Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


Бургаски свободен университет

Курсова работа

НА ТЕМА:

Документиране на стопанските операции. Понятие за счетоводни документи: видове, значение, форми и съдържание на счетоводните документи

Изготвил:                                                                            Проверил:

Специалност: Маркетинг

2006г.

Съдържание:

  1.  Документиране на стопанските операции....................................2

2. Понятие за счетоводни документи: Видове, значение, форми и съдържание на счетоводните документи....................................................12

ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО МОГАТ ДА ПОДЛЕЖАТ НА ДОКУМЕНТИРАНЕ В ЕДНО ПРЕДПРИЯТИЕ

1. Документиране на стопанските операции.

Възникването на счетоводството е тясно свързано с  документирането2 на стопанските операции. Не е възможно съществуването на отчетност без възможността сведенията, които вече са осмислени като стопански факти, явления и процеси да бъдат регистрирани на определени носители. Обстоятелството, че сведенията са вече материализирани и дават представа за някакви стопански факти или действия е единственото и най-съществено доказателство за съществуването на отчетност.

В този смисъл документирането следва да се разглежда като способ за фиксиране на осъществените стопански операции  посредством писане, перфориране, фотографиране или по друг подходящ начин. Следователно като елемент на метода на счетоводството документирането представлява способ за първично обхващане и характеризиране на стопанските факти, явления и процеси, с помощта на определени отчетни измерители.

Документалната обоснованост на стопанските операции изисква всички стопански операции да бъдат регистрирани, посредством съставянето на счетоводни документи. Това произтича от юридическата концепция за дефиниране на счетоводството. Според нея счетоводството трябва да отговаря на потребностите, породени от търговските договори. Оттук и извода, че счетоводството трябва да борави само с елементи, имащи доказателствена сила при решаването на юридически спорове.  Документът е носител на информация, която има доказателствена сила. Това ни дава основание да посочим, че документите за стопанските операции, които са обект на счетоводно отчитане имат по-особено значение, тъй като удостоверяват възникнал стопански факт, явление или процес по отношение на активите, пасивите, собствения капитал, приходите и разходите на предприятието.  

……………….

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

  1.  Закон за счетоводството
  2.  Начева, Р. - “ Обща теория на счетоводството “
  3.  Стефанов, Св. - “ Теория на счетоводството “

.........................

Темата е изготвена 10.2006г.

Темата не съдържа графики и таблици

Ключови думи: документиране на стопанските операции, счетоводни документи, видове, значение, форми; фактура, приходен касов ордер, разходен касов ордер, касова книга, нареждане разписка, инвентаризационен опис.

2Етимологически терминът “документ” произлиза от латинската дума “documentum” и означава материален носител на информация, имащ доказателствена сила и значение.


Търси за: документиране стопанските операции | счетоводни документи | фактура | приходен касов ордер | разходен касов ордер | касова книга | нареждане разписка | инвентаризационен опис

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker