Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Катедра “Индустриален бизнес и предприемачество”

Курсова работа

На тема:

Дълготрайни активи на фирмата - характеристика, осигуреност, използване и ефективност

2006 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод 3

1. Същност, състав и структура на дълготрайните активи 4

1.1. Материални дълготрайни активи 4

1.2. Нематериални дълготрайни активи 7

1.3. Финансови дълготрайни активи 9

1.4. Положителна репутация 9

1.5. Структура на дълготрайните активи 10

2.Оценка, преоценка и изхабяване на дълготрайните активи 11

2.1. Оценка и преоценка на дълготрайните активи 11

2.1.1 Първоначална стойност (цена на придобиване). 11

2.1.2. Възстановителна стойност 12

2.1.3 Балансова (остатъчна) стойност 13

2.1.4 Ликвидационна стойност 13

2.2. Изхабяване на дълготрайните активи 14

3. Анализ на осигуреността с материални дълготрайни активи и тяхното използване 15

3.1. Анализ  на осигуреността на индустриалната фирма с материални дълготрайни активи 15

3.2. Анализ на използването на материалните дълготрайни активи 16

4. Ефективност и показатели за ефективност на дълготрайни активи 18

5. Фактори за повишаване ефективността на дълготрайните активи 19

Заключение 21

Използвана литература 22

Увод

Ролята и развитието на индустрията като основен отрасъл от икономиката на страната ни заемат централно място сред темите в икономическия живот на България. Определено може да се каже, че именно на индустрията би трябвало да се разчита изключително много при решаването на някои по-важни задачи като: динамизиране и диверсификация на икономиката, решаване на проблемите на заетостта, подпомагане на иновации и технологии, интернационализация на бизнеса и т.н.

Всички тези аспекти от развитието на индустрията като отрасъл се обединяват от нейната главна цел, а именно - чрез своята продукция да задоволява потребностите на обществото. За производството на тази продукция фирмите трябва да разполагат с различни по вид и количество ресурси. Най-общо те могат да се групират в три групи: средства на труда, предмети на труда и работна сила.

От особена важност са средствата на труда или тъй наречените дълготрайни активи на фирмата - земя, сгради, машини, стопански инвентар, ценни книжа, патенти, лицензи, научни разработки и др. Тяхното осигуряване, състояние, използване и възпроизводство в голяма степен предопределят стопанските и финансовите възможности и развитието на предприятията.

...............................................................

Мащабите и темповете на нарастването на индустриалното производство зависят не само от увеличаване на количеството и подобряване на качеството на дълготрайните материални активи, но и от тяхното ефективно използване. Съществуват екстензивни и интензивни фактори за повишаване ефективността на дълготрайните активи.

Екстензивните фактори са свързани главно с увеличаване на количеството машини, съоръжения и оборудване, които се въвеждат в действие или с увеличаване времето на тяхното ефективно използване. Повишаване ефективността на дълготрайни активи може да се постигне по пътя на:

Интензивните фактори изразяват степента на използване на ДА в единица време. Пътищата, по които може да се постигне това са:

Използването на действието на тези фактори е различно за отделните предприятия в зависимост от състоянието и равнището на ДА, в зависимост от стратегията на фирмата.

........................................................

Осигуряването, състоянието, използването и възпроизводството на ДА в голяма степен предопределя стопанските и финансовите възможности и развитието на предприятията. Това налага допълнително концентриране на вниманието върху показателите за количествената и качествената им характеристика.

Основни задачи, свързани с осигуреността на индустриалната фирма с материални дълготрайни активи, се свеждат до установяване величината, структурата и динамиката на ДМА, техния възрастов състав и качествено равнище. Чрез тяхното разрешаване могат да се направят конкретни изводи за възрастовия състав на машинния парк и общото организационно-техническо равнище на ДМА в предприятието. Осигуреността на предприятието с ДМА налага подходяща организация за тяхното ефективно използване.

Мащабите и темповете на нарастването на индустриалното производство зависят не само от увеличаване на количеството и подобряване на качеството на ДМА, но и от тяхното ефективно използване. Съществуват екстензивни и интензивни фактори за повишаване ефективността на дълготрайните активи. Използването на действието на тези фактори е различно за отделните предприятия в зависимост от състоянието и равнището на дълготрайните активи, в зависимост от стратегията на фирмата.

Използвана литература:

  1.  Дончев, Д. - “Икономика на предприятието”, Сиела, София, 1998 г.
  2.  Дурина Д. - “Счетоводство на предприятието”, Форком, София, 2002 г.
  3.  Иванов В. - “Икономика на предприятието”, Лиафсо - ООД, София, 1995 г.
  4.  Маринов Г., Велев М., Попов Г., Гераскова О. - “Приложна икономика”, Информа Интелект, София, 1997 г.
  5.  Николов М. - “Икономика”, Princcceps, София, 1996 г.
  6.  Попов Г. - “Икономика и организация на индустриалната фирма” - ГорексПрес, София, 2002 г.
  7.  Тимчев М. - “Финансово-стопански анализ”, Тракия-М, София, 1999 г.
  8.  Закон за счетоводството - обн. ДВ, бр. 98/ 2002г.
  9.  МСС 16; МСС 36;
  10.  НСС - Сиела, София, 2002 г.

.............................................................

Темата е писана 2006 г.

Темата съдържа формули.

Ключови думи:

материални и нематериални дълготрайни активи, финансови дълготрайни активи, положителна репутация, оценка и преоценка на дълготрайните активи, цена на придобиване, възстановителна и остатъчна стойност, показатели за ефективност на дълготрайните активи

 Търси за: материални нематериални дълготрайни активи | финансови дълготрайни активи | положителна репутация | оценка преоценка дълготрайните активи | цена придобиване | показатели ефективност

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker