Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “Д.А. ЦЕНОВ” - СВИЩОВ

КАТЕДРА “СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ”

ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:

Счетоводно-информационно осигуряване на разчетите в предприятието

03.2005

Съдържание:

У В О Д 4

ГЛАВА І ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЗЧЕТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕТО 7

1. Същност, условия на възникване и класификация на разчетите. Счетоводна политика. 7

2.  Видове разчети като обект на счетоводството. Основни изискванията при документирането им. 22

ГЛАВА ІІ ОСОБЕНОСТИ ПРИ СЧЕТОВОДНО - ИНФОРМА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ С ДОСТАВЧИЦИТЕ И КЛИЕНТИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО 31

3 . Организация и методология на синтетичното и аналитичното отчитане на разчетите с доставчиците. Документация 31

4 . Организация и методология на синтетичното и аналитичното отчитане на разчетите с клиентите. Документация. 53

ГЛАВА III ОСОБЕНОСТИ ПРИ СЧЕТОВОДНО - ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ С ПЕРСОНАЛА, СЪДРУЖНИЦИТЕ И ДРУГИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 63

5.  Организация и методология на синтетичното и аналитичното отчитане на разчетите с персонала. Документация. 63

6 . Организация и методология на синтетичното и аналитичното отчитане на разчетите със съдружниците. Документация. 73

7.  Организация и методология на синтетичното и  аналитичното  отчитане на разчетите с подотчетните лица. Документация. 81

8.  Организация и методология на синтетичното и аналитичното отчитане на вземанията по липси, начети и съдебни спорове. Документация. 85

ГЛАВА IV ОСОБЕНОСТИ ПРИ СЧЕТОВОДНО - ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ С БЮДЖЕТА И СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО 94

9.  Особености на формиране на облагаемия доход за данъчни цели - корпоративен данък. Организация на синтетичното и аналитично счетоводно отчитане. 94

10 . Особености при формиране  облагаеми доход при  данъка върху добавената стойност. Методология и организация  на синтетичното и аналитичното  счетоводно отчитане 108

11 . Особености при формиране на разчетите със социалното осигуряване. 121

З а к л ю ч е н и е 128

Използвана литература 130

У В О Д

Дипломната работа ”Счетоводно-информационно осигуряване на разчетите в предприятието” разглежда условията за възникването на разчетите, групирането им, информационното осигуряване и отчитането им в процеса на дейността на предприятията. Този проект е разработен по примера на дейността и счетоводните отчети на БРП АД, гр. Русе.

"ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ" ЕАД гр.Русе, с решение № 3410 на РОС от 21.08.1991 година, е регистрирано като еднолично акционерно дружество със сто процента държавно имущество и едностепенна система на управление. На основание чл.110, ал.6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа РОС с решение № 72 от 20.01.2004 година вписва “ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” като публично дружество. С решение № 1590 от 28.06.2004 година на РОС дружеството се преобразува от АД в АД - публично.

Основната дейност на "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ" АД се състои в търговско корабоплаване по река Дунав, в това число: превоз на товари по воден път и в комбиниран транспорт, превоз на пътници и багаж, наемане и отдаване на кораби, други плавателни и други транспортни средства, буксировка и тласкане на плавателни средства и товари, корабно снабдяване, извършване на речни услуги и други помощни търговски и технически дейности и операции, свързани с търговското плаване, осъществяване дейност  на специализиран пристанищен оператор, чрез извършване на пристанищни дейности, свързани с обработка на ро-ро и фериботни товари, фрахтова и транспортно-спедиционна дейност, търговско представителство, посредничество и корабно агентиране.

Дружеството разполага със собствен флот, който се състой от 18 самоходни кораба и 122 несамоходни плавателни съда с общ капацитет 33 431 к.с. и товароподемност 178 937 dwt (бруто регистър тона). Общата използвана мощност е 26 823 к.с., а общият оперативен тонаж е средно 129 565 dwt (бруто регистър тона).

Съгласно Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и националния сметкоплан БРП АД отговаря на общоприетото понятие “предприятие”. Под предприятие се разбира икономически обособени юридически лица, еднолични търговци и неперсонифицирани дружества, които осъществяват разрешена от закона дейност.

БРП АД е юридическо лице, чиито е съдебно регистриран капитал в размер на    895 404 лева е  разпределен в 895 404 акции с номинална стойност по 1 лев всяка.
Към настоящия момент 30 % капитала на дружеството (268 621  броя акции) са продадени на БФБ - София и са собственост на частни лица. Акциите са безналични с право на глас. Всяка  една от тези акции дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни  с номиналната  им стойност.

Дружеството се представлява от изпълнителен директор - инж. Драгомир Кочанов.

Организацията на счетоводството в дружеството се извършва, чрез прилагане на изискванията на действащата счетоводна нормативна уредба.

Счетоводният процес протича в условия на добра организация, която е създадена от главния счетоводител и счетоводния отдел. Счетоводната информация се обработва чрез счетоводна програма - програмният продукт “Ajur-L”, който дава възможност счетоводният отдел да оперира лесно с данните от първичните и други счетоводни документи. В дружеството е разработен и индивидуален сметкоплан, който се прилага в съответствие с изискванията на нормативната уредба и съгласно характера на дейността.

В настоящият магистърски проект, обект на изследване са разчетите в предприятието - счетоводното и информационното им осигуряване. Големият обхват и разнообразие на този обект не позволява да бъдат разгледани разчетните отношения в техния цялостен обхват. Породи това в магистърския проект е акцентирано върху най-важните и типични разчети. Това са разчетите от групи: група 40 Доставчици, група 41 Клиенти, група 42 Персонал и съдружници, група 45 Разчети с бюджета и ведомства и група 46 Разчети с осигурители.

За отчитане на разчетните взаймоотношения се използва индивидуалният сметкоплан на БРП АД, който е изготвен на база приетия от Националния съвет по счетоводство Примерен Национален Сметкоплан.

Цел на проекта е представянето на най-оптималната организация на правилното синтетично и аналитично отчитане на разчетните отношения в теоретичен и практически аспект, също така тяхното групиране и законосъобразно документиране. Това е направено, тъй като е условие за успешна и рентабилна дейност на предприятието в сегашните пазарни условия.

……………………..

З а к л ю ч е н и е

В настоящия магистърски проект е представена класификацията на разчетните взаимоотношения на предприятието според различни класификационни признаци.

Поради големия обхват и  многообразие на разчетите, а също така и спецификата на счетоводното отразяване, в проекта се акцентира на основните разчетни отношения. Представени са условията на възникване, документирането и синтетичното и аналитично отчитане на  разчетните взаимоотношения с доставчици и клиенти, персонал и съдружници, държавни институции.

Направена е аналогия между теория и практика чрез примери от счетоводното отразяване на операции в “Параходство Българско Речно Плаване” АД.

От правилното и навременно организиране на разчетните отношения зависят обращаемостта на средствата и ефективното им използване. Тъй като това са основни показатели за ефективността на всяко предприятие е необходимо усъвършенстване на разчетните отношения на предприятието.

Относно правилното и точно  счетоводно отчитане на дейността спрямо изискванията на действащите нормативни актове може да се съди и по одиторските доклади за 2003 г. и 2004 г. изготвени от “Софийска Финансово-Счетоводна Компания” ООД.  

……………………..

Използвана литература

ЗГВРСНП - Държавен вестник,бр.37,2004

ЗАКОН за данъка върху добавената стойност - Д ъ р ж а в е н  в е с т н и к, №108, 2004

ЗАКОН за държавното обществено осигуряване. - Д ъ р ж а в е н  в е с т н и к , № 114,2004

ЗАКОН за задълженията и договорите. - Д ъ р ж а в е н  в е с т н и к № 19,  2003

ЗАКОН за командировките в страната. - Д ъ р ж а в е н  в е с т  н и к, № 40, 1999

ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане. - Д ъ р ж а в е н  в е с т н и к, №107, 2004

ЗАКОН  за облагане доходите на физическите лица. - Д ъ р ж а в е н  в е с т н и к, № 108

ПРАВИЛНИК за прилагане Закона за данък върху добавената стойност - Д ъ р ж а в е н  в е с т н и к ,№    , година

ТЪРГОВСКИ закон. - Д ъ р ж а в е н  в е с т н и к, № 58,2003

АВЕРКОВИЧ, Ек.,  Организация и технология на счетоводството в търговските дружества, изд.”Ценов” Св

АВЕРКОВИЧ, Ек., Счетоводна политика на нефинансовите предприятия, Акад.изд. “Ценов”, Свищов,2004

БАНЧЕВ, П. , Кратък терминологичен речник по маркетинг,печатна база на ВФСИ “Д.А. Ценов”, Свищов

БОЖКОВ,В., Д. Дамянов, международни стандарти за финансови отчети, Акад.изд. “Ценов”, Свищов, 2003

ГЮРОВА, Б. и др., Практическо ръководство по счетоводство на фирмата, Форком,С,2001

ДИЧЕВ, Д., Финансово счетоводство - ІІчаст,Консултантска фирма “DDS”,С,1996,с. 140

ДУРИН,С., Счетоводство на предприятието, Форком, 1993, ІІ

ДУШАНОВ,Ив. И др., Курс по счетоводство на предприятието/ Ив. Душанов и М. Димитров.-София: Ромина,2003,с. 13

ИЛИЕВ, Г.  и др.Счетоводство на фирмата,  изд. ГорексПрес,С.,2002,

ПЕТРОВА,З. и Д. Желязков. Счетоводна политика на предприятието. Изд. Плутон - 1, Пловдив, 2003

РАНГЕЛОВ,ЕВГ., Новият счетоводен стандарт 12 Данъци от печалбата.- Д а н ъ ч н а   п р а к т и к а, 2005,№7,с.21

..........................

Темата е изготвена 03.2005г.

Темата съдържа таблици

Ключови думи: характеристика на разчетните отношения в предприятието, видове разчети, основни изисквания при документирането им; организация и методология на синтетичното и аналитичното отчитане на разчетите с доставчиците, клиентите, персонала, съдружниците, подотчетните лица; вземания по липси, начети и съдебни спорове; документация, формиране на данъчните задължения.


Търси за: видове разчети | клиентите | персонала | съдружниците | подотчетните лица | вземания липси | документация | формиране данъчните задължения

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker