Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия

2006 г.

Съдържание

1. Характеристика, състав, структура и особености на дълготрайните активи 3

2.    Оценка и преоценка на дълготрайните активи. Ревалоризация. 7

3. Амортизация на дълготрайни активи. 10

4. Счетоводно отчитане на ДМА в бюджетните предприятия. 14

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 25

 1.  Характеристика, състав, структура и особености на дълготрайните активи 

Дълготрайните активи фирмата (ДА) представляват съставна част от всички активи в едно предприятие. По същество те представляват инвестирани от предприятието средства в активи, които участват в стопанската му дейност през един сравнително дълъг период от време, през който пренасят своята стойност в разходите на части.

Според чл. 14 от Закона за счетоводството (Обн., ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2002 г., бр. 96 от 29.10.2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.) активите са дълготрайни (дългосрочни), когато очакваната от тях икономическа изгода се черпи през повече от дванадесет месечен период.

Понятието “Дълготрайни активи” се установява нормативно през 1991 г. с приемането на Закона за счетоводството. Като дълготрайни активи се обозначават обектите в които фирмата е направила дългосрочни инвестиции за реализиране на дейността си. Те са ресурси, които се контролират от фирмата в резултат на минали събития и от които се очаква да бъдат получени бъдещи стопански изгоди. В преобладаващата си част дълготрайните активи приемат формата и съдържанието на средствата на труда и формират икономическата мощ на предприятието. Веществената част на дълготрайните активи запазва натуралната си форма в продължение на много производствени цикли и пренася стойността си на части в себестойността на произведената продукция. Те включват също и инвестициите на фирмата, насочени към увеличаване на собствения си капитал.

Дълготрайните активи на фирмата се делят на четири основни групи:

 1.  Материални дълготрайни активи /ДМА/;
 2.  Нематериални дълготрайни активи /ДНА/;
 3.  Финансови дълготрайни активи /ФДА/;
 4.  Положителна (търговска) репутация.

...................................................................

Счетоводно отчитане на придобиването на дълготрайните материални активи

Счетоводното отчитане на придобиването на дълготрайните материални активи може да бъде представено със модели, проследяващи начините на придобиване на активите:

Модел за отразяване на покупката на ДМА в бюджетните предприятия

За отразяване на целево получените средства за финансиране на строителството се съставя счетоводна статия: Дт с/на 5013 Текущи банкови сметки в лева

Km с/ка 7522 Касови трансфери от/за бюджета на министерства и ведомства или Km с/ка 7588 Касови трансфери от/за други автономни бюджети, или Km с/ка 7589 Касови трансфери от/за извънбюджетни сметки на други автономни бюджети

В края на отчетния период неизползваните средства се връщат на финансиращия бюджет.

Оценката на дълготрайните материални активи, които към края на годината са в процес на придобиване, трябва да се основава на достигнатия етап на процеса (доставката, строителството), а не въз основа на платените авансово суми на доставчика, освен ако те могат да се разглеждат като разумно приближение на разходите по придобиване, съответстващи на достигнатия етап.

........................................................

Счетоводно отчитане на преоценките на дълготрайните материални активи

След първоначалното им признаване в баланса дълготрайните материални активи подлежат на преоценка. Този принцип заложен в счетоводната нормативна уредба важи и за бюджетните предприятия.

В ДДС № 20 от 14.12.2004 г. на МФ относно прилагането на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия, т. 16 2 е посочено, че преоценката на дълготрайните материални активи не може да се отнася директно към собствения капитал (сметките от групи 10-13) и следователно за бюджетните предприятия не се прилагат разпоредбите на т. 7.3 от СС 16.

Преоценките се извършват периодично съгласно възприетите правила в счетоводната политика на предприятията. Преоценката на дълготрайни материални активи може да се изразява в надоценка (положителна преоценка) или подоценка (отрицателна преоценка). Съгласно Национален счетоводен стандарт 16 Дълготрайни материални активи - преоценката - оценката след окончателно признаване, може да се извърши по два подхода - препоръчителен подход и допустим алтернативен подход. При препоръчителния подход след първоначалното признаване като актив всеки отделен дълготраен материален актив следва да се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаните загуби от обезценка. При допустимия алтернативен подход след първоначалното признаване всеки отделен дълготраен материален актив трябва да се отчита по преоценената стойност към датата на преоценката, намалена с начислените амортизации и последвалата натрупана загуба от обезценка. Преоценките трябва да се правят достатъчно редовно, така че балансовата стойност на дълготрайните материални активи да не се различава съществено от тази, която би била определена при използването на справедливата стойност към датата на финансовия отчет.

...........................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1.  Дамянов, Дамян. “Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2001 г.
 2.  Динев М.- “Обща теория на счетоводството”
 3.  Иванов В.- “Икономика на предприятието” 1995 г.
 4.  Йонкова, Б. “Управленско счетоводство” ИК “96 плюс” ООД, София 2004 г.
 5.  Кръстев Т. - “ Амортизационна политика”, “ИК Сила”, София 1997 г.
 6.  Маринова Ю., Попов Г. - “ Икономика и организация на индустриалната фирма”, Горекс Прес 2001 г.
 7.  Николов, Н., “Финансов анализ на стопанската дейност на предприятията”; С. 2002 г.;
 8.  Тимчев М., - “Финансово-стопански анализ на фирмата” 1994 г.
 9.  Закон за счетоводството;
 10.  Международни счетоводни стандарти. С. Изд. “Сиела”, 2006 г.
 11.  Сп. "Български счетоводител", бр. 9/97 год., с. 10-14 вкл., Кръстьо Чуков.
 12.  www.apisnet.net/services.php 

....................................................

Темата е писана 2006 г.

Ключови думи:

счетоводно отчитане; дълготрайни материални активи (ДМА) - характеристика, състав, структура, оценка, ревалоризация, амортизация; бюджетни предприятия


Търси за: счетоводно отчитане | дълготрайни материални активи | ревалоризация | амортизация | бюджетни предприятия

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker