Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

на тема:

 

 

 

 

ФИНАНСОВ  АНАЛИЗ  НА  ИНВЕСТИЦИЯ  В  ДМА

 

 

 

15. 10. 2008 г.

 

 

 

 

            “Оптима” ООД  Русе е промишлено предприятие, произвеждащо голям набор от полиетиленови торби за ежедневна употреба, различни видове опаковки за продукти от хранително-вкусовата промишленост, пластмасови бутилки, както и изделия за бита от пластмаса и фолио.

             Мениджърът по продажбите предлага на Общото събрание на съдружниците да се направи покупка на нова машина за производство на 1.5 л пластмасови бутилки за минерална вода, което би довело до желаното по-ефективно производство за бр.бут./ден, във връзка с появата на нови клиенти.След приемане с единодушие предложението на мениджъра по продажбите, поради недостиг на оборотни средства, съдружниците решават да прибегнат до привличането на парични средства в размер на 92 000 USD ( при курс 2.20 – 202 400 лв ), внесени от тях като безлихвен заем (т.е.финансират дзужеството със собствен капитал). Общото събрание взема и друго решение: от набраните собствени средства за тази инвестиция да не се разпределят дивиденти между съдружниците, т.е. тези средства да бъдат освободени по договор за възнаграждение с цел да се създадат предимства на “Оптима” ООД, когато сделките й вървят зле, както и при необходимост предприятието да може да поема допълнителни задължения.

            Финансистът на фирмата съставя 3-годишен планов финансов анализ на направената инвестиция.

 

I.                        1ва Година

 

ü                                          Разходи по придобиване на машината

 

1. Инвестиционни разходи (от внос) – 92 000 USD или 202 400 лв

2. Банкови разходи – при превода на сумата към задграничния продавач, банката удържа : 0.15% от сумата и се заплащат 5 USD SWIFT

92 000 USD  х  0.15% = 138 USD + 5 USD = 143$

                          143$  х  2.20 =315 лв

3. Транспортни разходи от DAF (delivered at frontier)   

                          българска граница до склада на предприятието в

                          Русе – 280лв

4. Разходи за товаро - разтоварна дейност – 100лв

5. Разходи за привеждане на новопридобитата машина в работен режим – 140 лв

Ø                 Разходи, свързани с експлоатацията на машината

 

 

1. “Оптима” ООД  избира линеен метод на амортизация за новопридобитата машина. Годишната амортизационна квота е 20%.Това означава, че след 5 години  машината ще се амортизира на 100%. За всеки от разглежданите периоди сумата, с която ще се амортизира машината ще бъде една и съща.

 202 400 лв х  20% = 40 480 лв

            ......................................................................

 

 

 

Използвана литература:

 

1. Трифонов, Т., „Счетоводна оптимизация на активи и пасиви”, изд. Тракия, 2003 г.

 

 

 

Темата е изготвена 15 .10. 2008 г.

Съдържа множество таблици.

Най - новата информация е от 2008 г.

 

Ключови думи:

финансов анализ, инвестиция, ДМА, приходи от дейността, разпределение на разходите, амортизации, определяне на равновесна точка (BEP анализ), вътрешна норма на възвращаемост, нетен паричен поток                                    


Търси за: финансов анализ | инвестиция | ДМА | приходи дейността | разпределение разходите | амортизации | вътрешна норма възвращаемост | нетен паричен поток

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker