Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Реферат

Тема

Организация и технология на отчетния процес в банките

01.2005 г.

Съдържание

Увод

  1.  Организация на счетоводно-отчетния процес като цяло
  2.  Организация и технология на привлечените средства по сметки на банкови клиенти

Заключение

Литература

Увод

Счетоводната политика може да бъде разглеждана като един модел на целенасочено поведение на предприятието при счетоводното отчитане на неговата дейност през различните отчетни периоди, в съответствие с вътрешни и външни фактори, определящи параметрите на икономическата среда. Това означава, че счетоводната политика е постоянно променяща се икономическа ситуация. В същото време, при нейната практическа реализация трябва да се спазват определени принципи и целенасочено поведение за формализация на фактите и явленията, щото тя дава възможност за сравнителен анализ за отделни отчетни периоди.

Организацията на счетоводството е система от методи, средства и устройство за усъвършенстване на отчетния процес.

Конкретната организация на счетоводството се определя основно от изискванията на нормативната база, от управленската и технологична структура на предприятието, от обема на счетоводната работа, от наличието на технически средства за регистриране, предаване и обработка на информацията, от професионалната подготовка на счетоводителите, от пазарните условия.  

Главно значение за организацията на отчетния процес имат и специфични нормативни актове - Закон за счетоводството, НСС, МСС. Освен тях трябва да се имат в предвид и нормативните актове, засягащи дейността на банковото предприятие - Търговски закон, Закон за банките, Наредби на БНБ, БУС. Организацията на счетоводството се определя и от вътрешни нормативи на самото банково предприятие.

Банковата структура е определяща за реализацията на счетоводно-отчетния процес във всяко обособено банково звено. Реализирането на счетоводната политика в банковите звена се осъществява от счетоводния персонал, който е извършителят на по-голяма част от банковите сделки.

………………….

Откриването на банкова сметка се изразява в определянето на шифровия номер на същата. Според БУС 4092 номерът на банковата сметка е десетзначно число:

 

Х   Х   ХХХХХХ   Х   Х

1    2            3          4     5

където : 1-вото число (позиция 1) определя вида на сметката

1 -> Разплащателна

2 -> Депозитна

3 -> Текуща бюджетна

4 -> Спестовна

5 -> Набирателна

6 -> Акредитивна

7 -> Ликвидационна

8 -> Особенна

9 -> ДДС сметка

2-рото число (позиция 2) вида на валутата

0 -> Български лев

1 -> Щатски долар

2 -> Швейцарски франк

4 -> Евро

    

от 3-то до 8-мото число (позиция 3) е  клиентския номер

9-тото число (позиция 4) е поредния номер на сметката от този вид на този клиент

10-тото число (позиция 5) е контролна цифра 

Контролната цифра се изчислява чрез Модул 11 - посредством претегляне на разредите от първите четири части в номера на сметката по съответните неизменни тегла. Поредността на разредите се установява отляво надясно. Претеглянето се извършва чрез умножаване на отделния разред по теглото му, като резултатът от претеглянето се установява по отделни позиции. Получените позиционни резултати се сумират и сборът им се дели на 11. Полученият от деленето остатък се приема за контролна цифра. Ако остатъкът е 10, за контролна цифра се фиксира нула. При закриване на сметки на банкови клиенти се попълва Искане за закриване на банкова сметка.

………………….

Темата е изготвена 01.2005г.

В темата са посочени 8 източника на информация. 


Търси за: организация счетоводно отчетния процес като цяло | организация технология водене отчитане привлечените средства сметки банкови клиенти | аналитично синтетично отчитане

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker