Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова работа

Данъчна система, същност на ДДС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 г.

Съдържание

 

Въведение. 3

1. ДДС – същност и характеристика. 4

2. Принципи на данъчното облагне (по ЗДДС) 7

3. Цели и задачи, свързани с облагането по ДДС.. 10

4. Основни принципи на действие на ДДС в България. 10

5. История и принципи на преговорите на България с ЕС по Глава 10  “Данъчна политика”. 14

6. Подготовка за членство. 16

7. Стоки и услуги, освободени от ДДС.. 23

Приложения. 26

Използвана литература. 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въведение

 

Данъчните системи на отделните страни се формират под въздействието на цял комплекс от исторически, икономически, политически и социални условия. Във всички случаи подборът на данъците в данъчната система, тяхната структура, равнището на данъчните ставки, данъчната база, данъчните облекчения и намаления и др. имат ярко изразен национален характер. Заедно с това, развитието на интеграционните процеси и глобализацията на стопанската дейност налагат хармонизацията на данъчното законодателство в регионален и даже в световен мащаб. Това поставя пред всяка страна трудната задача да търси оптимално съчетаване и адаптиране на националните особености и конкретните проблеми на данъчното облагане с европейските тенденции и стандарти. Не случайно процесът е продължителен и сложен даже в такива, достигнали висока степен на интеграция, общности като Европейския съюз (ЕС). Той е още по-труден за страни като нашата ­ дълго продължил преход от планово стопанство към пазарно икономическо регулиарне и организация.

Смисълът на фиска е в събирането на средства за материалното обезпечаване на обществения ред, при който се гарантира живота и имуществото на гражданите. Така всеки човек, поради своята съпричастност към обществото, носи определени отговорности пред себе си, своите близки и съграждани[1].

....................................................

1. ДДС – същност и характеристика

 

Данъкът върху добавената стойност (ДДС) се прилага във всички страни от Европейския съюз. Още през 1967 година е приета първата европейска Директива за ДДС, която изисква страните членки да заменят своите косвени данъци с обща система на ДДС. Всяка страна има собствено законодателство за данъка върху добавената стойност, но чрез европейските директиви се цели уеднаквяване на данъчната основа и сделките, върху които се налага добавената стойност на данъка.

Международните финансови институции също подкрепят тази тенденция към неутралност на облагането с ДДС, особено в страни без добра административна култура, тъй като прилагането на диференцирани ставки създава прекалено голямо натоварване за данъчната администрация, което тя не може да поеме.

Данък добавена стойност е данък на потреблението. Той е многофазен косвен данък, който е включен в цената на продаваната стока или услуга. С данък се облагат всички стоки и услуги на определена територия. Не се облагат само освободените доставки, които са посочени в Закона.

............................................................

2. Принципи на данъчното облагане (по ЗДДС)

 

- Еднакво данъчно третиране на сделките: Хармонизираното законодателство за облагане с ДДС, предвиждащо прилагането на единен не комулативен данък върху потреблението, начисляван при всички етапи на производството и разпространението на стоки и услуги, означава на практика еднакво данъчно третиране на сделките, независимо дали са вътрешни (национални транзакции) или външни (импортни транзакции).

- Принцип на неутралността: В областта на прякото облагане стремежът е движението на капитала да не става по данъчни причини (данъчна конкуренция), тъй като това би имало отрицателен ефект върху ефективното разпределение на ресурсите (в случая капитала) в рамките на единния пазар. Икономическата ефективност от гледна точка на единния пазар предполага неутралност в прякото облагане по отношение на националността на компанията, както и на държавата-членка, където тя инвестира.

"Данъчна основа" по смисъла на Закона е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема или освободена.

..............................................................

4. Основни принципи на действие на ДДС в България

 

Въвеждането на тази система на облагане на стоките и услугите с ДДС е свързано с определени трудности. На първо място, този принцип предполага идентична ставка на ДДС във всички държави-членки. Ако данъчните ставки се различават, е възможно търговец чрез свой клон в друга държава-членка да продава стоки с данъчна ставка, приложима в държавата на регистрацията му (която може да е с няколко процента по-ниска). Резултатът от това ще бъде различно данъчно облагане на сходни стоки на етапа на крайно потребление.

На второ място, за да се запази нивото на приходи от ДДС на държавите в съответствие с нивото на потребление на тяхна територия, е необходим механизъм за преразпределение на приходите от ДДС на отделните бюджети. Това е наложително, тъй като ДДС е данък върху потреблението, а според предложения принцип търговците ще внасят данъка в държавата на произхода. Преразпределението на приходите е предвидено да се осъществява чрез клирингов механизъм. Приемането на принципа на държавата на произхода обаче изисква и унифицирани системи за отчитане на облагаемите доставки на територията на държавите членки. Тъй като държавите не са постигнали съгласие по посочените проблеми въвеждането на този принцип е предвидено да се предшества от преходен режим[2].

.....................................................

7. Стоки и услуги, освободени от ДДС

 

- финансови услуги;

- доставка на социални помощи;

- здравните услуги;

- социално и здравно осигурителните услуги;

- застрахователни и презастрахователни услуги;

- протези и помощно-технически средства за хора с увреждания;

- човешки органи, кръв, кърма;

- приватизационни сделки;

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Използвана литература

 

1.     Закон за данък върху добавената стойност. от 2004 г.; изм. и доп., (Обн., ДВ, бр. 153 от 23.12.1998 г.; бр. 105 от 29.12.2005 г. – в сила от 01.01.2006 г., изм. ДВ бр. 30, бр. 54, отм. ДВ бр. 63 - в сила до деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз 2006 г.);

2.     Закон за корпоративното подоходно облагане – обн. ДВ бр. 115 от 05.12.1997 г.,.... изм. и доп. бр. 119 от 27.12.2002 г., бр. 42 от 09.05.2003 г.; бр. 109 от 16.12.2003; бр. 18 от 05.03.2004 г. и бр. 53 от 22.06.2004 г.;

3.     Статев, С., Илиев, П. Макроикономика. С., ЦДО, НБУ, 2003 г.;

4.      Новото данъчно законодателство през 2004 г. – Георги Петков, Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, изд. на ИК “Труд и право”, София 2004 г.;

5.     Данъчно облагане и счетоводно приключване 2004г. – авторски колектив (Анета Георгиева, Цветана Янкова и др.); изд. ИК “Труд и право”, София 2004 г.;

6.     Писма и становища на Главна Данъчна Дирекция по приложението на данъчното законодателство (2004 и 2005 г.);

7.     www.nsi.bg

8.     www.government.bg

9.     www.econ.bg

10. www.ced.bg

11. www.evroportal.bg

.........................................................

Темата е писана 2005 г.

Темата съдържа 1 таблица и 1 схема.

Най-новите данни са от 2005 г.

 

Ключови думи:

ДДС – същност, характеристика, цели и задачи; данъчна система; ЗДДС; принципи на данъчното облагане; данъчна основа; ЕС; държави членки[1] Данъкът е парично, невъзвръщаемо и безвъзмездно парично плащане, установено едностранно и по общ начин от държавата. Данъкът е редовен бюджетен приходи, който наред с другите приходи по бюджета отива за посрещане на публичните потребности. Данъкът е невъзвръщаем в смисъл, че се плаща, без от това да възниква задължение за държавата за връщането му. Данъците са плащания за посрещане на общите разходи, с които държавата и другите публичноправни тела обременяват лицата, върху платежните сили на които могат да разпореждат въз основа на властта, която им принадлежи, по начин, който те установяват едностранно

[2] Славков Б. и др., Данъчно обл. за 2004 г.,ИК“Труд и право”, С.,2004 г.


Търси за: ДДС същност | цели задачи | данъчна система | ЗДДС | принципи данъчното облагане | данъчна основа | държави членки

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker