Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

КУРСОВА РАБОТА

„ДАНЪК ВЪРХУ РАБОТНАТА ЗАПЛАТА -

ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА АНАЛИЗА”

Глава 26

Данък върху работната заплата

София

2006 г.

Съдържание

1.     Работна заплата - същност 3

2. Данък върху работната заплата 4

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ 8

 1.  Работна заплата - същност

Работната заплата се разглежда като доход и представлява трудовото възнаграждение, което работникът или служителят получава срещу предоставяне на правото даден работодател да ползва работната му сила през определен период от време и определени условия. Освен нея, за заетите лица като източници на доходи могат да се предоставят от работодателя, паричните помощи по линия на социалното подпомагане в предприятието и други парични суми.

Работната заплата е издръжката на работниците и служителите или онова, което струва на работодателя правото му да използва работната сила на наемните работници, надхвърля значително размера на възнаграждението по трудов договор. Тук се отнасят: работната заплата, допълнителните изгоди, задължителните и доброволните осигуровки за работещите, средствата за здравна профилактика и текущо здравно обслужване, средствата за подобряване условията на труд, за повишаване квалификацията и преквалификацията, за социално-битово и културно обслужване и други. Ето защо, когато преценява ползите от наемането на работници и служители, той ги съпоставя с всички разходи, които му струва издръжката на един работник или служител За работодателя, цената на труда представлява обикновен разход на средства за издръжка на работниците и служителите в предприятието, също такъв, какъвто са и останалите разходи, които той прави за производството и реализацията на продукцията.

Работната заплата представлява разход и може да се определи като паричната сума на приведените разходи, който му струва правото да ползва наетите по трудово правоотношение работници и служители.

Като специфичен вид цена, работната заплата представлява възнаграждение или изработка, установени в съответствие със споразумение или с националното законодателство, което по силата на писмен или устен договор за наемане, работодателят изплаща на работниците или служителите за труда, който е положен или трябва да бъде положен, или за услугите, които са оказани или трябва да бъдат оказани.

...................................

2.  Данък върху работната заплата

По отношение администрирането на данъка, данъкът върху работната заплата се събира от работодателя, включително приносите от него и работника, на който се удържа този данък при източника на изплащане на трудовото възнаграждение. Тъй като данъкът е върху брутната заплата и няма никакви възможности за освобождаване от него, наемният работник не е длъжен да регистрира удръжката му.

Като данък, налаган върху дохода от трудово възнаграждение и лесно податлив на удръжки, данъкът върху работната заплата е идеалният данък от административна гледна точка. Той внася големи приходи, докато същевременно е свързан с минимална сложност и разходи за данъчно обслужване.

Чрез налагането на отделни данъци върху работодателя и работника с цел диференцираност на данъчното задължение при източника по групи лица - доход на работника и разхода на работодателя, целта е да се разпредели тежестта, но ясно се вижда, че при перфектните конкурентни пазари тежестта е една и съща, независимо върху коя част на пазара се събира данъкът.

Представен като част от данъчната структура данъкът върху работната заплата има малка значимост по отношение на равенството при двете групи. Той се налага като допълнителен данък върху дохода от работната заплата само докато доходът от капитал изцяло се изключва. Освен това най-високите нива правят данъка пропорционален до една сигурна точка, а след това той става регресивен.

Покупателната способност на номиналната работна заплата се определя чрез индекса на реалната работна заплата.

Тази зависимост не отразява влиянието, като промените в данъчните плащания, както и в задължителните лични осигуровки оказват върху покупателната способност на работната заплата.

.......................................

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ

 1.  Кодекс на труда, Издателство "Тракия - М", София, 2004 г.
 2.  Конвенция № 95 за закрила на работната заплата, Д.В. бр. 37/97 г.
 3.  Наредба за допълнителни и други трудови възнаграждения, ПМС
  № 133/1993 г., Д.В. бр. 67/1993 г.
 4.  Наредба за елементите  на брутното трудово  възнаграждение  и
  други плащания и обезщетения, Д.В. бр. 11/1999 г.
 5.  Aaron,  Henry: Economic Effects of Social Security, Washington, D. C: Brookings, 1982.
 6.  Brittain, John A.: The Payroll Tax for Social Security,
 7.  Washington, D. C: Brookings, 1972.

...........................................................

Темата е писана 2006 г.

Ключови думи:

работна заплата - същност, данък върху работната заплата; трудово възнаграждение; работодател и работник


Търси за: работна заплата същност | данък върху работната заплата | трудово възнаграждение | работодател работник

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker