Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


РЕФЕРАТ

на тема:

Себестойност и калкулация в производството

2004

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. СЕБЕСТОЙНОСТ - СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ 3

2. ЕЛЕМЕНТИ НА КАЛКУЛАЦИЯТА 5

3. МЕТОДИ НА КАЛКУЛАЦИЯТА 7

1. СЕБЕСТОЙНОСТ - СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ

Себестойността на продукцията е основен икономически показател за характеризиране състоянието и равнището на развитие на всяка производствена дейност. В този показател намира синтезиран израз действието на голяма част от факторите на производствения процес. Себестойността изразява колко струват на самото производство създадените продукти на труда. Тя е паричен израз на разходите. Разходите се делят на няколко групи:

  1.  Според значението на разходите за предприятието и начина на тяхното възникване, те биват: разходи за управление и разходи за осъществяване на дейността.
  2.  Според икономическата им природа биват: материални, трудови и финансови.
  3.  Съобразно движението на стойността на употребените ресурси в стойността на готовия продукт са: разходи на овеществен труд и разходи на жив труд.
  4.  Според отношението им към обема на създадената от стопанската дейност продукция или услуга биват: променливи и условно - постоянни.
  5.  Според значението на разходите за осъществяване на оперативната производствена дейност те са: основни производствени разходи и допълнителни разходи.
  6.  В зависимост от начина на включване на разходите в себестойността са: преки технологични разходи и косвени технологични разходи.

.........................................................................

 Себестойността на единица продукция се определя с помощта на калкулацията.

2. ЕЛЕМЕНТИ НА КАЛКУЛАЦИЯТА 

Калкулацията е икономическа категория, която служи за отразяване на резултатите от дейността. Информацията, получена чрез калкулирането се използва за формиране на продажни цени и изграждане на пазарни стратегии. Калкулирането е тясно свързано с оценката и като способ на счетоводния метод, се изразява в предварително оценяване на частите на обекти с по-сложна структура с оглед формирането на цялостната им стойностна характеристика. 

...................................................................

3. МЕТОДИ НА КАЛКУЛАЦИЯТА 

Има различни методи за калкулация, които се обуславят от разнообразието на произвежданата продукция, от различието в технологията и организацията на производствените процеси, осъществяването на услугите в различните сектори на икономиката. Някои от методите имат по-опростена структура и са свързани с малки по обем изчисления за определяне на себестойността, а други изискват значителни пресмятания, анализи, изследване състоянието и развитието на разходите с помощта на статистико - математически методи. От избора на определен метод зависи процесът на калкулиране себестойността на продукцията, услугите или стоките. Това показва, че на даден метод за калкулиране трябва да отговаря определен процес на планиране и отчитане себестойността. Ако методът изисква детайлизация на процесите, то калкулирането трябва са е съобразено с това.

Различаваме следните методи за  калкулиране:

1. Поръчков метод за калкулиране. Характеризира  се с това, че разходите по отделни статии на калкулацията се планират и отчитат по отделни поръчки (работи). Този метод намира приложение в машиностроенето, електропромишлеността и др., например калкулиране на работите по изготвяне на един дизелов двигател, работи по една пералня и пр. Когато предприятието изпълнява крупни поръчки и производствения процес е особено сложен, например тежкото машиностроене, поръчката се разделя на подпоръчки.

 .......................................................................

Използвана литература:

1. Георгиев, Ив., Растежът на фирмата, С., УИСтопанство, 2001 

2. Шмален, Х., Основи и проблеми на икономиката на предприятието, Академично издателствоЦеновСвищов 2000 

3. Дончев, Д. и колектив, Икономика на предприятието, ИК „Сиела2007 

Темата е изготвена 2004г.

Темата не съдържа таблици

Ключови думи:

характеристика и видове себестойност, икономически показател, производствен процес, счетоводно законодателство, елементи на калкулацията, методология, калкулационна единица, методи за калкулиране


Търси за: характеристика видове себестойност | икономически показател | производствен процес | счетоводно законодателство | елементи калкулацията | методология | методи калкулиране

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker