Приходи от пътническо плаване. 52

8.18. Други приходи.. 53

8.19. Клиенти, формиращи над 10 % от приходите от продажби на Дружеството. 53

Заключение. 54

Използвана литература. 56

Увод

Темата на магистърската теза е “Маркетингов анализ на фирмената дейност (на примера на Параходство Българско Речно Плаване АД – Русе)”. Темата не е избрана случайно – от една страна заради лидерството на дружеството на дадения пазар на услугите, от друга – фактът, че е налице повече от 75 години постоянство на пазара и усъвършенстване на фирмата, както и изпъкване на фона на постоянна конкуренция и променяща се конюнктура на пазара.

Първа глава започва с ролята на маркетинга в съвременния свят. Също така подробно се разглежда и фирмената дейност на Параходството.  Маркетинговото проучване е засегнато като теория, като в следващите глави е разгледан маркетинговият инструментариум на Параходство БРП.

            Втора глава е разделена на шест части, които изследват пазарът на услуги и Параходството в частност от гледна точка на маркетинга и маркетинговия микс. Включени са въпроси като същност и характерни особености на избрания вид услуги като обект на обмен на националния и международен пазар, фирмена структура на българския пазар за съответния вид услуги, пазарни позиции на дадения вид услуги, благоприятни условия и рискове на българската маркетинг среда за привличането на чужди капитали в развитието на избрания сектор от услуги, традиционен и модерен маркетинг микс, система за управление на връзките с клиента на дадения вид услуги.

Трета глава е посветена на анализ на Дунавския фрахтови пазар и на Параходството като част от този пазар, като след това анализът се задълбочава във финансовия аспект от фирмената дейност на Параходство БРП.

І глава. Фирмена дейност. Теоретико-методологически и методически въпроси на маркетинговото проучване.

1. Маркетингът и съвременния свят

Продажбите са основният мотив за функциониране на всяка една търговска дейност. От една страна те са основен фактор за постигане на целите на търговските фирми, а от друга страна са изразител на предмета на извършваната от тях дейност като специализирани стопански субекти. Продажбите се явяват първичната форма на прекия резултат от функционирането на фирмената дейност. Изразяват частта от съвкупното потребителско търсене, задоволена чрез продажбите на икономически обособената търговска структура.

……………………………………………………………………………………

2. Фирмена дейност на Параходство БРП АД – Русе

2.1. История

Параходство Българско Речно Плаване АД е основано през 1935 година, като департамент за речно корабоплаване към администрацията на Българските Държавни Железници, откъдето с декрет на Цар Борис ІІІ, на 22 май 1940 година се отделя като самостоятелна корабоплавателна компания под името “Българско Речно Плаване”.

2.2. Предмет на дейност

Основната дейност, извършвана от “Параходство БРП” АД, е търговско корабоплаване по вътрешни водни пътища, което се извършва като корабособственик или наемател на кораб, с продукт – транспортна услуга.

Присъщите дейности, свързани и осигуряващи основната дейност на фирмата, са както следва:

-         Фрахтоване на товари за превоз.

-         Провлачване на съдове.

-         Чартиране на кораби за определено време.

-         Агентиране.

……………………………………………………………………………………

Глава втора

Маркетингово проучване на българския пазар за услугите от типа превоз на товари по река Дунав

1. Същност и характерни особености на превоза по р. Дунав като обект на обмен на националния и международен пазар          

Предприятия в речното корабоплаване

Действащите предприятия в речното корабоплаване се разделят според вида на оказваните услуги:

-         параходни дружества;

-         практикуващи;

-         пристанища;

-         корабни спедитори.

……………………………………………………………………………………

8. Анализ на фирмената дейност на Параходство БРП АД – Русе

8.1. Предмет на дейност на Дружеството е: търговско корабоплаване по река, море и свързаните с тях вътрешни водни пътища и басейни (пространства), в т. ч.: превоз на товари по воден път и в комбиниран транспорт, превоз на пътници и багаж, наемане и отдаване на кораби, други плавателни и други транспортни средства, буксировка и тласкане на плавателни средства и товари, корабно снабдяване, извършване на речни и морски услуги и други помощни търговски и технически дейности и операции, свързани с търговското мореплаване, осъществяване дейност на специализиран пристанищен оператор, чрез извършване на пристанищни дейности, свързани с обработка на ро-ро и фериботни товари, фрахтова и транспортно - спедиционна дейност, търговско представителство, посредничество и корабно агентиране, вътрешна и външна търговия, кораборемонт за свои и чужди нужди, инвеститорска и инженерингова дейност, научно развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, други видове търговска дейност за които няма нормативна забрана.

……………………………………………………………………………………

Заключение

Предвид натоварения трафик по пътищата на Европа и усилията на ЕС за пренасочване на този трафик към други видове транспорт, а именно ж.п. и речен, предимствата на услугата превоз на товари по река Дунав превишават недостатъците. Разбира се, лошите метеорологични условия, появата на наноси и наличието на някой от форс-мажорните обстоятелства възпрепятстват чувствително корабоплаването, забавят доставките и са предпоставка за намаляване на товарооборота и съответно приходите. Въпреки посочените негативни аспекти, обаче, речният транспорт на товари си остава по-евтин от шосейните превози.

Целта на компаниите, занимаващи се с услугата превоз по р. Дунав, е трафикът да се намали и по пътищата да останат само товари, които зависят от бързата доставка, за да не изгубят материалната си стойност (например от хранително-вкусовата промишленост). Чрез програмите на Европейската комисия този идеал би могъл да стане действителност. Очаква се все повече компании от бранша да се възползват от перспективите на еврофондовете. За момента шосейният транспорт държи най-големия дал в транспорта на товари в Европа, но прогнозите са за отлив на клиенти към ж.п. и речния транспорт, тъй като поради големия трафик по пътищата товарите закъсняват все повече. Само бъдещето ще покаже какво ще бъде развитието в сектора на услугите превоз на товари по р. Дунав.

……………………………………………………………………………………

Използвана литература

1.      Каракашева, Л., “Международен маркетинг”, ИК “Люрен”, 2000 г.

2.      Каракашева, Л., Л., Менчева, “Международен бизнес”, НБУ, София 1998 г.

3.      Савов, С. и др., “Икономикс”, изд. “Тракия-М”, Софияо, 1998 г.

4.      Вълчев, Г., Г., Генов, “Маркетинг”, Русе, 2001 г.

5.      Котлър, Ф., “Основи на Маркетинга”, София, 1993 г.

6.      Котлър, Ф., “Управление на маркетинга”, том І и ІІ, издателство “Графема”, София 1996 г.

7.      Авторски колектив, ”Въведение в маркетинга”, унив. изд. “Стопанство”, 1999 г.

8.      Данни от интернет:

-         www.brp.bg

-         Web-site на вестник “Капитал”

-         Web-site на вестник „Дневник”

-         www.econ.bg

-         www.yvox.net 

-         www.investor.bg

-         www.novavizia.com   

-         www.ruseinfo.net

-         www.svejo.net

-         www.expert.bg

……………………………………………………………………………………

            Темата е изготвена 2011 г.

            Най-новата информация е от 2010 г.

            Темата съдържа множество таблици, диаграми, графики и изображения.

            Ключови думи: параходство, българско речно морско плаване, Русе, БРП, история, предмет на дейност, транспортни услуги, маркетингови проучвания, SWOT анализ, пазарни позиции, ро-ро, маркетинг инструментариум, флот, товарооборот, пътническо плаване, спедиция, ферибот, пристанищна дейност, пътническо плаване


Търси за: параходство | Русе | БРП | предмет дейност | транспортни услуги | маркетингови проучвания | SWOT анализ | пазарни позиции | маркетинг инструментариум | флот | товарооборот | пътническо плаване | спедиция | ферибот | пътническо плаване

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (80 лв)  64.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker