Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


Икономически университет - Варна

Финансово-счетоводен факултет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

 

По Tеория на контрола

 

 

На тема:

Констатации след проведен финансово-икономически контрол. Документална и юридическа обоснованост

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 г.


Съдържание:

 

1. Определение на одиторски доклад. 3

2. Предназначение на одиторския доклад. 4

3. Елементи на одиторския доклад. 5

4. Констатации (мнение) на одитор. 9

4.1. Елементи на констатациите. 9

4.2. Видове констатации на одитор. 11

4.2.1. Неквалифицирано мнение. 11

4.2.2 Квалифицирано мнение на одитор. 12

5. Видове одиторски доклади относно счетоводния отчет. 13

5.1. Доклад за заверка (безусловна заверка). 15

5.2. Доклад за заверка с резерви (условна заверка). 17

5.3. Доклад за отказ от заверка. 20

6. Друга информация в документи, съдържащи одитиран финансов отчет. 22

6.1. Изпълнение на ангажимент за първа година. 23

6.2. Сравнителни данни. 25

6.3. Годишен доклад. 26

Литература. 30

 


 

………………………………

 

3. Елементи на одиторския доклад

Одиторските доклади предвиждат определени схеми при съставяне на одиторските доклади, които по лесно позволяват да се разбере становището на експерт-счетоводителя. Това е предпоставка за шаблонизация при оформянето на крайните резултати от одиторската дейност, въпреки че тази практика се налага във всички страни, които прилагат Международните одиторски стандарти. Както и да целенасочен този контрол, както всяка контролна дейност, той трябва да има творчески характер, една голяма свобода при вземането на решенията и изказването на мненията, още повече, че това е независим контрол, осъществен от независими контролни органи. Основното изискване, което е необходимо е да се спазва, е вярно и добросъвестно отразяване на констатациите.

Одиторският доклад следва да съдържа определени минимални елементи, които да осигуряват правилното му разбиране. Такива са наименованието на доклада, неговият адресант, мнението на одитора, датата на доклада, подписът на одитора и др.

1. Наименование – Одиторският доклад трябва да има подходящо наименование (заглавие), за да спомага за лесното му идентифициране на документа и за неговото разграничаване от доклади, които биха могли да се издават от други лица (например: служители от предприятието, съвета на директорите или от други доклади на одитори). Затова в наименованието е подходящо да се използва терминът „ независим одитор” или може още да се нарече одиторски доклад.

 

…………………………………………..

 

Констатациите на одитния доклад, представени в общ формат, позволяват на читателя на доклада да разбере лесно въпросите на одита. Без значение какво е естеството на работата на одита или на констатацията, читателят трябва да бъде способен да анализира одитната констатация и бързо да реши какво не е наред и какво трябва да бъде коригирано. Тъй като е важно, както за одиторите, които са разработили констатациите, така и за четящите одитния доклад, констатациите на одитния доклад понякога не са толкова добре конструирани. Лошо представените одитни констатации често предизвикват въпрос у читателя на доклада какъв е проблема и защо те трябва да бъдат загрижени.

 

……………………………..

 

Всички квалификации (резерви) възникват от съществуването на ограничения в обхвата на одиторската работа и/или несъгласия с ръководството на предприятието. Рамката на квалификациите, дадена в схема 1, дава полезно обобщение на решенията, които трябва да се вземат при изготвяне на квалифициран одиторски доклад.

Разликата между съществена и всеобхватна квалификация е въпрос на степен на същественост. Няма точни граници между тях и това, което за един одитор е съществено, за друг може да бъде всеобхватно.

Всеобхватна квалификация е тази, която засяга представянето на финансовите отчети като цяло. В случай на несъгласия, квалификацията определя финансовите отчети като сериозно подвеждащи или непълни, а в случай на несигурност означава, че одиторът не е в състояние да изрази мнение.

Във всички случаи, когато се изразява мнение, различно от неквалифицирано, одиторът трябва да даде ясно описание на всички съществени основания (причини) за квалификацията и количествено определяне на ефектите, освен ако това е практически невъзможно. Одиторският доклад често се позовава на по- обширно приложение на финансовите отчети.

 

…………………………….

 

Под „годишен доклад” се разбира документът, който обикновено предприятието ежегодно издава и включва неговия одитиран финансов отчет, заедно с издадения върху него одиторски доклад. Тук може също да се включи или съгласно изискванията на закон, или по традиция друга финансова и нефинансова информация. За целите на МОС 720 подобна друга финансова и нефинансова информация се нарича „друга информация. По-конкретно тук се включват: доклад на ръководството или съвета на директорите относно дейността, финансови обобщения или кратки справки, информация, свързана със заетостта, планирани разходи за капиталови доставки, финансови показатели (съотношения), имената на служителите или директорите, избрани данни по тримесечия и други.

 

……………………………………………

 


Литература:

1.            „Международни стандарти за одит за финансови отчети” – В. Божков.

2.            „Контролът в социалното управление” - М. Динев.

3.            „Финансов, данъчен и стопански контрол” - Й. Томов.

4.            Закон за счетоводството

5.            Закон за независимия финансов одит

6.            Национални одиторски стандарти

7.            Международни одиторски стандарти

8.            Професионално-етичен кодекс на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

 

 

 

Темата е изготвена 2008 г.

Темата съдържа таблици.

 

Ключови думи:

одиторски доклад, констатации (мнение) на одитор, годишен доклад, одиторско становище, имуществено и финансово състояние на предприятието

 


Търси за: одиторски доклад | констатации | мнение одитор | годишен доклад

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker