Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


университет за национално и световно стопанство

Катедра “Счетоводство и анализ”

дипломна работа

на тема:

“Собствен капитал на банките и неговото счетоводно отчитане

София, 2006 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

Увод 

Глава  първа
Характеристика на капитала като обект на отчитане

 1.  Определение на капитала
 2.  Особености на собствения капитал на банките
 3.  Значение на собствения капитал

Втора глава

Отчитане на собствения капитал на банките

2.1. Особености на счетоводството в банките по МСС 30

2.2. Организиране на счетоводството в банките. Документиране.

2.3. Отчитане на основния банков капитал

2.4. Отчитане на резервите

2.5. Отчитане на печалбата

Трета глава

Счетоводен анализ на капиталовата адекватност на банките

* Заключение

* Библиографска справка

Увод

Счетоводството е информационна система, която изпълнява важна роля в съвременните икономически условия. Нейното функциониране е пряко свързано с предоставянето на точна, актуална и полезна информажия за протичащите икономически процеси в отделните стопански единици. В частност счетоводството на банките се сформира и осъществява в съответствие с утвърдената счетоводна теория. Неговите особености произтичат от спецификата на банковата дейност. То е  тясно свързано с икономическото развитие на страната ни. Промените от планово към пазарно стопанство, пътя към интеграция в Европейския съюз създават нови предизвикателства за счетоводната теория и практика прилагана в банковата система. Счетоводната дейност се осъществява на базата на методи, принципи и подходи които са създавани векове наред и са усъвършенствани в процеса на неговото развитие. Първоначално счетоводството е практическа дейност, която удовлетворява конкретни потребности, а по-късно се обособява като самостоятелно научно направлвние, в което емпирично натрупаните факти се обобщават, анализират и представят на широк кръг от шпотребители.

Счетоводството на банките има: предмет, научно-обосновани методи, счетоводни принципи, методи на текущо отчитане, обобщаване на счетоводната информация за цялостната дейност на банката.

Негов предмет е получаването на информация за събитията настъпили в банката и довели до промени в имущесвото ú в резултат на извършваните от нея стопански операции. В хода на дейността на банката настъпват промени в активите, пасивите и собствения капитал. Банката прави разходи и реализира приходи и от тях се определя финансовият ú резултат. Използваните принципи, методи и способи за формиране на счетоводна информация са едни и същи за всички стопански единици. Особеностите в банковата дейност произтичат от състава и характера на сделките, свързани с акумулирането на свободни парични средства, тяхното инвестиране, извършването на разплащателни или друг вид финансови услуги. Тези сделки са многобройни, често пъти са еднотипни и в много случай с висок риск. Засягат широк кръг както физически така и юридически лица. Те ползват услугите на банката като: вложители, кредитополучатели, за разплащателни услуги, операции с ценни книжа, валута и други.

На практика счетоводството в банките се осъществява посредством неговият метод, представен като съвкупност от способи. Ако тези способи се прилагат едновременно, не само ще се отразяват настъпващите промени в имущественото състояние на банката, а също така аще се получава обективна информация за него.

Способите на счетоводството са:

 1.  Документиране - по-голяма част от първичните документи се изготвят от клиентите на банката. Вътрешните документи дават информация за състоянието и движението на паричните средства по банковите сметки. Те са стандартизирани и тъй като развитието на съвременните технологии позволява да се създават електронни документи и електронен подпис, счетоводнат аинформация може да постъпва в електронен вид.
 2.  Инветаризиране - проверката при инвентаризация е съсредоточена върху паричните средства и разчетните взаимоотношения, касовите наличности, вземанията по кредити, инвестициите, условните вземания и задължения и други.
 3.  Оценяване - прилага се върху валутните обекти в банката - парични срества, вземания и задължения. Прави се преоценка на чуждестранната валута ежедневно по централен курс на БНБ.
 4.  Калкулиране - този способ не се прилага в банките. Причината е, че в банките няма незавършено производство.
 5.  Система на счетоводните сметки и двойното записване - прилагането на способа е свързано с широкото използване на аналитичните сметки. Чрез тях банката по-лесно отчита паричните си взаимоотношения със своите клиенти. В сметките се съдържа пълна, точна, подробна, систематизирана информация за обекта на отчитане. Информацията от тези сметки се използва и за счетоводен анализ, както и за вземането на адекватни стопански решения. Аналитичните сметки се откриват към съответните синтетични, като всяка една банка може да създаде за целите на своето счетоводство Индивидуален сметкоплан със съответните аналитични или синтетични сметки в него.
 6.  Балансово обобщаване и сводка на счетоводните данни - ежедневно в банките се изготвя оборотна ведомост, а Счетоводният баланс се съставя в съответствие с изискванията на МСС 30.

Различните обекти на счетоводството в банките изискват прилагането на тези способи в различна степен според техните особености.

Тъй като в банката както във всяка една стопанска единица обектите на отчитане не са никак малко, ще се спра само на отчитането на собствения банков капитал. Като обект на отчитане в счетоводството на банката за него трябва да се знае, как се формира, отчита, какво е значението му за осъществяване на банковат дейност и дали неговият анализ би довел до вземането на по-добри управленски решения.

Заключение

От изложените до тук можем да направим извода, че независимо от това как е формиран и кои са неговите източници, банковият капитзал е база за подържане на жизнеспособността на банката. Банковият капитал гарантира за запазването на доверието в банковата система, защото чрез него се гарантира обезпечаването на евентуални загуби на клиенти. Капиталът определя и обема на извършваната от банката дейност. Той е основа  за решаване на принципи на положения, свързани с банковата рентабилност и ликвидност. Възоснова на нормативното му регулиране може да бъде класифициран като източник на средства за финансиране на банковата дейност. Във връзка с неговото подържане и разрастване е важен вътрешният банков контрол, а също така и контролът извършван от БНБ. Вторият е насочен към подържане на конкурентноспособна и ефективна банкова система, която извършва качествени финансови услуги на разумни цени.

Банковият капитал изпълнява няколко основни функции:

* защитна - за покриване на загуби;

* * оперативно - база за възвращаемоет на собствения капитал;

* * * регулираща - база за установяване на кредитни и други лимити

Нарастването на размера на активите и депозитите спрямо капитала на банката поставя проблема за капиталова адекватност. Всяка банка трябва да разполага с достатъчно средства които да осигуряват протичането на дейността ù, но в същото време трябва да инвестира в активи които да осигуряват нейната рентабилност. Съществуващата рискова среда е причина за съществуване на проблема капиталова адекватност. Капитала на банката трябва да е насочен в две направления:

 1.  защита на рискови позиции
 2.  увеличаване на активите

Друг въпрос който стои при разглеждане на собствения банков капитал е неговият размер. Той се определя възоснова на комплексното влияние на множество фактори от икономическото условие на страната. При разрешаване на дейността на банката тий трябва да бъде увеличен като се запази степента на поетия риск. Оказва се, че достатъчността на банковия капитал е  ключова в дейността на банката. Рискът който се поема от банката е не само кредитен, а и лихвен, валутен и други видове риск.

Сздаването на една банка започва от формирането на нейният собствен капитал. За разлика от другите стопански единици в икономиката на страната този капитал има по специфично значение за дейността на банката. От изложеното до тук се вижда, че той играе важна роля за цялостната дейност на банката, като неговото управление и умножаване във времето никак не е просто. То е изпълнено с редица трудности, но те не са свързани със самото счетоводно отчитане, а с неговото формиране, управление, неговата ликвидност, рентабилност.

Създаването и управлението на собствения капитал се усъвършенства във времето и на проблемите свързани с него се обръща все повече внимание.

През последните години по пътя към Европа страната ни обръща сериозно внимание на реформите в банковата система. Всяка реформа свързана със собствения капитал намира пряко отражение в развитието и функционирането на банковата система.

Библиографска справка

 1.  Стоянов СТ, Пожаревска Р., и др. Счетоводство на банките, София, Фар Ком, 2003
 2.  Меразчиев В., Счетоводна политика на банките, Свищов, Ценов, 2004
 3.  Дурин С., Дурина Д., МСС Коментари и счетоводни решения, София, Фар Ком, 2003
 4.  Златков И., Коментар на МСС, София, Сиела, 2002
 5.  Бонев Ж.,  Отчетът за промените в собствения капитал - Делова седмица, бр. 7, 14-20 февруари, 2005  
 6.  Международни счетоводни стандарти, София, Фар Ком, 2003
 7.  Закон за счетоводството, ДВ, бр. 98/16.11.2001, посл. Изм. Бр. 33 21.04.2006
 8.  Закон за банките, ДВ, бр. 52/01.07.1997, посл. Изменение бр.19/2005
 9.  БНБ, Наредба №8, ДВ, бр. 5/14.01.2005 в сила от 01.07.2005, изменена и допълнена бр. 55/2005, бр.19/2006
 10.  БНБ, Наредба №9, ДВ, бр.2/07.01.2003, посл. Изменение бр.19/2006
 11.  Търговски закон, ДВ, бр.48/18.06.1991, посл. Изменен бр. 38/2006
 12.  Сборник с доклади, От преход към интеграция - предизвикателства за България, София, Стопанство, 2005
 13.  Фесчиян Д., Счетоводството катоизточник на информация за управление на капиталовата адекватност на банките и новото Базелско споразумение за капитала, София, Стопанство, 2005

Ключови думи:

Дипломната работа е от 2006 година; УНСС.


Търси за: счетоводство | банка | централна банка | търговски банки | рентабилност | ликвидност | счетоводна отчетност | годишно счетоводно приключване | собствен капитал | банкови резерви | активни пасивни банкови операции

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker