Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 18.00 лв


Реферат

на тема:

Държавни финанси

05.2006

Съдържание:

1. Икономически основи на данъчното облагане 2

1.1. Предпоставките за намеса на държавата в пазарното стопанство: 2

2. Принципи и механизми на данъчното облагане 4

3. Видове данъци 7

4. Държавен бюджет: същност, видове и структура 8

5. Бюджетен дефицит и излишък. Видове бюджетен дефицит 10

6. Държавен дълг и неговото финансиране. Последици от увеличаване на държавния дълг. 11

Един от най - интересните и сложни феномени на човешката история е възникването и развитието на държавата. Тя е обект на изследване от различни науки, включително и от икономическата. Особен интерес представляват държавните финанси.

  1.  Икономически основи на данъчното облагане

Причините за данъчното облагане следва да се търсят в по - широк контекст, а именно в така наречените дефекти (несъвършенства) на пазара и конкурентния ценови механизъм, които правят невъзможно ефективното разпределение на ресурсите и благата единствено и само чрез пазара.

   

  1.  Предпоставките за намеса на държавата в пазарното стопанство:

Първо, липса на конкурентна среда при пазарния механизъм и съществуването на различни форми на несъвършена конкуренция. Причините за несъвършената конкуренция могат да бъдат най - различни: концентрация и централизация на капитала, поява на естествен монопол, икономия от мащаба на производството, поява на различни бариери в резултат, на които се реализира не само загуба, но и чиста нетна загуба на благосъстояние на цялото общество. Поради тази причина е необходима намесата на държавата - административно и икономически за регулиране, компенсиране на негативните ефекти от несъвършената конкуренция.

Втората предпоставка е съществуването на така наречените “ публични блага”. Частните блага се предлагат от пазарния сектор. Освен тях съществуват и особен вид блага, които се отличават със следните особености: Маржиналните разходи за тяхното придобиване от страна на потребителите са безкрайно малки и клонят към “ 0 “, т.е потребителите не правят почти никакви разходи за придобиване на още една единица от благото или нарастват разходите, ако се появи още един потребител. При тях е почти невъзможно отделни категории потребители да бъдат изключени, т.е да бъдат накарани да плащат цената на благото.

Трета предпоставка - странични ефекти, при които стопанската дейност на даден индивид може да предизвика положителни или отрицателни последици върху останалите икономически субекти, без те да бъдат компенсирани. Класически пример за отрицателен външен ефект е замърсяването на околната среда. Държавата може да ги ограничи чрез: данъци и цени.

Четвърта предпоставка -  цикличното развитие на икономиката, появата на неравновесия, безработица, инфлация и др.

…………………….

  1.  Видове данъци

Данъците представляват безвъзмездни, задължителни изземвания в парична форма и част от доходите и имуществата на стопанските субекти, чрез които държавата покрива своите разходи. В тях се преплитат едни от най - сложните обществени отношения - те са главен източник на бюджетни приходи, лост за преразпределение на доходите, а в известен смисъл и икономически израз на съществуването на самата държава. Чрез тях се изземва голяма част от създадения в обществото продукт и се предоставя в разпореждане на държавата. Например в САЩ се изземва 1/3, в Швеция и България 2/3 от БВП.

    Същността на данъците се проявява чрез техните функции. По - важните са:

     ФИСКАЛНА - чрез данъците се изземват доходи от данъкоплатците и се осигуряват финансови средства на държавата.

      СОЦИОЛНА - чрез данъците се провежда социална политика. Това са трансферните плащания, предоставяне на парични помощи.

      ИКОНОМИЧЕСКА - производствена

      КОНТРОЛНА - чрез данъците държавата контролира икономическата дейност на обществото.

   Съвременната държава прилага различни видове данъци. Според размера на данъчната норма данъците биват:

   Пропорционални - нормата е една и съща за всяко равнище на облагаемия доход.

    Прогресивен - нормата расте с увеличаване на данъчната основа.

    Регресивни - нормата намалява с нарастване на облагаемата сума.

 Според начина по които се засягат платците данъците биват:

   Преки са данъците , когато непосредствено засягат лицата и фирмите. Те имат за обект на облагане имущества, богатства, фактори на производството, които са носители на доход или самия доход. Те са преки, защото се събират непосредствено от икономическите единици и стопанските субекти. Преки данъци са подоходния данък, данъкът върху корпоративната печалба. Едноличните собственици не се облагат с този данък.

     Косвени са данъците, събирани чрез цените при продажба на стоки , т.е които косвено засягат потребителите. С косвените данъци се облага дохода при неговото разходване за покупка на стоки в цените, на които те предварително са включени. Такива са акцизите, митата ДДС.

…………………….

Темата е изготвена 05.2006г

Темата не съдържа таблици или графики.

В темата не са посочени източници на информация


Търси за: икономически основи данъчното облагане | принципи механизми данъчното облагане | видове данъци | държавен бюджет | видове структура | бюджетен дефицит излишък | видове бюджетен дефицит | държавен дълг неговото финансиране | последици увеличаване държавния дълг

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 18.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker