Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Реферат

Данъчен контрол върху доходите на физическите лица от извънтрудови правоотношения

Предмет Данъчен контрол

Специалност: Счетоводство

01.2007 г.

Съдържание

Увод 3

1. Данъчни субекти и обекти на облагане 6

2. Определяне на данъчната основа по източници на доходи 9

3. Обекти на данъчния контрол върху доходите на физическите лица 12

3.1. Приходи на Държавния бюджет 14

3.2. Разходи по Държавния бюджет 14

3.3. Държавен бюджет 14

4. Данъчен контрол върху облагане доходите на ЕТ 15

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 20

Увод

През 1998 г. облагането на доходите на физическите лица беше уредено със ЗОДФЛ. Законът претърпя едно изменение и допълнение, обнародвано в ДВ бр. 71/98г. То беше продиктувано от Решение №6 на Конституционния съд от 19.03.1998г., с което общинските съвети да определят конкретните размери на окончателния годишен (патентен) данък за дейностите по чл. 31, ал.1, т.3, 4, 5, 6 и 7 от закона.

Със ЗИДЗОДФЛ се фиксираха конкретни размери на патентния данък за дейностите по чл.31 от Закона по групи населени маста според функционалния им тип. Освен тази промяна, бяха изменени и допълнени и  други текстове на закона. Последното изменение и допълнение на закона е обнародвано в ДВ, бр.153/23.12.'98г.

Данъчното облагане на доходите на физическите лица е важен елемент от данъчната система на всяка една страна. То има съществено значение за формирането на бюджетните приходи, поради което и усъвършенстването на законодателната уредба беше особено наложителна. Новият закон в значителна степен отстрани недостатъците на ЗДОД. Така например за целите на данъчното облагане старият закон употребяваше понятието “гражданство”, положение, отдавна изоставено от съвременните данъчни законодателства. От доходите, реализирани от български граждани в чужбина, обект на облагане бяха само внесените в страната. Прилагаха се две отделни скали за доходите от трудови и извън трудови правоотношения, с което се нарушаваше неравнопоставеност в данъчното третиране на стопанските субекти. Недостатъци се наблюдаваха и в процедурите по определяне и събиране на данъка върху доходите от извън трудови правоотношения и др.

ЗОДФЛ е изграден на нови принципи и има нова философия. Той е съобразен със съвременните виждания и достижения в данъчната теория и практика. За определяне на данъчно задължените лица са дефинирани и се употребяват понятията “местно лице” и “чуждестранно лице”. Регламентирано е правото на данъчен кредит. Установено е годишното облагане на всички доходи, независимо от източника им, за които се прилага единна прогресивна скала. Данъчната основа за доходите от извънтрудовите правоотношения се формира в зависимост от източника на доходите и др. Заслужава да се отбележи още, че ЗОДФЛ в значителна степен е съобразен с разпоредбите на другите два нови данъчни закона - Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

.....................................................

3. Обекти на данъчния контрол върху доходите на физическите лица

Облагаемите доходи на физическите лица се установяват в съответствие с източника на възникване. По този критерий се разграничават обекти на данъчен контрол по начисляване на данъка за доходи от извън трудови правоотношения, както и по другите източници на доходи. Обект на данъчен контрол са също така вноските от данъка в приход на държавния бюджет.

Характеристиката на обектите по другите източници на доходи се определя от реда за облагане на отделните категории данъкоплатци. По начина на определяне на дохода за облагане се разграничават обекти, при които данъчната основа се установява на база счетоводни данни, и такива, при които това става с помощта на първични документи и нормативи за разходите за дейността. В първата категория обекти на данъчен контрол при авансовото, и годишното облагане се обследват отчетният доход и разходи на лицата, задължени да водят счетоводно отчитане. Предмет на проверка в честта годишен доход стават осчетоводните приходи. От тях се изключват отчетените като приходи необлагаеми суми и тези, които подлежат на облагане еднократно и окончателно при източника на дохода. Наред с изключението на необлагаеми или вече обложени суми, проверката има за задача също установяването на приходи, които не са отчетени и фактически са довели без основание до намаляване на общия годишен доход на лицето.

..........................................................

Реалността на извършените разходи се установява чрез способите на насрещни документални проверки, оглед на място, частична инвентаризация на стоково-материални ценности, експертни оценки. Прилагането на посочените способи става съобразно характера на набраните или получени индикатори за фиктивно отчетени разходи. Констатираните фиктивни разходи не се признават за данъчни цели. С тяхната сума служебно се коригира в намаление общият размер на разходите, декларирани от лицето. По същия начин се процедира, когато са използвани за отчитане на плащания фактури или други първични документи без да са надлежно оформени по изискванията на счетоводните и данъчни правни норми, например при липса на подписи, печати, без записване на вида на стоката или услугата и т.н.

При извършване на текущи разходи срещу получени по аванси суми се следи за запазване на принципа за съответствието между приходите и разходите. В случая размерът на извършваните разходи се явява критерий за определяне на реализираното  постъпление (приход) с източник от авансово получени суми. На включване в общия годишен доход подлежи такъв размер приход, който представлява равностойността на извършения разход. При подобна схема чистият доход (печалбата) от сделки с приведени авансови суми се кумулира в общия годишен доход едва след извършване на всички разходи, когато фактически приключи изпълнението на сделката.

Въз основа на констатациите от извършените проверки контролният орган установява служебните корекции на декларирания, облагаем доход и на сумите за увеличения и намаления на облагаемия доход. По тях се определя допълнително дължим данък върху годишния доход, за който се изготвя данъчнооблагателен акт.

..................................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

  1.  Основи на финансите - проф. Велчо Стоянов
  2.  Славков, Б., Данъчна система и данъчен контрол в Република България, И. “Тракия - М”
  3.  Наръчник на данъчния служител.
  4.  Наблюдател, бр. 5
  5.  Подоходно облагане - Практически наръчник по данъчно облагане и счетоводство
  6.  Текущо данъчно и счетоводно отчитане
  7.  Бюлетин №4 '99

..................................................................

Темата е писана 01.2007 г.

Ключови думи:

данъчен контрол, доходи на физически лица и ЕТ, източници на доходи, извънтрудови правоотношения, данъчни субекти и обекти на облагане, приходи и разходи на държавния бюджет


Търси за: данъчен контрол | доходи физически лица | източници доходи | данъчни субекти обекти облагане | приходи разходи държавния бюджет

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker