Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ Д. А. ЦЕНОВ”- СВИЩОВ

ЦЕНТЪР ПО МАГИСТЪРСКО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Магистърски проект

На тема:

Проблеми при счетоводното отчитане на дейността на банковите инвестиционни посредници

Свищов

2007 г.

Съдържание:

1. У В О Д 3

2. Г Л А В А   I 5

2.1. Инвестиционният посредник като правен субект 5

2.1.1. Предмет на дейност на инвестиционните посредници 7

2.1.2. Капиталовата адекватност и ликвидността на банковите инвестиционни посредници 19

2.1.3. Издаване на разрешение (лиценз) за извършване на дейност  като   банков инвестиционен посредник 23

2.1.4. Изисквания към дейността на инвестиционните посредници 27

3. Г Л А В А  II 33

3.1. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане в банковите инвестиционни посредници 33

3.1.1. Отчитане на стопанските операции при учредяването 33

3.1.2. Отчитане на процедурите по формиране на портфейли 38

3.1.3. Счетоводно отчитане на сделки с ценни книжа, сключени от инвестиционния посредник за собствена сметка 40

3.1.4. Счетоводно отчитане на сделки с ценни книжа, сключени от инвестиционния посредник за чужда сметка 47

3.1.5. Особености при отчитането на разходите, приходите и финансовия резултат 56

4. Г Л А В А  III 62

4.1. Несъстоятелност и ликвидация на банковите инвестиционни посредници 62

4.1.1. Правни аспекти на несъстоятелността и ликвидацията на инвестиционните посредници 62

4.1.2. Счетоводно отразяване на несъстоятелността и ликвидацията при инвестиционните посредници 65

5. З А К Л Ю Ч Е Н И Е 71

6. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА: 72

1. У В О Д

 

 

          Пазарната икономика в съвременния свят се развива в условията на все повече глобализиращи се и динамично развиващи се капиталови пазари.

          Инвестиционните посредници, и в частност банковите, са основен и движещ фактор за развитието на капиталовия пазар в страната ни.

          Нормативната уредба, която в момента  действа, определя строго правата и задълженията на инвестиционните посредници, както и отчитането на резултата от тяхната дейност.

          В настоящия проект са анализирани проблемите на инвестиционните посредници, свързани с нормативната уредба и счетоводното отчитане на дейността им.

          Капиталовия пазар в България действа при трудни условия, тъй като са прекалено малко свободните капитали, които биха се инвестирали.

         Независимо от това, съвременните пазарни процеси налагат и стимулират търсенето на нови източници на доходи и капитали. Капиталовия пазар като такъв източник предопределя развитието на финансовия пазар в страната ни, както и все по-важната роля, която играят инвестиционните посредници като свързващо звено между пазара на ценни книжа и желаещите да участват в него.

         В магистърския проект, обект на изследване, са действащите нормативи и счетоводни проблеми, присъщи в дейността на инвестиционните посредници и в частност, банковите. Изследването обхваща нормативната база за периода януари 2000г. до юни 2007г.

         Данните от проекта имат учебно- условен характер, но с действителни и неподправени примери от практиката. Участват  коментари и публикации по нормативни документи, отнасящи се до регламентираната дейност на  банковите инвестиционни посредници.

         В Приложенията по този проект участват и нормативни документи, примери, бланки и декларации на банков инвестиционен посредник, които могат да бъдат ползвани само с научна цел и в полза за изясняване на дейността на банковите инвестиционни посредници.

………………….

5. З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Проблемите, свързани с дейността на банковите инвестиционни посредници, с тяхната правна същност и счетоводно отчитане, е обширен и в значителна степен интересен процес. Динамиката и разнообразието на инвестиционните проблеми изправят занимаващите се с тази дейност пред нелеки задачи. С настоящият проект е направен скромен опит за разкриване същността на банковите инвестиционни посредници и правилата за тяхното отчитане.

Счетоводното отчитане на банковите инвестиционни посредници, въпреки своята специфика, в крайна сметка се основава на основните счетоводни принципи, заложени в банковото ни счетоводство.

Необходимо е да се отбележи почти пълна липса на публикации и разработки, отнасящи се до счетоводната проблематика, касаещи преди всичко дейността на банковите инвестиционни посредници. Това се дължи, както на постоянно променящата се нормативна база, регламентираща дейността на капиталовия пазар в България, така също и до сравнително кратката история на този пазар.

Въпреки това, тенденциите към все по - силното използване на капиталовия пазар, като източник на допълнителни ресурси в страната, неминуемо ще доведат след себе си до задълбочаване на ролята, която ще играят банковите инвестиционни посредници в капиталовия и икономическия живот.

Макар и с малко на брой практически примери по изброените по - горе причини, настоящият проект дава частично определена представа за дейността и значението на банковите инвестиционни посредници в съвременната пазарна икономика.

6. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

 1.  Закон за счетоводството, посл. изм. ДВ, бр. 108/ 29.12.2006 г.
 2.  Закон за публичното предлагане на ценни книжа, посл. изм. ДВ, бр. 105/ 22.12.2006 г.
 3.  Петров, Л. Сделки с ценни книжа и финансови инструменти. Свищов, АИ „Ценов“, 2007 г.
 4.  Калайджиев, А. и  др. Коментар на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. София, ИК „Труд и право“, 2006 г.
 5.  Закон за кредитните институции, посл. изм. ДВ, бр. 105/2006 г.
 6.  Меразчиев, В., Г. Баташки Банково счетоводство. Свищов 2005 г.
 7.  Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, посл. изм. ДВ, бр. 49/ 14.06.2005 г.
 8.  Наредба № 11 за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел, посл. изм. ДВ, бр. 101/15.12.2006 г.
 9.  Наредба № 23 за условията и реда за оценка на клиентските активи, обн. ДВ, бр. 19/02.03.2006 г.
 10.  Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници, обн. ДВ, бр. 97/01.12.2006 г.
 11.  Наредба № 8 за капиталовата адекватност на кредитните институции, обн. ДВ, бр. 106/27.12.2006 г.
 12.  Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, посл. изм. ДВ, бр. 101/15.12.2006 г.
 13.  Търговски закон
 14.  Наредба № 7 за изискванията, но които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност, обн. ДВ, бр. 101/18.11.2003 г.
 15.  Брезоева, Б. Счетоводно отчитане на придобиването, преоценката и продажбата на ценни книжа., в. „Седмичен законник“ от 19.05.2003 г.
 16.  Счетоводен стандарт 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност, обн. ДВ, бр. 30/07.04.2005 г.
 17.  Счетоводен стандарт 32 - Финансови инструменти, обн. ДВ, бр. 30/07.04.2005 г.

………………………….

Темата е изготвена 2007г.

Съдържа множество счетоводни записвания.

Темата не съдържа таблици и графики.

Ключови думи: инвестиционен посредник, капиталова адекватност, ликвидност, организация на синтетичното и аналитичното отчитане, отчитане на стопанските операции, несъстоятелност и ликвидация на банковите инвестиционни посредници, счетоводно отразяване.


Търси за: инвестиционен посредник | капиталова адекватност | ликвидност | организация синтетичното аналитичното отчитане | отчитане стопанските операции | счетоводно отразяване

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker