Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


Стопанска академия Д. А. Ценов

КУРСОВА РАБОТА

По Магистърски семинар/Счетоводна политика

На тема:

Същност на счетоводната политика в нефинансовото предприятие

Специалност: Счетоводство и одит на нефинансови предприятия

2008

Съдържание:

УВОД 3

ГЛАВА 1. СЪЩНОСТ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА 5

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА 5

1.2 МОДЕЛИ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА 9

1.2.1. Вътрешни 10

1.2.2. Външни 10

1.3. КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА 14

1.4. НОРМАТИВНА УРЕДБА 22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 26

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 27

………………………………………

Счетоводната политика маркира в най-общи рамки предназначението й във връзка с управлението на дейността на конкретното предприятие, изходните предпоставки и информационната база за нейното разработване и необходимостта от оповестяването й в приложението към Годишния счетоводен отчет на предприятието. В този смисъл счетоводната практика изпитва необходимостта от по-пълно разкриване същността на счетоводната политика на предприятието, нейната значимост по отношение на управлението на неговата дейност, елементите на счетоводната политика, видовете счетоводна политика, принципите и информационната база за нейното практическо разработване в предприятието и основните модели на счетоводната политика, прилагани от различните типове предприятия в страната.

……………………………………

Върху формирането на счетоводната политика на предприятието влияят разнообразни вътрешни и външни социално-икономически фактори, което обуславя нейния индивидуален, а не универсален характер. Факторите, които предопределят параметрите на счетоводната политика на предприятието през различните отчетни периоди, са следните:2 

1.2.1. Вътрешни

……………………………………..

Тази класификация е в зависимост от това, в коя фаза във времето на икономическия цикъл се намира страната като цяло. В случая се вземат предвид стадиите на икономическия цикъл във времето - спад, криза, депресия, подем. Необходимо е да се изтъкне, че цикличността на проявление на отделните фази е синхронизирана в световен мащаб. Тази синхронизация е в резултат на голямата степен на интернационализация и глобализация на капитала и на формирането на интернационални икономически групировки.

Дефанзивната счетоводна политика е типична за фазите спад и криза. При разработването й трябва да се има предвид, че се касае за оцеляване на предприятието. При тази ситуация икономическата конюнктура се характеризира с непрекъснат спад в производствената сфера поради увеличаване разрива между предлагане и търсене, нарастване равнището на инфлацията, нарастване на безработицата, понижаване на жизненото равнище и наличие на елементи на политическа криза. В случая счетоводната политика, която се възприема от ръководството на предприятието, трябва да гарантира неговото оцеляване. Това изисква обемът на продажбите да се анализира непрекъснато в асортиментен аспект, за да се приведе в съответствие с търсенето и предлагането на пазара. Осъществява се режим на икономия на разходите, които се свеждат до минимално необходими размери за функционирането на предприятието.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

  1.  Аверкович, Е. Счетоводна политика на нефинансовите предприятия, Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2006 год.

  1.  Петрова, З., Желязков, Д. Счетоводна политика на предприятието, Пловдив, Плутон-1, 2003 год.

  1.  Желязков, Д., Костова, Н. Счетоводна политика на предприятието, София, Форком, 1995 год.

  1.  Меразчиев, В. Счетоводна политика на банките, Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2004 год.

Темата е разработена 2008 г.

Темата съдържа графика, няма таблици и картинки.

Ключови думи:

счетоводна политика, предприятие, нефинансови предприятия, годишен оборот, стопански операции, икономическа среда, данъчно законодателство, счетоводно отчитане, икономически цикъл

2 Петрова, З. и Д. Желязков, цит. труд, с. 7


Търси за: счетоводна политика | предприятие | нефинансови предприятия | годишен оборот | стопански операции | икономическа среда | данъчно законодателство | счетоводно отчитане | икономически цикъл

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker