Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (21 лв)  19.95 лв Нова цена!


Курсова работа

На тема:

Отчитане на собствения и привлечения капитал в търговските банки.

12.2005г

Съдържание

 1.  Увод
 2.  Собствен капитал - характеристика.
 3.  Нормативна уредба.
 4.  Отчитане на основния капитал.
 5.  Отчитане на резервите
 6.  Отчитане на печалбата
 7.  Отчитане на привлечения капитал.
 8.  Отчитане на срочните депозити.
 9.  Отчитане на средства по разплащателни и други сметки.
 10.  Отчитане на получените заеми.

Използвана литература

Откъси:

..........................

 1.  Увод

Банките са важен и влиятелен сектор на деловата активност по цял свят. Повечето физически лица и организации се ползват от услугите на банките или като вложители, или като кредитополучатели. Чрез тесните връзки, поддържани с регулативните органи и правителства, и чрез наредбите, наложени им за прилагане от тези правителства, банките играят важна роля за поддържането на доверието в паричната система. Ето защо има значителен и широко разпространен интерес успешната дейност на банките и по-конкретно към тяхната платежоспособност и ликвидност и относителна степен на риск, свързан с различните видове банкова дейност. Операциите, а оттам и изискванията за осчетоводяването и представянето на информацията от банките, се различават от тези за другите търговски предприятия. Те се определят от Закона за банките, наредба № 8 и МСС 302.

Настоящата курсова работа има за цел да изясни по-важните аспекти на  счетоводното отчитане на СК на търговските банки.

В най- общ смисъл и за счетоводни цели капиталът може да се определи като съвкупност от източници на средства (активи) на предприятието (банката). Съществуват две групи източници - източници на собствени средства (активи), които съставляват собствения капитал на предприятието и източници на чужди, временно привлечени средства, които са привлечения капитал.

..............................

 1.  Отчитане на резервите

Резервите като съставна част на собствения капитал се наричат капиталови резерви. Те се образуват главно чрез задържане на неразпределената печалба в банката.

В търговските банки по-специално значение и място имат общите резерви, които се правят в съответствие с чл. 24 от ЗБ. Според него банката образува Фонд Резервен, като отделя най-малко 1/5 от печалбата след облагането й с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденти, докато средствата на фонда достигнат 1,25 % от сбора на сумата на активите по баланса и задбалансовите ангажименти. Отчитането му става чрез едноименна счетоводна с/ка 1111 Фонд Резервен.

Д/т с/ка 1220 Неразпределена печалба от минали години

К/т с/ка 1111 Фонд Резервен

Средствата по фонда се използват главно за покриване на загуби.

Д/т с/ка 1111 Фонд Резервен

К/т с/ка 1210 Непокрита загуба от минали години

С  част от средствата по фонда, които са над законово определения му размер, може да се увеличава основният капитал на банката.

Д/т с/ка 1111 Фонд резервен

К/т с/ка 1012 Основен капитал -записан и внесен

Допълнителните резерви се образуват с решение на ОС на акционерите. Те се посочват в устава на банката. Необходимите средства се натрупват главно от отчисление от печалбата.

Д/т с/ка Неразпределена печалба от минали години

К/т с/ка 1170 Допълнителни резерви

..............................

Темата е изготвена: 12.2005г

Темата не съдържа графики и таблици.

Темата съдържа множество счетоводни статии.

В темата са посочени 5 източника на информация

2 МСС 30


Търси за: собствен капитал характеристика | нормативна уредба | отчитане основния капитал | отчитане резервите | отчитане печалбата | отчитане привлечения капитал | средства срочни депозити | разплащателни други сметки | получени заеми

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (21 лв)  19.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker