Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


 

Дипломна работа

На тема:

Организация на отчитането на разходите за дейността и калкулиране на себестойността на продукцията по примера на Пловдив – БТ АД

 

 

 

 

2004г.

Съдържание

УВОД

1

 

 

ГЛАВА ПЪРВА.

ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА

4

1. Същност на разходите.

5

2. Класификация на разходите.

7

2.1. За целите на отчетността.

9

2.2. Според начина на включване на разходите в себестойността на продуктите.

11

2.3. Според периода на установяване на разходите.

11

2.4. Според количественото (стойностно) проявление на разходите.

12

2.5. Според връзката с обема на произвежданите продукти.

12

3. Видове себестойност.

14

4. КАЛКУЛИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ФОРМИРАНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА И УСЛУГИТЕ.

16

4.1. Предназначение, нормативно основание, изключения.

16

4.2. Видове разходи.

18

4.3. Методи на калкулиране на разходите.

20

4.4. Етапи на калкулиране на разходите.

22

4.5. Счетоводен модел на процеса на отчитане себестойността на продукцията.

25

4.6. Документиране.

26

5. ТЕКУЩО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ. СИНТЕТИЧНО И АНАЛИТИЧНО ОТЧИТАНЕ.

28

5.1. Нормативно регламентиране.

28

5.2. Отчитане на разходите по икономически елементи.

33

5.2.1. Отчитане на разходите за материали.

33

5.2.2. Отчитане на разходите за външни услуги.

35

5.2.3. Отчитане на разходите за амортизации.

36

5.2.4. Отчитане на разходи за заплати.

37

5.2.5. Отчитане на разходите за социални осигуровки и надбавки.

38

5.2.6. Отчитане на разходите за данъци такси и други подобни плащания.

39

5.2.7. Отчитане на разходи за провизии.

40

5.2.8. Отчитане на разходите от последващи оценки на активи.

41

5.2.9. Отчитане на другите разходи.

42

5.3. Разходи за незавършено производство.

43

5.4. Отчитане на финансовите разходи.

43

5.5. Отчитане на извънредните разходи.

44

5.6. Отчитане на разходите за бъдещи периоди.

45

5.7. Представяне в отчета за приходи и разходи.

47

6. МЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ.

49

7. СЕБЕСТОЙНОСТ И РАЗХОДИ /НЯКОИ ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ/.

56

ГЛАВА ВТОРА.

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ФИРМА ПЛОВДИВ – БТ АД

80

1. Организация и структура на Пловдив - БТ АД.

81

1.1. Обща информация за дружеството.

81

1.2. Собственост и управление.

82

1.3. Предмет на дейност.

83

2. Счетоводна политика на Пловдив - БТ АД през 2004 година – основни положения.

85

3. Разходи свързани с дейността на предприятието – основни принципи на отчитане.

87

4. Калкулиране на себестойността на Пловдив - БТ АД по видове продукция.

94

5. Изводи и препоръки.

106

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

109

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

112

 

 

 

 

Откъси:

..............................

Увод

В общите положения за изготвяне и представяне на финансовите отчети са посочени основните потребители на финансовите отчети, а именно: инвеститори, персонал, заемодатели, доставчици и други търговски кредитори, клиенти, правителството и правителствени служби, общественост. Всеки един от посочените потребители желае да намери във финансовите отчети информация за активите, пасивите, собствения капитал, доходите, разходите и паричните потоци, която да е в пълен унисон с Международните счетоводни стандарти. От тази гледна точка се изисква предприятието, което прилага МСС да разполага с добре подготвени професионалисти и с финансови ресурси, за да може да удовлетвори изискванията на външните потребители на финансовата информация.

Една от ключовите категории, обект на счетоводно отчитане са разходите и в частност разходите за дейността. Разходите влияят пряко върху финансовия резултат на стопанските субекти и като такъв изискват правилно отчитане, оценка, управление и контрол. Това е немислимо без познаване на основните норми на счетоводната отчетност, въведени с хармонизирането на българското счетоводно законодателство с международното.

Новите счетоводни практики следва да се анализират в контекста на осъществяваната в страната счетоводна реформа, имаща за цел хармонизиране на националната ни счетоводна база с постиженията на световната счетоводна практика. Актуализираният вариант на НСС (националните счетоводни стандарти) представлява български аналог на Международните счетоводни стандарти (МСС), целящ осъществяване на по-плавен преход към директното прилагане на последните. Голяма част от философията и нормите на действащите НСС е заимствана от световния "счетоводен еталон" - МСС, което обуславя значителни промени спрямо предходните им варианти. С въвеждането на МСФО хармонизацията навлезе в нов етап.

Международните стандарти за финансово отчитане целят уеднаквяване на начина на представяне на информацията във финансовите отчети на предприятията с общо предназначение, т.е. за широк кръг потребители:

*     Вътрешни потребители:

а/ органи за управление;

б/ собственици.

*     Външни потребители:

а/ инвеститори;

б/ персоналът като контрагент;

в/ заемодатели;

г/ търговски контрагенти;

д/ правителства и правителствени служби;

е/ общественост.

МСС не конкретизират организацията на счетоводството или конкретните записвания. Това е предоставено на предприятията.

Развитието до момента е свързано с издаването като МСФО на общо 39 стандарта: 34 стари - МСС и 5 нови – МСФО.

Очакваните промени са в МСС № 1, 2, 8, 10, 16, 17, 21, 24, 27, 28, 31, 33, 40.

Основните насоки на промените са свързани с:

-    отпадане на метода LIFO от МСС 2;

-    отпадане на алтернативния метод при доброволно промяна на счетоводната политика и при значими грешки, по МСС 8;

-    разсрочване на първоначалните разходи при наемодателите при финансов лизинг, вместо отчитането им като текущи разходи;

-    отпадане на капитализирането на валутни разлики при остра обезценка на дадена валута, когато не може да се извърши хеджиране; (МСС 17);

-    отделно представяне, в раздела за собствения капитал на малцинственото участие (МСС27);

-    списъкът на свързаните лица се разширява;

-    промени в начина на представяне на земята и сградите при финансов лизинг;

-    други.

Реализирани са промени по МСС 16, 22, 26 и са ревизирани МСС 32 и 39.

Целта на настоящото изследване е да се акцентира на някои особености, свързани със счетоводното отчитане на разходите, обхванати в националното и международното законодателство.

Обект на изследване са разходите за дейността и съответно калкулирането на себестойността на продукцията, а предмет – отчитането на разходите за дейността и калкулирането на себестойността на продукцията във фирма Пловдив – БТ АД.

Основните задачи на изследването са свързани с проблемите, които съществуват в практиката по отношение отчитането на разходите за дейността и калкулирането на себестойността.

Основната застъпена теза е, че правилното отчитане и управление на разходите е от първостепенно значение за постигане на желания финансов резултат и съответно рентабилност.

 

 

1.           Същност на разходите.

 

Дейността на всяко предприятие може да се характеризира с извършените разходи. “Тя представлява трудов процес, процес на изразходване на жив и овеществен труд. … Разходите са съвкупност от пренесени и създадени стойности”.[1] Към пренесените стойности се отнасят амортизациите на амортизируемите активи, провизиите на провизируемите активи, стойността на изразходваните материали и получените услуги. Създадените стойности се измерват с начислените суми за заплати, социални и здравни осигуровки и надбавки.

Разходите се третират като намаляване на икономическата изгода през отчетния период под формата на извеждане извън предприятието или намаляване на активите, или увеличаване на пасивите, което води до намаляване на собствения капитал (СК), отделно от това, което подлежи на разпределяне между собствениците на капитала, и преоценката отразена в СК.

В литературата има много и различни определения на понятието разходи. Разглеждайки този въпрос е необходимо най-вече да се спрем на трактовката дадена в Общите положения за изготвяне и представяне на счетоводните отчети към МСС. В контекста на МСС разходите са форма на намаляване на активите или възникване на пасиви, което може да бъде достоверно измерено и води до намаляване на бъдещите изгоди на предприятието,[2] с изключение на случаите на равностойна замяна на един актив с друг.

.............................

1.           Организация и структура на Пловдив - БТ АД.

 

1.1.      Обща информация за дружеството.

 

Пловдив БТ АД е търговско дружество, създадено с разпореждане №115 от 10.11.1993 г. на Министерски съвет, с което Стопанско обединение Булгартабак се преобразува в Булгартабак-Холдинг ЕАД и 22 акционерни дружества с държавно участие. Отделянето на активите и пасивите е извършено по баланса към 30.06.1993 г.

Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. Пловдив, ул.”Авксентий Велешки” № 23. Съдебната регистрация на дружеството е от 1993 г., решение № 12187/17.12.1993 г. на Пловдивски окръжен съд. Дружеството е правоприемник на ТК “Родопи”, Пловдив.

В края на 1997 г. държавата, чрез Министерство на търговията и туризма (сега Министерство на икономиката), предприема прехвърляне на притежаваните директно от нея акционерни дялове в дружеството на Булгартабак-Холдинг АД (Холдинга). Това прехвърляне е приключено в началото на 1998 г., поради което 01.01.1998 г. е приета за дата на ефективно придобиване на мажоритарното участие на Холдинга в дружеството.

Промени в капитала на дружеството са регистрирани в регистъра на Пловдивски окръжен съд с решение № 7819 / 31.08.1994 година във връзка с РМС № 53 / 10.02.1994 година. Последните промени в Устава на дружеството са вписани в регистъра на търговските дружества с решение № № 4123/11.07.2002 година, а в органите за управление с решение № 4123/11.07.2002 година на Пловдивски окръжен съд.

 

1.2.      Собственост и управление.

 

Пловдив БТ АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Към 31 декември 2003 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

*     Булгартабак-Холдинг АД                                       78.18%

*     Финанс консулт ЕООД                                           10.93%

*     Индивидуални участници – юридически лица         4.53%

*     Индивидуални участници - физически лица            6.37%

Акционерите със значително участие, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас са:

1.Физически лица – Съгласно справка за структурата на капитала на дружеството към 31.12.2003 г. няма физически лица, които да притежават над 5 на сто от акциите с права на глас.

2. Юридически лица - Съгласно справка за структурата на капитала на дружеството към 31.12.2003 г. две юридически лица, притежават над 5 на сто от акциите с права на глас - “Булгартабак Холдинг” АД - 78.18 % и “Финанс консулт” ЕООД - 10.93 %.

Пловдив БТ АД има едностепенна система на управление със съвет на директорите от 5 членове. Председател на СД е Дияна Николаева Николова. Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор Златомира Димитрова Драганска.

Като част от Групата Булгартабак дружеството е приело въведеното в действие от месец март 1994 г. “Споразумение за координация и сътрудничество”, върху чиито принципи, условия и правила се разработва и съгласува: общата стратегическа политика на дружествата от Групата; съгласуват се действията за постигане на стопанска, пазарна и финансова стабилност; разработват се продуктови структури и всички други глобално значими въпроси за Групата. Член на консултативния съвет е изпълнителният директор на дружеството.

В “Пловдив-БТ” АД, са заети 495бр. работници и служители, от които 61 бр. са с висше образование, 7бр. с полувисше образование, 176 бр. със средно образование, 133 бр. със средно-специално образование и 118 бр. с основно образование.

 

1.3.      Предмет на дейност.

 

Предметът на дейност на дружеството през 2003 г. включва следните видове операции и сделки:

*     изкупуване и промишлена обработка на тютюни;

*     производство на тютюневи изделия;

*     външна и вътрешна търговия.

Дружеството има издадени разрешителни, както следва:

*     Под №.06/25.04.2003 година от Министерство на финансите за производство на тютюневи изделия, съгласно разпоредбите на Закона за тютюна и тютюневите изделия и Правилника за неговото прилагане.

*     Под №.16/25.04.2003 година от Министерство на финансите за промишлена обработка на тютюн, съгласно разпоредбите на Закона за тютюна и тютюневите изделия и Правилника за неговото прилагане.

Като дружество от икономическата група на “Булгартабак Холдинг” АД за последните три години “Пловдив-БТ” АД е извършвало промишлена обработка на тютюн и производство на тютюневи изделия.

Дистрибутори на “Пловдив-БТ” АД за вътрешния пазар са лицензирани от Министерството на финансите търговци на тютюневи изделия. Най- големи дистрибутори за 2003г. са:

         “Димекс 58” ЕООД, гр.Бургас

         “Айва” ЕООД, гр.Варна

         “Спийдстар” ЕООД, гр.Пловдив

         “Дафна таб” ЕООД, гр.Пловдив

Износът на продукти, както и вносът на спомагателни материали и тютюн се извършват преимуществено чрез “Булгартабак Холдинг” АД, гр. София. Основна суровина за производството е изсушен непреработен тютюн, който дружеството изкупува от тютюнопроизводителите всяка година по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия. Основен доставчик на спомагателни материали за цигареното производство е “Юри Гагарин-БТ” АД. Преки конкуренти на “Пловдив-БТ” АД са всички останали дъщерни дружества на “Булгартабак Холдинг” АД, гр. София, като производители на български марки цигари, както и регистрираните частни фирми за изкупуване и преработка на тютюн.

Дружеството работи основно на вътрешния пазар, като заема пазарен дял – 6.67%. За последната година се увеличава делът на продукцията реализирана за износ. За 2003 г. той е 16 % срещу 7% през 2002 г.

През 2003 г. “Пловдив-БТ” АД не е сключвало и прекратявало договори, в резултат на които се придобиват, отчуждават или предоставят за ползване от друго лице активи, представляващи 20% или повече от стойността на активите по баланса на дружеството. Представяме справка за всички придобити и отчуждени активи за периода 2001 – 2003 г.

Всички права по търговски марки на “Пловдив-БТ” АД са прехвърлени на “Булгартабак Холдинг” АД.

.................................

 

Темата е изготвена 10.2004г.

Посочени източници на информация - 38

Темата съдържа, графики и таблици.[1] Дурин, Ст., Счетоводство на предприятието, Изд. “ФорКом”, София, 1999, стр. 125

[2] МСС §§78, 94 от Общите положения за изготвяне и представяне на счетоводните отчети към МСС


Търси за: същност класификация разходите | видове себестойност | калкулиране разходите | счетоводно отчитане | методика анализ разходите | счетоводна политика Пловдив

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker