Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


Курсова работа

На тема:

Анализ на активите на предприятието във връзка с ефективността, обръщаемостта и рентабилността

София 2005г.

Съдържание:

 1.  същност и основни правила при съставянето на баланса.
 2.  Състав и начин на подреждане на активите в баланса на фирмата
 3.  Финансов синтез и финансов баланс на фирмата.
 4.  Структурен анализ на актива.
 5.  Методи за оценка на фирмената доходност и рентабилност.
 6.  Характеристика на оборотните средства на фирмата. Анализ на потребността от оборотни фондове във фирмата.

Откъси:

.............................

Съвременните теории и практики за финансов мениджмънт акцентират върху увеличението пазарната стойност на фирмата. Възприема се, че богатството на акционерите не се определя от самоцелното нарастване на реализираната печалба, а от ръста в пазарната стойност на фирмата.

База за фундаментален анализ на всяка фирма са: счетоводния баланс; отчета за приходите и разходите; доклада на дипломирания експерт - счетоводител; счетоводната политика на дружеството; справките въз основа на счетоводните документи и регистри; отчета за движението на паричните потоци; макроикономическата ситуация в сферата на осъществяваната дейност; банковата информация; отрасловите стандарти; нормативната информация, регламентираща конкретната сфера на дейност.

Известно е, че цялата дейност на една фирма намира отражение в баланса й. Всичко това налага един задълбочен анализ на баланса и имуществената структура на фирмата, познаване на финансовите отчети и солидна база знания, позволяваща правилно тълкуване на предоставената в тях информация.

Познаването на баланса като основен отчет за дейността на фирмата е определящо за адекватността на взетите управленски решения.

 1.  същност и основни правила при съставянето на баланса.

В световната теория и практика е създаден и се прилага унифициран финансов модел, който е въведен със закона за счетоводството и в българските фирми. Финансовия модел има две страни:

 1.  статична, която намира израз в неговата конструкция;
 2.  динамична, която е свързана с функционирането на финансовия модел.

..................

 1.  Състав и начин на подреждане на активите в баланса на фирмата.

Баланса на фирмата се състои от две равни в стойностно отношение части - актив и пасив. Актива показва как е използван капиталът във фирмата, а пасива - произходът на този капитал. Поради това равенство във фирмения финансов мениджмънт съществува правило "капиталите, използвани от фирмата за финансиране на даден елемент на дълготрайните активи, на запасите и на друга група активи трябва да бъдат оставени на разположение на фирмата за времето, което съответства на продължителността на използване на активите, закупени с тези капитали"2. Или това изразява принципът за минимално финансово равновесие на фирмата.

Поддържането на минимално финансово равновесие е невъзможно без познаване на основните елементи на актива и пасива, както и логиката на подреждането им.

Активите на фирмата се класифицират в три основни групи - реални активи, финансови активи и ликвидни активи.

Реални активи са ДМА и КМА на фирмата.

Трябва да се отбележи, че често във финансовия анализ е необходимо да се използва не само групата на реалните активи, а като цяло на ДА - при определяне на фиксираните активи. Към ДА (ФА) се отнасят реалните активи с дългосрочен характер, дълготрайните нематериални активи (права върху собственост, програмни продукти, продукти от развойна дейност и др.) и дълготрайните финансови активи (дялови участия, инвестиционни имоти и др. дългосрочни ЦК, дългосрочни вземания). Последните две съставки на ФА не бива да се пренебрегват, защото в зависимост от характера на дейността на фирмата стойността им може да е доста внушителна, дори да надхвърля сумата на ДМА.

Една част от финансовите активи се включват във Фиксираните активи (имат дългосрочен характер), а друга са краткосрочни (краткосрочни ЦК и вземания) и се причисляват към текущите активи.

....................

 1.  Характеристика на оборотните средства на фирмата. Анализ на потребността от оборотни фондове във фирмата.

Характеристика и управление на оборотните фондове. Обръщаемост на оборотните активи.

В бизнесa мениджърите разполагат с две групи активи: дълготрайни и краткотрайни. От това произтичат варианти за тяхното съотношение. То не е еднозначно и се разглежда с нюанси. Възможно е при успяващи фирми относителното тегло на краткотрайните активи да е ниско. Ударението се постига върху инвестициите, поддържат се с малко запаси, нормални са вземанията и т.н. Същественото при този вариант е, че мениджърите не са затруднени, тъй като нормалната дейност поддържа по-ниско тегло на краткотрайните активи. Възможно е и обратното - фирмите, намиращи се в затруднение да боравят с по-високо тегло на краткотрайните активи, тъй като те са бързо ликвидни и дават шанс при търсенето на решения за оцеляване на фирмата. Следователно мениджърите са призвани да дирижират съотношението между дълготрайни и краткотрайни активи според конкретни условия.

При осъществяването на всяка дейност неизбежно се налага използването на оборотен капитал, чрез който по същество се покриват текущите нужди на фирмата. Той не трябва да се смесва с други две на пръв поглед близки понятия - оборот на фирмата и оборот на капитала. Оборотът на фирмата изразява размера на чистите приходи от продажбите. Оборотът на капитала представлява неговия кръгооборот, разгледан като непрекъснат процес на последователно преминаване на капитала от една фирма в друга и възвръщането му в първоначална форма.

..............................

Темата е изготвена 06.2005г

В темата са посочени 8 източника на информация.

Темата съдържа формули.

Темата няма практическа част - изцяло е теоретична..

2 Адамов, В. “Оптимизиране капиталите на индустриалната фирма”. Абагар. 1999


Търси за: активи фирмата | реални | финансови | ликвидни активи | фиксирани активи | оборотни активи | постоянни капитали | текущи капитали | методи оценка фирмената доходност рентабилност | коефициент натовареност | оптимален размер доставките | управление вземанията

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker