Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“

Магистърски проект

на тема:

ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ

НА ТРУДОВИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ

В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

С в и щ о в

2 0 0 7

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Увод ..........................................................................................................               1

Глава първа - Обща характеристика на разходите в бюджетните предприятия....................................................................................................               2

1. Бюджет и бюджетна система………………………………………...              2

1.1. Същност, функции и принципи на бюджета……………………..               2

2. Бюджетна система на Република България…………………………              4

3. Същност и видове бюджетни предприятия…………………………              7

3.1. Същност на бюджетните предприятия……………………………              7

3.2. Видове бюджетни предприятия……………………………………             8

4. Организация на счетоводството в бюджетните предприятия……..            10

4.1. Сметкоплан на бюджетните предприятия………………………...            10

5. Счетоводна политика на бюджетните предприятия……………….             11

5.1. Форма и организация на счетоводството в бюджетните    предприятия…………………………………………………………………..             12

6. Същност на разходите в бюджетните предприятия………………..            14

6.1. Същност на разходите като икономическа категория…………               14

6.2. Видове бюджетни разходи…………………………………………           15

6.3. Същност на трудовите и социални разходи в бюджетните предприятия…………………………………………………………………..            17

6.4. Планиране на трудовите и социалните разходи в бюджетните предприятия…………………………………………………………………..            18

Глава втора - Правна уредба на трудовите и социалните разходи в бюджетните предприятия………………………………………………….             23

1. Определяне на разходите за работна заплата……………………….           23

1.1. Обезщетения………………………………………………………...           26

2. Определяне на разходите за социални осигуровки………………...           28

3. Определяне на разходите за здравни осигуровки………………….           32

3.1. Определяне на здравно осигурителния доход……………………          32

3.2. Здравно осигурени лица, размери на здравните осигурителни вноски и срокове за внасянето им…………………………………………………..               33

4. Социалните разходи и тяхното данъчно третиране……………….           34

5. Документиране и документооборот………………………………..           35

5.1. Документиране и правни особености при сключване на трудови договори……………………………………………………………………..            35

5.2. Документооборот между бюджетното предприятие и НОИ при регистрация на трудови договори…………………………………………            36

5.3. Вътрешен документооборот на бюджетните предприятия по повод отчитането на социалните и трудовите разходи…………………………            38

Глава трета - Счетоводно отчитане на социалните и трудовите разходи в бюджетните предприятия…………………………………...                              39

1. Счетоводно отчитане на разходите за работни заплати и социални осигуровки………………………………………………………………….           39

2. Счетоводен анализ на социалните и трудовите разходи в бюджетните предприятия………………………………………………………………...           45

2.1. Същност на счетоводния анализ………………………………...          45

2.2. Етапи на счетоводния анализ……………………………………          46

2.3. Сравнителен анализ на разходите за работна заплата…………          46

2.4. Сравнителен анализ на разходите за социални осигуровки…..           51

3. Контролът като част от счетоводния процес…………………….           55

Заключение………………………………………………………….            58

Използвана литература……………………………………………            60

Съдържание…………………………………………………………            61

У В О Д

Темата за отчитането на социалните и трудовите разходи в бюджетните предприятия е твърде актуална, ето защо в магистърския проект са разгледани именно тези особености на тяхното отчитане. В проекта е обърнато особено внимание на това как влияят трудово - правните особености при определянето и отчитането на социалните и трудови разходи.

Наличието на правна информация в разработката се налага от неразривната връзка между счетоводството и правото. Бяха извършени и редица промени в трудовото и социално законодателство, което обуславя доброто им познаване, а също трудовото право, Кодекса за социално осигуряване и много нормативни актове, свързани с разглежданите въпроси.

В магистърският проект като основен материален източник служи актуална правна литература и нейните тълкувания, както и трудовете на специалистите в счетоводната литература.

Глава първа

Обща характеристика на разходите в бюджетните предприятия

  1.  Бюджет и бюджетна система

1.1 Същност, функции и принципи на бюджета

Бюджетът като цяло представлява финансов документ, който отразява държавните приходи и разходи. В него намират отражение и се обединяват различни финансови методи и форми.

„Бюджет“, като термин се използва най-рано в Англия и се свързва с парите на краля и означава кралския чувал. В този чувал се пази държавното съкровище.

Бюджета на Република България е закон, чиито разпоредби имат юридическа сила за една година. Той обхваща много функции, като най-значимите от тях са следните:

- алокативна функция - изразява се в това, че бюджетът осигурява необходимите средства за финансиране на определени обществени блага;

- преразпределителна функция - справедливо разпределение на съвкупното богатство;

- стабилизационна функция - бюджетът е основен инструмент за икономическа настройка и постигане на целите на икономическата политика.

Съставянето, изграждането и изпълнението на бюджета трябва да отговаря на следните принципи:

Всяка година Закона за Държавния бюджет се публикува в Държавен

вестник, за да бъде достъпен за цялото общество.

Бюджетът трябва да бъде ясен, разбираем, точен и реален, за да дава яснота в действията на правителството.

Необходимо е обхващане на всички държавни приходи и разходи, за да не се налага в последствие допълнително гласуване на приходи и разходи или изключване на някой от тях.

Колкото по-точна и по-подробна е специализацията, толкова по-малка е възможността за преливане на средства от един параграф към друг или за превишаване на определени кредити по даден параграф.

Изисква приходите и разходите на бюджета да бъдат икономически обосновани и да отговарят на действителното състояние на икономиката.

Този принцип е във взаимна връзка с другите принципи и нарушаването му води до нарушаване на някои от другите принципи.

Бюджетът трябва така да е съставен, че предвидените разходи като размер да се вместват в сумата на очакваните приходи, т.е.бюджетът не трябва да приключва с дефицит.

Този принцип изисква всички приходи да се събират в обща държавна хазна и да се разпределят според държавните нужди.

Преди да започне изпълнението на бюджета, той трябва да бъде съставен, разгледан и гласуван. Приема се преди започване на бюджетната година.

Срокът на действие на гласувания бюджет е 12 месеца.

.................

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

  Проблемите, свързани със счетоводното отчитане на социалните и трудовите разходи в бюджетните предприятия бе обект на вниманието ми в настоящата дипломна работа.

Тази тема е твърде актуална и деликатна за съвременната икономическа обстановка в страната ни, тъй като честите законови промени, внедряването на нови изисквания в социалното, трудовото и данъчно законодателство водят до сериозни затруднения при счетоводната работа. Всичко това се оправдава с факта, че се търсят по - добри варианти за функциониране на системата за социално осигуряване и бюджетно заплащане.

Ето защо проблемът за отчитането на трудовите и социалните разходи се състои в правилното прилагане на законите и свързаните с тях промени. От доброто познаване на законите и тяхното прилагане зависи развитието на икономическата дейност и това трябва да бъде основна задача на ръководството във всяко бюджетно предприятие.

Ако сравним държавния с частния сектор ще установим, че има нарушаване на принципа за равнопоставеност на трудещите се. Работещите в частния сектор се осигуряват на база на минималните осигурителни прагове, а получават по - високо възнаграждение. Това води до внасяне на по - малко средства от осигурителни вноски и ДОД в осигурителните фондове на бюджета.

С въвеждането на осигурителните прагове се защитава правото на трудещите се да получат и да бъдат осигурявани поне на минималното възнаграждение според квалификацията и образованието си. Този проблем не съществува в бюджетните предприятия.

Бюджетните предприятия вече се ориентират към търсене на по - добри възможности за допълнително финансиране като участват в проекти и по този начин персонала има по - добра база за развитие и квалификация. Непрекъсната нараства и делът на предприятията със смесена издръжка, в които бюджета поема по - малко от половината разходи.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Меразчиев, В., Г. Баташки „Бюджетно счетоводство”, Свищов 2002г.

2. Златков, И. „Счетоводство на бюджетните предприятия”, София 2001г.

3. Златков, И. „Текущо счетоводно отчитане”, София 2004г.

4. Йотова, Й. „Счетоводен анализ”, Свищов 2007г.

5. Адамов, В., А. Захариев, „Финанси”, Свищов 2004г.

6. Косев, Д., К. Рупов, „Курс по счетоводство на бюджетното предприятие”, София 2004г.

7. Димитров, С. „Счетоводна отчетност на социалните разходи”, София 2003г.

8. Митев, Н., М. Чиприянов, „Планиране и прогнозиране”, Свищов 2004г.

9. Александров, Н., Д. Радонов „Социално и здравно осигуряване”, София 2004г.

10. Баташки, Г. „Стандарти за одит в публичния сектор”, Свищов 2006г.

11. Международни счетоводни стандарти

12. Национални счетоводни стандарти

13. Закон за счетоводството

14. Кодекс на труда

15. Кодекс на социалното осигуряване

16. Закон за корпоративното подоходно облагане

17. Закон за здравното осигуряване

18. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване

19. Сп. „Актив”

20. В. „Експерт счетоводител”

........................

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа емпирични данни за 2005 и 2006г

Темата е защитена с отлична оценка

Ключови думи: разходи в бюджетните предприятия, бюджет и бюджетна система, организация на счетоводството, сметкоплан, правна уредба на трудовите и социалните разходи, работна заплата, осигуровки, обезщетения, документооборот, счетоводно отчитане и анализ, контрол.


Търси за: разходи бюджетните предприятия | бюджет бюджетна система | организация счетоводството | сметкоплан | правна уредба трудовите социалните разходи | работна заплата | осигуровки | обезщетения | документооборот | счетоводно отчитане анализ | контрол

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker