Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Дипломна работа

На тема

Счетоводни аспекти при провизирането на рисковите експозиции в търговско дружество “София Мел” АД

Съдържание

УВОД

1

ПЪРВА ГЛАВА:

ОБЩИ АСПЕКТИ НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА В ИКОНОМИКАТА.

3

1. Характеристика на риска.

4

2. Видове риск.

5

3. Измерване и отчитане на риска - методология.

16

4. Съвременни тенденции в изследването, измерването и контрола на риска.

21

ВТОРА ГЛАВА:

СЧЕТОВОДНИ И НОРМАТИВНО-ПРАВНИ АСПЕКТИ ПРИ ДЕФИНИРАНЕ НА РИСКОВИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ И ТЯХНОТО ПРОВИЗИРАНЕ.

27

1. Нормативна концепция. Основни постановки и понятия.

28

1.1. Обща постановка.

28

1.2. Провизии. Кратка история.

30

1.3. Нормативна концепция за провизиите.

32

2. Съпоставителна характеристика между НСС 37 и МСС 37 Провизии, условни задължения и условни активи.

33

2.1. Терминологични различия.

33

2.2. Характеристика на провизиите.

34

2.3. Критерии за признаване

35

2.4. Условни задължения.

39

2.5. Отчитане на провизиите.

41

2.6. Специфични случаи на формиране на провизии.

41

3. Счетоводно отчитане на провизиите.

41

3.1. Оценка на провизиите.

43

3.2. Измерване.

44

3.3. Фактори, влияещи върху оценката на провизиите:

44

3.4. Отчитане на провизиите.

46

4. Специфични примери за отразяване на провизии.

48

5. Пример за счетоводно отразяване на провизии.

57

6. Оповестяване на провизиите.

62

7. Технология за попълване на Справка за вземанията, задълженията и провизиите - Елемент № 7. 3. от ГФО.

64

8. Провизии и преобразуване на финансовия резултат.

65

9. Данъчно третиране на провизиите съгласно ЗКПО.

67

10. Условни задължения и провизии - прилики и разлики.

69

ТРЕТА ГЛАВА:

ПРАКТИКА ПРИ ПРОВИЗИРАНЕ НА РИСКОВИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ В ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО.

73

1. Представяне на фирмата. Обзор на дейността.

74

2. Основни рискови фактори.

79

3. Организация на счетоводството на дружеството. Отчитане на провизиите.

82

4. Примери от практиката на “София Мел” АД.   Влияние на счетоводно отчитане на възнагражденията, начислявани за неизползвани отпуски при преобразуване на финансовия резултат.

85

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

93

ЛИТЕРАТУРА

95

ПРИЛОЖЕНИЯ

97

Откъси:

....................................

Увод

Корпоративното управление и контрол се развива с ускоряващи се темпове в последните години. Икономическата активност се характеризира с динамично увеличаване на международните размери на бизнесоперациите. Националните икономики във всички части на света стават все по-свързани по пътя на растящите обеми на трансгранични трансакции. Намаляването на ограничителните бариери между държавите, хармонизацията във законодателствата, прилагането на либерални режими за различните форми на чуждестранните инвестиции, понижаването на цените на комуникациите и транспорта, подобрените условия за пътуване има за резултат благоприятно въздействие върху пазарната интеграция. По отношение на реалните потоци от стоки и услуги тази глобализация несъмнено рефлектира върху световния ръст на експорта и импорта, като част от БНП на отделните страни. Индустриалната интеграция много често е съпровождана, дори изпреварвана от финансова интеграция. Наистина, растежа на транснационалните потоци от финансови активи изпреварва увеличението на търговията със стоки и услуги, т.е. ръста на реалните трансгранични потоци. Като основна последица може да се посочи премахването пред инвеститорите на ограниченията на вътрешния пазар и намирането на много по-атрактивни алтернативи за капиталови вложения извън пределите на страната. Всичко това обаче води до нарастване на риска, съпътстващ сделките между контрагентите.

Като основна цел на тази на тази разработка може да се посочи изясняване същността и значимостта на провизирането на рисковите експозиции в търговските дружества.

Тезата е свързана с доказване ролята на провизиите за обезпечаване нормалното протичане на дейността на едно търговско дружество.

Обект на изследване са провизиите в търговските дружества, нормативно регламентирани чрез НСС, МСС и МСФО.

Предмет на изследване е политиката на фирма “София Мел” АД по отношение провизирането на риска.

Разработката е структурирана по следния начин:

Глава първа разглежда теоретичните постановки за определяне и класифициране, измерване и оценяване на риска съпътстващ икономическите агенти.

Глава втора разглежда провизирането на рисковите експозиции, регламентирано от международното и националното законодателство, отчитайки както счетоводните, така и данъчните аспекти на провизирането.

Глава трета прави обзор на политиката по провизирането на рисковите експозиции на конкретна българска фирма - София Мел АД. Избора на фирмата е свързан с това, че това е едно публично АД и по тази причина достъпа до по-голяма част от информацията за дружеството е свободен.

.....................

  1.  Характеристика на риска.

Инвестиционните цели, инвестиционните ограничения и рисковите предпочитания са трите основни компонента, определящи функцията на полезността на инвеститора. Икономическите агенти имат различни инвестиционни цели, но те споделят един общ мотив - максимизиране на възвръщаемостта от инвестицията при съществуващото ниво на риск и ограничения. Типични инвестиционни ограничения са инвестиционния хоризонт, съществуващата субективно определена целева норма на възвръщаемост и др. По време на инвестиционния хоризонт и при наличните ограничения, изходът от инвестицията е несигурен. Всичко това превръща анализа и оценката на риска в ключов момент при вземането на инвестиционни и други мениджърски решения.

Някои автори определят риска като “възможност реалната норма на възвръщаемост да се отклонява от очакваната”2. В инвестиционния анализ всеки инвеститор се интересува най-вече от възможните неблагоприятни тенденции, засягащи неговото богатство. Поради тази причина риска може да се дефинира като вероятността да се сбъднат негативните очаквания на инвеститорите. Съвременните изследвания в областта на риск мениджмънта предлагат измерители, които засягат именно негативните отклонения от очакваните стойности, а именно т.нар. downside измерителите. В литературата съществуват различни определения за downside риска и едно от тях звучи по следния начин - това е риска, при който възвръщаемостите на активите са високо корелирани с пазара, а той клони надолу.3

..........................

  1.  Специфични примери за отразяване на провизии.

Пример 1.

Признаване на провизии при отчитане на бизнес комбинации.

Предприятие придобива друго предприятие и се предвижда затваряне на цех, което е свързано с освобождаване на персонал, ликвидиране на производствени линии, прекратяване на договори и изплащане на неустойки, се очаква определен размер на разходи, свързани с обезщетения във връзка с прекратяване на трудовоправни отношения; извеждане от употреба на производствени линии и неустойки във връзка с прекратяване на договори.

Съгласно НСС 37 провизиите, свързани с преструктурирането, трябва да бъдат отразени във финансовия отчет на предприятието, което се ликвидира. Придобиващото предприятие трябва да прецени доколко това са пасиви, които отговарят на изискванията за признаване. То ще ги признае и отразява по своята счетоводна политика, независима от тази на придобиваното предприятие.

1. Счетоводната операция във връзка с отразяване на провизиите е:

Д-т с/ка 607 Разходи за провизии

К-т с/ка 4991 Провизии, признати като пасиви

2. Начисляване на обезщетенията за прекратяване на трудовоправни отношения:

Д-т с/ка 4991 Провизии, признати като пасиви

К-т с/ка 421 Персонал

3. Отразяването на извеждането от употреба на производствените линии - извършва се от външни изпълнители:

Д-т с/ка 4991 Провизии, признати като пасиви

К-т с/ка 401 Доставчици

4. Отразяване на неустойки във връзка с прекратяването на договори:

Д-т с/ка 4991 Провизии, признати като пасиви

К-т с/ка 401 Доставчици

..................................

Заключение

Отчитането и превенцията на рисковете свързани с изтичащи парични потоци от фирмата, осъществявано посредством провизирането е от голяма значение за фирмения мениджмънт.

Тази дейност изисква значителни компетенции. Неотчитането на конкретните рискове ще доведе до сътресения в дейността на дадено предприятие от една страна. От друга обаче формирането на провизии лишава дружеството от ликвидности и е равносилно на инвестиция без възвръщаемост. Т.е. реализира се алтернативен разход от гл. т. на микроикономическата теория.

Или провизиите са полезни, когато рисковете са правилно оценени, измерени и отчетени. МСС /вече МСФО/ дават свобода на фирмите, но поставят и логически рамки, чието спазване ще обезпечи нормалното функциниране на стопанските субекти.

От гл. точка дейността на разглежданата фирма може да се каже следното: Сътресенията в дейността, дължащи се на некоректни контрагенти, може да доведат до загуба на оборотни капитали за покриване текущите задължения на фирмата. На тази основа при оценката на риска може да се съобрази и риска, който е поет по отношение на клиентите на фирмата и регулярните приходни парични потоци, и съответно на влиянието им въху задълженията на фирмата. В случая може да се препоръча метода VaR, посредством който ще се обвържат всички рискове, характеризиращи оперативната активност на “София Мел” АД. За съжаление, въпреки предоставените примери от парктиката на дружеството, поради сложността на метода и оскъдността на предоставената първична счетоводна информация, не стана възможно разработването на практически пример за целите на дипломната работа. Остава открита възможността обаче, това да се направи от финансово счетоводния отдел на фирмата.

..................................

Темата е изготвена 01.2005г

Посочени са 34 източника на информация, включително и чуждоезични.

Темата съдържа таблици и счетоводни статии.

Темата съдържа приложения.

2 Пътев, П. Управление на портфейла. В. Търново, 1996, стр. 34. 

3 Ang, A., Chen, J., Xing, Y. “Downside Risk and The Momentum Effect”. 2001, pp. 1


Търси за: характеристика видове риск | измерване отчитане риска | методология | счетоводни нормативни аспекти | счетоводно отчитане | примери

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker