Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


Курсова работа

На тема:

Счетоводно отчитане на собствения капитал в търговските банки

Съдържание

  1.  Баланс на търговската банка. Място на собствения капитал в баланса.
  2.  Организация на счетоводното отчитане на собствения капитал. Счетоводни сметки.
  3.  Счетоводно отчитане на основния капитал.
  4.  Основни стопански операции по формирането и увеличаването на регистрирания капитал.
  5.  Основни стопански операции при намаляване на капитала.
  6.  Счетоводно отчитане на премиите и сконтото, свързани с капитал.
  7.  Счетоводно отчитане на резервите.
  8.  Счетоводно отчитане на финансовите резултати.

Заключение.

Откъси:

.....................

1. Баланс на търговската банка. Място на собствения капитал в баланса.

 Отразяването на основния капитал в счетоводния баланс се подчинява на правила, които са се запазили от векове. Изхожда се от “счетоводния баланс, характеризиран от Д. Добрев в “Учение за балансите” (1922 г.), както следва: и като средство за надникване в имуществото и финансовото състояние на дружеството балансът трябва да даде на заинтересованите едно периодично изложение на имущественото състояние на дружеството. При АД балансът има и това практическо значение, че чрез него се установява годишната печалба, която ще се разпредели между акционерите или пък загубата, която има да се покрива”.

1. Основният капитал е отделна балансова статия в пасива. Няма значение дали целия основен капитал е внесен или не, както и дали дружеството е реализирало печалба или загуба от дейността си или е настъпила промяна в неговото имущество.

2. От това следва, че печалбата или загубата не трябва да се смесват с годишния капитал чрез тяхното прибавяне или изваждане. Те трябва да намерят отражение в отделна статия на баланса. Основният капитал трябва да остане неизменен за цялото време на съществуване на дружеството освен в случаите, определени в ТЗ или в устава.

3. Правилото за неизменност на основния капитал обуславя всички промени на собствения капитал, когато не са промени на основния капитал, но трябва да се сливат с него.

Според Общите положения на МСС, информацията, която може да се представи или на лицевата страна на баланса, или в бележките е следната:

1. За всеки клас дялов капитал: броят на регистрираните акции; броя на издадените акции, които са платени в пълен размер и на тези, които са издадени, но не са платени в пълен размер; номиналната стойност на една акция; правата, преференциите и ограниченията, присъщи на съответния клас, включително ограничения при разпределение на дивидентите и увеличаване на капитала; акциите на предприятието, държани от самото предприятие или от дъщерни, или асоциирани предприятия; акции, запазени за издаване под опция или по договори за продажба, включително условията и размерът на акциите.

2. Описание на характера и целта на всички резултати в рамките на собствения капитал.

3. Сумата на дивидентите, които са предложени или декларирани след датата на баланса, но преди счетоводните отчети да са оторизирани за издаване.

4. Непризнатият размер на натрупаните преференциални дивиденти, ако има такива.

Предприятието следва да представи като отделен компонент в счетоводния си отчет, отчет, показващ: нетната печалба или загуба за периода; всеки приход или разход, печалба или загуба, които са отнесени директно в капитала съгласно изискванията на други стандарти; кумулативният ефект от измененията в счетоводната политика и корекциите на фундаменталните грешки, с които се занимава МСС 8 “Препоръчителен подход”. Той изисква всички статии приходи и разходи, признати през периода, да бъдат включени в определяне на нетната печалба или загуба за същия период.

......................

3.1. Основни стопански операции по формирането и увеличаването на регистрирания капитал.

Регистрираният капитал на дружеството поражда следните счетоводни записвания:

1.За регистрирания формиран и внесен капитал се съставя следната счетоводна статия ( за записани и реално внесени парични средства, непарични вноски)

Дт с/ки от група 20 ДМА

Дт с/ки от група 21 ДНА

Дт с/ки от група 50 Парични средства

Кт с/ка  Регистриран капитал

    с/ка  Регистриран капитал-внесен

2.За частта от регистрирания капитал, която е записана, но не е внесена към момента на вписване в търговския регистър в съда и вноската ще се извърши в последващ момент:

Дт с/ка Вземания по записани дялови вноски

Кт с/ка  Регистриран капитал

 с/ка  Регистриран капитал-невнесен и непросрочен

В нашето търговско законодателство се постановява, че паричните вноски до момента на регистриране на дружеството се внасят по сметката на учредителите. В съответствие с наредбата за плащанията тази сметка не може да бъде текуща разплащателна сметка. Целесъобразно е откриването на партида (аналитична сметка) от страна на учредителите към депозитна сметка или сметка за други парични средства. Срещу направените парични вноски се издава квитанция на името на записания в подписката бъдещ акционер. Той има право да получи акциите си след последната вноска, срещу представяне на разписката за внесените суми.

........................

6. Счетоводно отчитане на финансовите резултати.

Финансовите резултати на дружеството са форма на проявление на неговия собствен капитал. Техният конкретен израз са печалбата и загубите, които са показател за ефективното използване на ресурсите на дружеството. Величината на финансовите резултати (печалба или загуба) се установява чрез съпоставяне на приходите и разходите на дружеството през отчетния период, след съответното приспадане на корпоративния данък, който трябва да отчислим съгласно разпоредбите на ЗКПО.

В групата на финансовите резултати се включват: неразпределена печалба от минали години; непокрита загуба от минали години; печалба и загуба от текуща година; резултат при несъстоятелност и ликвидация.

В счетоводния баланс загубата - независимо през кой отчетен период се отнася или през кой отчетен период е осъществена, се посочва в пасива като отрицателна величина.

Съобразно приложимите счетоводни стандарти, печалбата на дружеството бива:

1.Счетоводна печалба - това е печалбата преди начисляне на разходи за данъци. Тя се формира поетапно. Определя се величината на печалбата от обичайната дейност. Тя е разлика между приходите и разходите на дружеството. Установяват се размерите на извънредните приходи и разходи. След като се отчислят и те, се получава величината на счетоводната печалба.

2.Данъчна печалба - това е печалбата за отчетния период, установена съгласно действащото данъчно законодателство, на основата на която се определя размера на дължимите от дружеството данъци от печалбата.

3. Балансова печалба - печалбата след начисляване на разходите за данъци върху печалбата. Това е печалбата, която се показва в пасива на счетоводния баланс - в раздела за собствения капитал на дружеството.

В случай на превишение на разходите спрямо приходите вместо счетоводна печалба се отчита счетоводна загуба.

Балансовата печалба е печалбата, която остава на разположение на собствениците. Тя може да се използва по тяхно решение - в началото на следващата година (след съставянето и приемането на годишния финансов отчет) за разпределение под формата на дивиденти, за формиране на резерви, за увеличаване на основния капитал. Тази печалба може да не се разпределя и да остане в счетоводния баланс като неразпределена печалба от минали години.

...............................

Заключение.

Банките са важен и влиятелен сектор на деловата активност по цял свят. Повечето физически лица и организации се ползват от услугите на банки или като вложители, или като кредитополучатели. Чрез тесните връзки, поддържани с регулативните органи и правителства, и чрез наредбите, наложени им за прилагане от тези правителства, банките играят важна роля за поддържането на доверието в паричната система.

Ето защо има значителен и широко разпространен интерес към успешната дейност на банките и по-конкретно към тяхната платежоспособност и ликвидност и относителна степен на риск, свързан с различните видове банкова дейност.

От анализа на изложените проблеми може да се прецени колко голямо е и значението на собствения капитал за банките. Няма дейност или конкретно действие, предприети от банката, които да не се отразят пряко или косвено върху нейния собствен капитал. Затова и по-голямата част от ограниченията, които Централната банка налага на търговските банки, са свързани с размера на собствения им капитал. Формирането на собствения капитал е първата и основна операция на всяка банка - без осъществяването й не е възможно дори да се открие банка.

В заключение може да се направи изводът, че без познаването на същността, функциите и изискванията по отношение на собствения капитал на банките, не би могло да се разберат същността, функциите и значението на банките. А добре организираната банкова система стои в основата на добре функциониращите капиталови пазари, които са сърцевината на добре функциониращата пазарна икономика.

.......................

Темата е изготвена 12.2005г.

В темата са посочени 7 източника на информация.

Темата съдържа множество счетоводни записвания.

Темата не съдържа таблици и графики.


Търси за: организация счетоводното отчитане собствения капитал | счетоводни сметки | счетоводно отчитане основния капитал | операции формиране | увеличаване намаляване регистрирания капитал | отчитане премии | сконто | резерви | финансов резултат

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker