Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Икономически университет - Варна

КУРСОВА РАБОТА

По:

Управленско счетоводство

На тема:

Единство и различия между Управленско и Финансово счетоводство

Варна, 2008 г.


Съдържание:

1. Управленско счетоводство: неизползваните възможности 3

2. Какво е ABC или оценяване на база на дейности? 4

3. Основни разлики между финансовото и управленско счетоводство 5

Използвана литература 8


……………………………..

За разлика от финансовото счетоводство, където се прилагат международните счетоводни стандарти и информацията е насочена предимно към външни заинтересовани страни, като инвеститори, регулаторни органи, контрагенти, в управленското счетоводство информацията е насочена към ръководителите от всички нива в дадена организация за да подпомага нейното управление.

За разлика от финансовото счетоводство тук ударението пада върху навременността на информацията за вземане на решение. Равнението на сметките до последната стотинка е без значение, една добра прогноза макар и не 100% точна е по-добра и по-полезна при управленското счетоводство. (Виж таблица 1.)

Управленското счетоводство удовлетворява няколко информационни нужди и разчита на добре разработена база данни. Основните функции на управленското счетоводство включват:

Много често управленското счетоводство се разбира само в много тесния смисъл на отчитане на разходите (cost accounting). Това е доста погрешно, защото управленското счетоводство е начин на мислене и управление и разполага с набор от методи за подпомагане на ръководството на дадена организация като в никакъв случай не се ограничава до отчитане на разходите.

…………………………………

Задачите на счетоводството се изразяват не само в отразителните функции по регистрирането, интерпретирането и представянето на вече протекли стопански процеси и явления, но и в информационното осигуряване и обосноваване на стратегически и оперативни решения за управление на финансово-стопанската дейност. Това са решения, от една страна, на инвеститори и заемодатели, които предоставят рисков капитал и се интересуват от присъщите за инвестициите рискове и тяхната доходност, както и за възстановимостта на предоставените кредити.


Използвана литература:

  1.  „Секторната информация в системата на финансовите отчети и вътрешнофирмената управленска отчетност”, доц. д-р Бойчинка Йонкова.
  2.  „Управленско счетоводство: неизползваните възможности”, Мария Шейтанова, консултант Deloitte & Touche.

Темата е изготвена 2008 г.

Темата не съдържа графики и картинки.

Темата съдържа таблица, в която са съпоставени управленско и финансово счетоводство по различни критерии.

Ключови думи:

управленско счетоводство, финансово счетоводство, счетоводно изследване, управление на финансово-стопанска дейност


Търси за: управленско счетоводство | финансово счетоводство | счетоводно изследване | управление финансово стопанска дейност

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker