Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Дипломна работа

Счетоводно отчитане и одит на социалните разходи в предприятието. На примера на производствена фирма “Аркус-Стил” АД - Пловдив

2007 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ 4

ПЪРВА ГЛАВА 6

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА 6

1. ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. 6

1.1. КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. 6

1.2. ЗАКОН ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ 14

1.3. МСС И СС, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ОТЧЕТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 19

2. ОБЩА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 23

3. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 29

4. ВРЪЗКА НА РАЗХОДИТЕ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ С ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 32

ВТОРА ГЛАВА 37

СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕТО 37

1. ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ 37

2. ОРГАНИЗАЦИЯ, ДОКУМЕНТИРАНЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ 40

3. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. СС и МСС 43

4. ЗАВЕРЯВАНЕ (АТЕСТИРАНЕ) НА ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНИТЕ ОТЧЕТИ 44

4.1. ЦЕЛ НА ЗАВЕРЯВАНЕТО НА ФСО. ВИДОВЕ ЗАВЕРКИ 44

4.2. ОБЕКТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ  НА АТЕСТАЦИЯТА 46

4.3. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЕТАПИ НА ЗАВЕРКАТА НА ФСО 47

5. ПРЕГЛЕД НА СЧЕТОВОДНАТА СИСТЕМА И СТРУКТУРАТА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ 52

6. ИЗВОДИ И ОДИТОРСКИ ДОКЛАД 54

ТРЕТА ГЛАВА 63

ПРАКТИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА “АРКУС СТИЛ” АД - ПЛОВДИВ 63

1. ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА “АРКУС СТИЛ” АД - ПЛОВДИВ 63

2. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ВЪВ ФИРМАТА 67

3. ПРОЦЕДУРА ПО СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ВЪВ ФИРМАТА 70

4.1. Отчет за управлението на издателска къща “АРКУС СТИЛ” 74

4.2. Инвентаризация 75

4.3. Доказателства от външни източници 75

4.4. Определяне прага на същественост 75

4.5. Оценка на одитния риск 79

4.6. Проверка на събития след балансовата дата и след заверката на годишния финансов отчет 80

4.7. Обработка на резултатите от одита 80

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ 83

ПРИЛОЖЕНИЯ 84

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 98

ВЪВЕДЕНИЕ

Всяко предприятие се стреми, осъществявайки дейността си да получи положителен резултат. Той ще му осигури финансова независимост и автономност в плановете му за развитие, за желанието му за разширяване и модернизиране на дейността си. Благодарение на това то ще бъде конкурентноспособно в средата на пазарна икономика.

Счетоводство е това, от което се нуждаят фирмите, за да разберат какво е финансовото и имущественото им състояние, за да планират използването на паричните средства, да определят на къде да насочат паричните потоци, да определят възможностите си за развитие и необходимостта си от привличане на чужд капитал. Счетоводството е дейност, която подпомага собствениците и управляващите предприятието да постигнат целите, набелязани от тях.

За целта предприятията трябва да осъществяват текущо и периодично счетоводно отчитане на дейността си за да може в края на отчетния период да притежават систематизирана информация за съставянето на годишния финансов отчет.

Анализът на годишния счетоводен отчет позволява да се види не само финансовото състояние на предприятието, но и причините довели до получените резултати. Дава обширна информация, която позволява вземането на правилни решения относно желани промени. То трябва да е съобразено с изискванията на Закона за счетоводството и Националните и Международни счетоводни стандарти, които осигуряват организационно и методологично единство при счетоводното отчитане на дейността, за да се постигне вярно и честно представяне на имущественото и финансово състояние на предприятието в годишния финансов отчет.

Темата на настоящата дипломна работа се свързва с практическата и теоретична интерпретация основните моменти и положения, свързани със счетоводното отчитане разходите за социално осигуряване във фирмата, както и крайната финансова проверка по закон на дипломиран експерт счетоводител - одитор.

Неизменна част от фирмената одиторска услуга включва и препоръки и предложения за подобряване на контролните системи и счетоводните методологии на клиента. Междините проверки на състоянието на счетоводната система внасят допълнителна стойност в качеството на извършваните от фирмата одиторски услуги.

В структурно отношение дипломната работа е разделена на три глави. Първа и втора глава са с теоретична насоченост, докато трета глава е на базата на анализ конкретика на определен обект - “Аркус-стил” Пловдив.

Първа глава е теоретична и включва обща характеристика на счетоводното отчитане на разходите за социално осигуряване в предприятието, както и  тяхното отчитане в годишните счетоводни документи. Направен е анализ на Кодекса за социално осигуряване в България и на Закона за здравно осигуряване. Проследена е и връзката  на разходите за социално осигуряване с годишния счетоводен отчет на предприятието.

Втора глава е структурирана също относно теоретичните аспекти на годишното счетоводно приключване. Обобщени са основните моменти по спазването основните принципи на СС и МСС във връзка с годишното приключване, самите процедури по приключването; спазването на сроковете за изготвяне на ГФО. Анализът включва и възможните системи за атестация на отчетите, както и  теоретично са разгледани основните изисквания по отношение изготвянето на самите отчети и приложения към тях.

Трета глава е практическа и е на базата на производствена фирма в сферата на технологиите - “Аркус-стил” Пловдив. Разгледани са одитиращата фирма и нейните преки задължения при извършване на финансовия контрол; съставянето на годишния финансов отчет, както и анализ на самата одитна дейност във фирмата. Анализът в трета глава включва и проблемите при счетоводното отчитане на разходите за социално осигуряване във фирмата.

Приложенията включват основните счетоводни документи, влизащи в годишния счетоводен и финансов отчет, както и счетоводни примери при текущи транзакции и сметки по осъществяване на счетоводното отчитане разходите за социални дейности.

Поради актуалността на темата, използваната литература е в няколко направления. Използвана е  актуална икономическа литература в теоретическата част; мнения и коментари, както и законодателна литература. В практическата част са използвани данни от годишните финансови отчети на “Аркус-стил” град Пловдив.

.........................................

ТРЕТА ГЛАВА

ПРАКТИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА “АРКУС СТИЛ” АД - ПЛОВДИВ

1. ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА “АРКУС СТИЛ” АД - ПЛОВДИВ

“АРКУС СТИЛ” АД е създадено на 05.07.1990г. с решение № 269 на Кърджалийския окръжен съд с основен предмет на дейност производство и реализация на пневматични и хидравлични ръчни инструменти. Фирмата е учредена от съдружниците Косю Тодоров Костадинов и Данчо Пеев Пеев. По-късно, 29.08.1991г. с решение №2589 на Кърджалийския окръжен съд като нов съдружник е приет Райчо Георгиев Райчев. Собствеността на фирмата е 100% частна.

Дейността на фирмата до настоящия момент е осъществявана основно и за сметка на успешно реализирани банкови кредити /левови и валутни/ и собствени оборотни средства. На този етап дружеството няма задължения към кредитори.

Произвежданите пневматични и хидравлични инструменти са предназначени главно за вътрешния пазар - промишлени организации от областта на енергетиката, химията, минната и добивната промишлености, шосейния и железопътен транспорт, промишленото, жилищното и пътното строителство и др. На външни пазари са реализирани единични поръчки.

Предмет на фирмата са: инвестиционна, развойна, комисионна, научно-изследователска, технологична, проектно-проучвателна, конструкторска, маркетингова, инженерингова, строително-монтажна и др. дейности.

Мотото на “АРКУС СТИЛ” АД  е: “Професионални пневматични и хидравлични ръчни инструменти”.

Основно усилията на фирмата са насочени към разработване, внедряване и производство на хидравлични и пневматични ръчни инструменти и резервни части за тях.

Материални ресурси.

Производствената площ на предприятието е 720 кв.м. (закрита).

Дружеството е оборудвано с металорежещи машини, извършващи операции: струговане, фрезоване, пробиване, шлифоване, заваряване, огъване на тръби.

Дейността е организирана в 2 цеха: цех “Механичен” и цех “Сглобяване и тестване”; склад “Материали”; склад “Готова продукция”; офис; магазин.

     Човешки ресурси.

В настоящият момент във фирмата работят 132 човека: 35-ма стругари; 16 фрезисти; 23-ма шлосери; 9 заварчика; 8 упълномощени представителя; 7 чертожник; 5 началници склад; 3 счетоводители ; 11 конструктора; 4 ОТК; 7 работника ел. поддръжка; 3 - ма управители. Работят на една смяна по 8,5 часа дневно, 250 дни годишно.

Всеки от управителите се занимава с определено направление от дейността: Управител “Производство”, Управител “Снабдяване”, Управител “Финанси и реализация”.

Според класификацията на Европейския Съюз, “АРКУС СТИЛ” АД  е малка фирма (до 49 души персонал са  малки  фирми).

За своята четиринадесетгодишна история, фирмата е преодоляла множество пречки в осъществявания преход към пазарна икономика у нас.

................................................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ

Направената разработка предоставя информация за развитието на независимия одит като направление на финансовия контрол.

Основните цели на независимия финансов одит са да се извърши проверка на счетоводната отчетност на предприятието, като се оцени дали представената в годишния счетоводен отчет на предприятието информация, отразява вярно и честно имущественото и финансовото състояние на предприятието за определен период.

Методологичните особености на одита на малките и средни предприятия са продиктувани от обема на тяхната дейност, с което се свързва занижения контрол на всички равнища в тези предприятия. При одитирането на предприятията от сектора на малки и средни, работата е с по-значителни размери и трябва да се дават по нисък процент на разкриваемост на допуснатите грешки, несъответствия или неточности, отразени в счетоводния процес. Процентът на одиторския риск е с по-високи стойности, защото съществуват по-големи вероятности някои съществени стойности и отразявания в счетоводните регистри да не бъдат открити, което от своя страна води до по-ниско равнище на качеството на одиторската работа.

От друга страна, по-малкия нетен размер на приходите, позволява проверките, извършвани по време на одита, да обхващат по-големи популации. По този начин пък се снижава вероятността да не бъдат открити и своевременно отстранени допуснати грешки или неточности в счетоводния процес.

В малките и средни предприятия много често могат да се открият пропуски в организацията на вътрешния контрол, поради това, че често пъти се съвместяват различни длъжности от едно и също лице, както и липсва контролна стратегия за управление на рисковете в тези предприятия.

...............................................................

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1.  Закон за счетоводството, в сила от 1.01.2005 г. ДВ бр. 96/2004 г.
 2.  Закон за независимия финансов одит, том. 1. С. ИК “Труд и право”, 2002 г.
 3.  Международни стандарти за финансово отчитане. Практически наръчник. Първо издание. С. РААБЕ България ЕООД, 2004 г.
 4.  Корпоративно облагане през 2005 г. за материалната и бюджетната сфера. Приложно списание “Справочник на счетоводителя”, кн. 1 и 2/2005 г. С. “Персонал Консулт” ГП.
 5.  КОДЕКС за социално осигуряване; Обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г.; изм. доп. ДВ бр. 103, бр. 104, бр. 105/2005 г., ДВ бр. 17/2006 г.
 6.  ЗАКОН за здравното осигуряване Обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 от 1998 г., бр. 153 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г., бр. 103, бр. 105/2005 г. - в сила от 01.01.2006 г., изм. доп. ДВ бр. 17, бр. 18/2006 г.
 7.  Становища за одит и етика 2001, МФС , МОС 530, Дефиниции 3, стр. 365;
 8.  Национален стандарт No1 - Същност, цели и принципи на одита (обн., ДВ, бр. 60 от 27 май 1998 г.);
 9.  Национален стандарт No9 - Оценка на риска и вътрешния контрол (обн., ДВ, бр. 60 от 27 май 1998 г.);
 10.  Национален стандарт No 10 - Съществеността при одита (обн., ДВ, бр. 60 от 27 май 1998 г.);
 11.  Национален стандарт No 17 - Контрол върху качеството на одиторската работа (обн., ДВ, бр. 60 от 1998 г.);
 12.  Дамянов, Дамян. Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел. Свищов. 2001 г.
 13.  Динев, Димитър. Мениджмънт на счетоводната и одиторска дейност. С. 2002 г.
 14.  Дочев, Иван. Годишен финансов отчет на предприятията за 2002 г. С. 2002 г.
 15.  Дурин, Стоян и Даниела Дурина. Наръчник по счетоводство на малки и средни предприятия. Сметкоплан за малки и средни предприятия. С. Изд. “Форком”, 2005 г.
 16.  Колева, Христина. Годишен финансов отчет на малки и средни предприятия; Счетоводно и данъчно приключване. С. “Интер Интелект”, 2005 г.
 17.  Симов, Иван. Как да четем и разбираме финансовите отчети. С. 2003 г.
 18.  Данни, предоставени от финансовия и счетоводен отдел на “Аркус-стил” Пловдив за 2004 и 2005 г.
 19.  www.paragraf22.com/pravo/zakoni/zakoni-d/64440.html
 20.  www.balans.odit.info/40.html
 21.  www.taxadmin.minfin.bg/showdocs
 22.  www.ides.bg/bg/a_p_kom.html
 23.  www.ime-bg.org/pr_bg/47-7.html

............................................................

Темата е писана 2007 г.

Темата съдържа таблици като най-новите данни са за 2005 г.

Ключови думи:

счетоводно отчитане и одит; социални разходи; “Аркус-Стил” АД - Пловдив; правна характеристика на стопанско предприятие; организация, документиране и заключения при одитната дейност; финансово-счетоводни отчети; СС и МСС; инвентаризация


Търси за: счетоводно отчитане одит | социални разходи | правна характеристика стопанско предприятие | документиране заключения при одитната дейност | финансово счетоводни отчети | МСС | инвентаризация

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker