Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Дипломна работа

на тема:

Счетоводно отчитане и аспекти на потребителските кредити

09.2006

Съдържание:

Съдържание: 1

ВЪВЕДЕНИЕ 3

ПЪРВА ГЛАВА: 4

1.1. ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КРЕДИТИ 4

1.1.1. СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА БАНКОВИЯ КРЕДИТ 4

1.1.2. ПОТРБИТЕЛСКИТЕ КРЕДИТИ КАТО ОБЕКТ НА СЧЕТОВДНО ОТЧИТАНЕ 7

1.1.3. ВИДОВЕ КРЕДИТИ 9

1.1.4. КЛАСИФИЦИРАНЕ И ПРОВИЗИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КРЕДИТИ. 12

1.1.5. КРЕДИТНА ПОЛИТИКА НА ТБ„БУЛБАНК” АД. 16

ГЛАВА   ВТОРА : 22

1.2. СЧЕТОВОДНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КРЕДИТИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ 22

1.2.1. Документи и документооборот. 22

1.2.2. Характеристика на сметките за отчитане на потребителски кредити. 26

1.2.3. Счетоводно отчитане на потребителските кредити в търговските банки. 26

ТРЕТА ГЛАВА 34

1.3. СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ОТЧЕТНИЯ ПРОЦЕС ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ В    „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 34

1.3.1. Общи параметри на счетоводната политика на „Първа Инвестиционна Банка” АД. 34

1.3.2. Счетоводна политика на „Първа инвестиционна банка” АД по отношение на потребителските кредити. 35

1.3.3. Възможности за усъвършенстване на отчетния процес за потребителските кредити в „Първа инвестиционна банка”АД. 36

1.3.4. СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КРЕДИТИ В „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД. 39

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 42

ПРИЛОЖЕНИЕ 45

1.4. Фиг.1 45

1.5. Фиг.2 46

БИБЛИОГРАФИЯ: 47

ВЪВЕДЕНИЕ

Банките представляват най-изящното и съвършено творение на пазарното стопанство.

Понятието „банка'' (banka) има италиански произход и означава „маса''. Това наименование банките носят от обстоятелството, че първите, най-примитивни форми на банки са функционирали под открито небе върху огромни кръгли маси по улиците, на които банковите клиенти са си разменяли ценности. Размяната на ценности е първата функция на банките.

Кратката историческа фактология показва, какво огромно развитие и метаморфоза е претърпяла банковата дейност, за да достигне до днешните мащаби, поставяйки икономическите процеси под своята функционална зависимост. За това, с право би могло да се твърди , че организацията на банковата система и усъвършенстване- то на банковите дейности са определящи за бизнес-климата.

В този ред на мисли е нужно да се отбележи, че счетоводството е фундамента, върху който се гради цялостният облик на банковата система. Това е така , защото счетоводството е атрибут на всяко икономическо управление и съществена част от функционирането на всяка институция.

Въз основа на данните, които се съдържат в счетоводството на банките, често  пъти се вземат решения, които да надхвърлят пространствените и функционалните граници  на субекта на управление. Поради това , познанията в сферата на счетоводната теория и практика на банките на ще стават все по-належащи, не само за банковите кадри, а също за тези , които работят в другите отрасли.

ПЪРВА ГЛАВА:

  1.  ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КРЕДИТИ

  1.  СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА БАНКОВИЯ КРЕДИТ

По отношение на същността на кредита много се дискутира както в теорията, така и в практиката. Широко е разпространено мнението, че кредитът представлява доверие, което кредиторът оказва на длъжника, или доверие, което дебиторът може да предизвика у кредитора.

Тази теория заема съществено място в специализираната литература, но тя не дава цялостна и пълна представа за същността на  кредита. В нея трудно може да се види най-същественото му свойство. Доверието като елемент на кредитните отношения безспорно има своето значение за тяхното съществуване. Без доверие тези отношения въобще не могат да се осъществят, както не биха могло да става въпрос за развитие на която и да било икономическа дейност и бизнесотношения.

Често кредитът се разглежда като двустранна сделка, свързана с предоставяне на пари или материални ценности на възвръщаема основа за определен срок, т.е. срещу връщане на тяхната равностойност в заместими блага след изтичане на съответния период. Този начин на разглеждане на кредита има своите предимства. С това определение авторите се доближават до същността на кредита, но чрез него се излиза от икономическата и се навлиза в чисто юридическата сфера.

                 Други автори при разглеждане същността на кредита акцентират върху интервала време между предоставянето на кредита и връщането на равностойността му под формата на заместими блага. Безспорно е, че при кредитирането е важна продължителността на кредитните отношения. От това време се определя степента на риска за кредитора. Колкото срокът на кредита е по-дълъг, толкова рискът му е по-голям. В това е позитивната страна на даденото определение за същността на кредита. И макар че то разкрива важен елемент от характера му, то е твърде едностранчиво и не изчерпва цялостно същността му.

Общоизвестно е, че съвкупният общ капитал функционира самонараствайки и разкъсвайки стойността си. При движението му разменната стойност остава в ръцете на собственика на капитала, а от потребителната стойност се възползва друго лице - длъжникът в кредитните отношения. На тази основа се формира заемният капитал, т.е. капитала, при който се отделя разменната от потребителната стойност, ставайки притежание на раменни субекти. Заемният капитал може да съществува и да се развива, ако се намира в непрекъснато движение, самонараствайки. Това движение се осъществява чрез кредита. Той представлява форма на движение на заемния капитал и тези две понятия са неразривно свързани. Заемният капитал функционира, движейки се по формата на кредит . Движението е невъзможно, без да има какво да движи. С други думи, кредитът представлява форма на съществуване на заемния капитал. В това се изразява и неговата истинска същност.

..............................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Като заключение на темата на настоящата разработка биха могли да се посочат някои водещи тенденции и проблеми в развитието на пазарa на потребителските кредити у нас.

Ясно е, че през последните години на българския пазар се наблюдава  т.нар. „бум” на предлагане на потребителски кредити. Банките и другите финансово-кредитни институции се стремят да заемат все по-голям пазарен дял чрез офериране на гъвкави предложения за заемане на парични ресурси на своите клиенти. Стремежът за обхващане на по-голям брой от потребители налага и подходът към тях да включва разнообразие във формите и видовете на кредитите.

За да проследим основните насоки в състоянието на кредитния пазар, бихме могли да се позовем на едно изследване, обхващащо периода 01.01.2003г. - 31.04.2006г.

Характерно за пазарът на потребителските кредити е ясно изразената цикличност (вж.фиг.2 от приложението).Цикличността се изразява в ръст, започващ от януари и продължаващ до юни, след което започва спад до края на годината. Това дава възможност да се заключи, че тенденцията при потребителските кредити се характеризира най- общо с ръст до средата на годината и след това спад. Впечатление прави , че втората половина на всеки подпериод се характеризира с по-голяма динамика. По-точно се има предвид, че спадът се формира от редуващи се ръстове и спадове, но като цяло формиращи спада.

Без да се влиза в допълнителни подробности, би могло да се обобщи, че цикличността е ясно формирана и изразена, като най-голямо търсене на потребителски кредити се регистрира в първата половина на годината и спорадично такова през отделни месеци на втората. Така формирана, тенденцията дава основание да се счита, в голяма степен ще се повтори ои през първата половина на 2006г. като изключим месец март, който променя в известна степен общия и вид. Обобщавайки резултатите за ръста в потребителското кредитиране може да се заключи, че ръст има, но темпът му се забавя. Темпът на нарастване на кредити отпуснати в лева за месец април спрямо месец март е 3.71%. Следвайки цикличността може да се очаква, че ще ръста ще продължи и през месец юни, след което е възможно да се формира лек спад през летните месеци.

Като заключение на всичко казано до тук за състоянието на пазара на потребителските кредити могат да се откроят още няколко извода, които биха могли да дадат известен отговор на някои въпроси възникнали в процеса на анализ. От изследването вече стана ясно, че по отношение на темповете на нарастване на кредитирането се наблюдава известно забавяне.

Примерно тълкуване на така формиралата се ситуация на пазара може да е в следните две посоки - на първо място засилване на мерките от страна от страна на БНБ срещу кредитната експанзия, която ако не е бъде премерена и контролирана би могла да се превърне в опасност за банковата система и на второ място насищане на интереса към кредити.

По отношение на първата насока може да се счита, че мерките на Централната банка за ограничаване на кредитната експанзия не оказват съществено влияние.Пример за това е трайно намаляващия годишен процент по потребителските кредити. Също така тенденциите да бъдат премахнати ограниченията пред банките при отпускането на кредити дават основание да се счита, че БНБ няма сериозно влияние върху забавянето на темповете на кредитиране.

В този ред на мисли, като по-вероятна причина за спада в темповете се оформя насищането на пазара. В това няма нищо странно, неочаквано или обезпокоително. Насищането на пазара е естествен етап от неговото развитие и се проявява обикновено след продължителен ръст или пикови стойности.

Повишаването на ръста на потребителските кредити през първата половина на годината и след това през втората е съвсем закономерно, тъй като последните месеци на годината са наситени с празници, покриват се задължения натупани през годината, покриват се семейни разходи и др. Всичко това се отразява на бюджета на домакинствата и е съвсем резонно да се потърси потребителският кредит за покриването им.

Освен това не малка част от хората търсят кредити в началото на лятото, предвид предстоящите дни на годишен отпуск, също така необходимостта от ремонт на жилището, пътувания през лятото и др.

Изследването на кредитния пазар и неговите тенденции показват, че по-голямата част от заемите на физически лица са отпуснати в лева. В това има известен смисъл, тъй като тези кредити са предназначени за покриване на текущи нужди или за закупуване на дадена стока със сравнително ниска стойност.

След като бе анализирана динамиката на пазара на потребителските кредити би следвало да се даде оценка как тя е повлияла върху банковата система и по-конкретно върху пазарните дялове на банките. Резултатите към 31.03.2006хг. сочат, че няма съществена промяна в структурата на пазара. Банките с традиционно висок пазарен  дял запазват своите позиции. Петте банки с най-висок пазарен дял при потребителските кредити  са : Банка ДСК - 40.47%, ОББ - 14.88%, Пощенска Банка - 7.67%, Сосиете Женерал Експресбанк - 7.32%, Райфайзенбанк - 7%.Впечатление прави, че при това кредитиране Булбанк и Пощенска банка отстъпват позициите си на Сосиете Женерал Експресбанк и

Райфайзенбанк. Тук банките заемащи най-висок пазарен дял отбелязват известно нарастване. Изключение прави Банка ДСК, която свива дела си от 44.40%, но това също не променя структурата в този сегмент.

Настъпилите незначителни промени на пазара, като цяло не се отразяват в офертите предлагани от банките. Така например в сегмента потребителски кредити без поръчител офертите на банките са без съществени промени. Само за пример : максималните срокове и суми на отпусканите кредити от някои банки изглеждат така - „Булбанк” предоставя кредити без поръчители за максимална сума 15000лв. и срок от 5г. (срокът вече е намален от 7 години), „Райфайзенбанк” - 12000лв. и 7г., „Първа инвестиционна банка” - 30000лв. и 5г., „Токуда банк” - 5000лв. и 5г., „ОББ” - 8000лв. (сумата нараства от 5000лв.) и 5г. Една банка не предлага вече кредити без поръчител и това е „Емпорики банк”.Запазва се също така и малкият брой на офертите от този тип.

Но изграждането на „привлекателен потребителски облик” на една банка само по себе си не е достатъчно. Освен всичко тя трябва да съблюдава с повишено внимание всички извършени от нея операции и предлагани услуги. От първостепенна важност е доверието, което тя печели пред своите потребители.  За това е нужна утвърденост на пазара, постигната чрез гъвкава система на управление, прецизен подбор на кадри и умението на управленския екип да улавя своевременно новите насоки на финансово - кредитните процеси.

..........................

БИБЛИОГРАФИЯ:

1.Закон за банките, ДВ, бр.52/01.07.1997г.

2.Закон за Българска народна банка , ДВ, бр.46/10.06.1997г.

3.Закон за задълженията и договорите, ДВ, бр.275/22.11.1950г.

4.Търговски закон, ДВ, бр.48/1991г.

5.Наредба №8 от 23.12.2004г. за капиталовата адекватност на банките, ДВ, бр.5/14.01.2005г.

6.Наредба №9 от 19.12.2002г. за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за загуба от обезценка, ДВ, бр.2/07.01.2003г.

7.Международни счетоводни стандарти, общи положения, „Форком”, 2001г.

8.МСС 30 оповестяване в счетоводните отчети на банки и други сходни финансови институции.

9.Костова, Н.: Захариев, П., Банково счетоводство, „Актив-К”, Варна, 2005г.

10.Меразчиев В., Баташки Г., Банково счетоводство, АИ „Ценов”,Свищов,2004г.

11.Меразчиев, В., Банково посредничество, АИ „Ценов”,Свищов, 2003г.

12.Меразчиев, В., Счетоводна политика на банките, АИ „Ценов”, Свищов, 2004г.

13.Михайлова Е. и др., Пари, кредит, банки, Свищов, 1993г.

14.Пергелов, К., Стоянов, С., Счетоводство на банките, ИК „Люрен”, София, 1994г.

15.Стефанова, П., Банки и кредитно посредничество, Тракия-М, София, 1994г.

16.Стойков.,Ив.,Пазарът на кредити отпуснати в левове - състояние и тенденции, Финансово- кредитна консултантска къща” Моите Пари”, www.moitepari.bg ,  07.06.2006г..

.............................

Темата не съдържа таблици.

Темата съдържа 2 графики.

Темата е изготвена 09.2006г

Ключови думи: икономическа същност на потребителските кредити, счетоводно отчитане и характеристика, видове кредити, класифициране и провизиране, кредитна политика на “Булбанк АД”, съвременни аспекти на отчетния процес за потребителски кредити в “Първа Инвестиционна банка АД”.


Търси за: икономическа същност потребителските кредити | счетоводно отчитане характеристика | видове кредити | класифициране провизиране

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker