Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


РЕФЕРАТ

На тема

Същност и характерни особености на държавния ревизионен финансов контрол.

София 2004г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Държавен вътрешен финансов контрол.

I. Обхват и задачи на държавния вътрешен финансов контрол.

II. Устройство на агенцията и правомощия на органите за ДВФК.

1.Устройство на агенцията.

2.Права и задължения на органите на АДВФК.

III. Понятие, цел и обхват на вътрешния одит.

1.Определение за вътрешен одит.

2.Цели на вътрешният одит.

IV. Общи правила и етапи на вътрешния одит

1.Подготвителни действия преди започване на вътрешният одит

2. Етап на планиране на одита.

3. Извършване на одита.

4. Обобщаване на резултатите от вътрешния одит и докладване.

5. Препоръки и указания, свързани с вътрешния одит и проследяване на резултатите от тях.

ФИНАНСОВ ОДИТ.

I. Цел и принципи на независимия финансов одит.

II. Планиране.

III. Изпълнение на одита.

ДЕЙНОСТ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ.

І. Права на делегираните вътрешни одитори.

ІІ.Задължения на делегираните вътрешни одитори.

СЪПОСТАВКА МЕЖДУ ДВФК И КОНТРОЛА УПРАЖНЯВАН ОТ СМЕТНАТА ПАЛАТА.

І. Дейност на Сметната палата.

Туининг проект.

1.Насока на Туининг проекта.

2.Цел на проекта.

3.Приоритети на Туининг проекта.

Използвана литература.

Откъси:

.............................

I.  ОБХВАТ И ЗАДАЧИ НА ДЪРЖАВНИЯ ВЪТРЕШЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

Държавният вътрешен финансов контрол  се ръководи и осъществява от Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, която действа на базата на закон. Законът за държавния вътрешен финансов контрол урежда обхвата, осъществяването, организацията и правомощията на органите, които го упражняват. Същността на Държавният вътрешен финансов контрол, осъществяван от агенцията, е контрол и върху дейността на физическите и юридическите лица, финансирани със средства от републиканския бюджет и от общинските бюджети, както и по програми на Европейския съюз,  по отношение на тези средства.  Като закон на изпълнителната власт закона за държавния вътрешен финансов контрол регламентира законосъобразността и спазването на принципите за ефективност, ефикасност и икономичност. Основната му цел, е задачата по предотвратяването, разкриването и възстановяването на вреди. При прилагането на ЗДВФК контролните органи се ръководят от  следните принципи - законност, обективност и служебно начало, независимост при планирането, възлагането, извършването и отчитането на контролната дейност от институциите, органите и лицата подлежащи на контрол, и опазване на служебната тайна.

Основните актове в областта на Държавният вътрешен финансов контрол са:

.........................

2. ЕТАП НА ПЛАНИРАНЕ  НА ОДИТА

Етапът на планиране е първата стъпка във всеки одит, на който вътрешния одитор си поставя целите и определя начина, по който ще ги постигне. Идентифицират се рисковете и да се определят проблемите, които биха възникнали.

Вторият етап е разбирането за дейността на одитирания обект, който  се постига чрез събиране на информация, която може да бъде определена като обща и специфична.

Общата информация се отнася до средата, в която обектът функционира - външни фактори, структурна организация.

Специфичната информация се отнася за конкретната дейност на одитирания обект, като включва:

  1.  законови и подзаконови актове, регулиращи дейността на одитирания обект;
  2.  цели и задачи на одитирания обект и начини за тяхното постигане;
  3.  организационна структура на обекта;
  4.  главни сфери на дейност на одитирания обект и законовото основание за тяхното осъществяване;
  5.  оперативни процедури и контроли по обработването на информацията;
  6.  системи за вътрешна и външна комуникация, и системи за вътрешен контрол;

На третият етап вътрешния одитор избира как да се сдобие с горепосочената информация, посредством използването на източници на информация.

На четвъртия етап той определя методите/инструментите за събиране на информация, които включват анализ на документи, интервюта, попълване на въпросници, процедурни фишове, органиграми, диаграми за движение на документи и др.

На следващо място вътрешния одитор предприема изготвянето на одитния план. Одитният план включва:

  1.  Обхват и подход на одита

Обхватът на одита определя въпросите/областите, които ще бъдат разглеждани, както и съществуващите ограничения при тяхното разглеждане.

Одитният подход е точно и ясно дефинирана, систематична рамка (методология) за организиране и събиране на одитни доказателства, подкрепящи одиторското мнение.

б) Същественост

След като е събрана необходимата информация, се оценява и анализира нивото /прагът/ на същественост, който е максимално допустимата грешка, която не променя в негативна посока одиторското мнение.

  1.  Оценка на риска

Следващата стъпка е анализ на риска с цел да бъдат идентифицирани всички ключови системи и процеси в обекта.

Под “риск” може да се разбира всяко събитие, действие или бездействие, което може да се отрази негативно върху постигане на целите на одитирания обект и/или да застраши реализирането на печалба.

Одиторът оценява (измерва) риска. Измерването на риска зависи от вероятността от сбъдването му и от влиянието /тежестта/ на последствията от това събитие.

.....................

Темата е изготвена 01.2004г.

В темата са посочени 8 източника на информация.


Търси за: обхват задачи държавния вътрешен финансов контрол | правила етапи | дейност сметната палата

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker