Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ

ЦЕНТЪР ЗА МАГИСТЪРСКО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

 

Дипломна работа

на тема:

 

ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО НА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛ ПО СМЕТКИ НА БАНКОВИ КЛИЕНТИ

 

СПЕЦИАЛНОСТ: Счетоводство и одитинг в банките

 

 

СВИЩОВ

2005 г.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД.. 3

 

ПЪРВА ГЛАВА

ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРИВЛЕЧЕНИЯ БАНКОВ КАПИТАЛ   5

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА “БАНКИ – БАНКОВИ КЛИЕНТИ”  5

2. СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ПРИВЛЕЧЕНИЯ БАНКОВ КАПИТАЛ.. 10

3. ФОРМИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА КАПИТАЛИ В БАНКИТЕ.. 14

4. НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ФОРМИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА КАПИТАЛИ В БАНКИТЕ.. 25

5. ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРИВЛИЧАНЕ НА КАПИТАЛИ В БАНКИТЕ   32

 

ВТОРА ГЛАВА

ИНФОРМАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРИВЛЕЧЕНИЯ БАНКОВ КАПИТАЛ   36

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПРОЦЕС В БАНКИТЕ.. 36

2. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИВЛЕЧЕНИТЕ КАПИТАЛИ ПО СМЕТКИ НА БАНКОВИ КЛИЕНТИ.. 49

2.1 СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА СРОЧНИТЕ ДЕПОЗИТИ.. 49

2.2    СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИВЛЕЧЕНИЯ    КАПИТАЛ ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ И НАБИРАТЕЛНИ СМЕТКИ.. 51

2.3 СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛ ПО СПЕЦИАЛНИ СМЕТКИ.. 56

3. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРИВЛИЧАНЕ НА КАПИТАЛИ В БАНКИТЕ.. 59

4. СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ПО СМЕТКИ НА БАНКОВИ КЛИЕНТИ.. 62

5. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ПРИВЛЕЧЕНИТЕ СРЕДСТВА В БАНКИТЕ.. 65

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 67

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 68

 

 

 

УВОД

           

            Търговските банки имат за цел да служат максимално добре на икономическите приоритети на страната и развитието на националното стопанство. Дейността, която осъществяват ги прави особен род социални организации, които от векове привличат и отразяват общественото доверие по отношение движението на парите, разплащанията и кредитите. Това доверие на обществото към банките се поддържа и възпроизвежда постоянно, чрез техните посреднически функции.

            Банката в съвременния смисъл на думата възниква едва, когато основен източник за набиране на средствата, с които оперира финансовата институция, става привлечения от други стопански субекти капитал. По своята същност, банковата дейност се състои в акумулиране на ликвидни средства от икономически агенти и предоставянето им като заем на други, които стават длъжници на банката. Търговските банки обслужват своите клиенти като им предоставят различни банкови продукти и услуги, съобразени с икономическите условия в страната. При изпълнението на тези функции банките преследват две основни цели – рентабилност и ликвидност. Тези обратно пропорционални величини са катализатор на естествения стремеж на всяка банка да реализира печалба.

            Може да се каже, че пасивните банкови операции са основа за организиране на банковата дейност. Обект на тези операции са привлечените средства в банките. Техният дял в общия обем средства представлява една голяма величина – над 90%. Така акумулирането на чужди парични средства предопределя активните операции, големината на размера и структурата им.

            Основният нормативен документ, който урежда статута и операциите на търговските банки, е Законът за банките и кредитното дело приет през 1992 год.  Поради настъпилите съществени промени в условията за функциониране на българската банкова система и въвеждане на валутния борд у нас, действащия законодателен орган прие нов вариант обнародван в Държавен вестник, бр. 52 от 1997 год. Контролният орган на търговските банки е БНБ, която регулира и контролира дейността им, съгласно регламентираните й правомощия в Закона за БНБ (чл. 2, ал. 3). Тези два закона са основната законодателна рамка за изграждане и функциониране на отделните структурни звена на банковата система у нас, поставят ги на една принципно нова основа – пазарните принципи. Възникналите нови условия наложиха да променят своето поведение не само банките, а и техните клиенти като свободно изберат обслужващата ги банка. 

            ...............................................................

 

           

ПЪРВА ГЛАВА

ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРИВЛЕЧЕНИЯ БАНКОВ КАПИТАЛ

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА “БАНКИ – БАНКОВИ КЛИЕНТИ”

                 

                  По подобие на  всички банкови институции в света и банките в България осъществяват своята дейност на базата на привлечен паричен ресурс от техните клиенти. За тези акумулирани парични средства те заплащат определена цена, формирана на базата на определен лихвен процент.  За банковите клиенти  той представлява печалба.  Следователно може да се каже, че причина за породилите се действия от една страна на банката и от друга на икономическите субекти е възникналите между тях определени взаимоотношения.  

                  Влияние върху взаимоотношенията “банки – банкови клиенти” по повод привличане на паричен ресурс в банките оказват и други фактори, като например:

·        култура на банковото обслужване;

·        формалности при откриване на сметките, при внасяне и теглене на средства по тях и от тях;

·        допълнителни услуги предоставяни от банката;

·        стабилността на съответната банка, нейната ликвидност, платежоспособност и капиталова адекватност.

                  От голямо значение е и съществуващата междубанкова  конкуренция  на територията  на  всяко населено  място.

С течение на времето всеки стопански и юридически обособен субект изгражда и осъществява свои специфични функции, дейности и операции. Те го отличават от действията на други, поради което притежават подчертана уникалност. Като цяло обаче взаимоотношенията на банката с нейните клиенти по отношение на привличане на свободната парична маса се осъществява на принципа на двустранния договор, в който са  изложени конкретно правата и задълженията на всяка от страните по договора.

            ....................................................................   

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

След направения преглед на предлаганите банкови услуги и банковите операции по привличане на паричен ресурс, бих могла да обобщя, че отдавна вече няма никаква стопанска дейност, която във финансово отношение да не се обслужва от банките. Преходът към пазарна икономика не само не може да стане без банките, но трябва да започне от тях. Приватизацията, преструктурирането на производството, повишаването на неговата активност и конкурентноспособност увеличава търсенето на паричен капитал и поражда потребност от нови финансови услуги.

Успехът на една банка в бъдеще ще зависи до голяма степен от избора на банкови продукти и услуги, от това доколко предоставените от нея финансови услуги съответстват на обществените потребности, доколко те са качествени и конкурентноспособни в ценово отношение. Банката ориентира така своята дейност в условията на пазара, че подхождайки избирателно при привличане на клиенти да се стреми към задоволяване на всичките им нужди.

            ..............................................................................

 

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1. Меразчиев, В. и др. “Банково счетоводство”, Свищов, 2002 г.

2. Меразчиев, В. “Счетоводна политика на банките”, Свищов, 2004 г.

3. Меразчиев, В. “Банково посредничества”, Свищов, 2003 г.

4. Йотова, Йонка и др. “Счетоводство на банките”, Свищов, 2002 г.

5. Радков, Р. и др. “Пари и банки”, изд. “Абагар”, В. Търново, 1998 г.

6. Радков, Р. “Пари, банки и парична политика”, изд. “Мартилен”,

     София, 2001 г.

7.  Радков, Р. и др. “Пари и банково дело” изд. “Мартилен”, София,

   1995г.

8. Попов, Д. и др. “Теория на парите и кредита”, ИК “Сиела”, София,

    1999 г.

9. Вътев, Ж. “Анализ на банковата дейност”, изд. “Абагар”,

     В. Търново, 1998 г.

10. Стефанова, П. “Банки и кредитно посредничество”, изд.”Тракия-

     М”, София, 1999 г.

11. Стоянов, Ст. и др. “Счетоводство на банките”, изд. “Форков”,

     София, 2003 г.

12. Джонсън, Фр. и др. “Банков мениджмънт”, Варна, 1996 г.

13. Уилс, Джон. “Управление на риска в банковата сфера”, ИК

     “Хефест”, София, 1994 г.

14. Адамов, В. “Управление на капиталите в търговската банка”,

     Свищов, 1995 г.

15. Шишманов, Кр. “Информационни технологии в банковото дело”,

     изд. “Абагар”, В. Търново, 2000 г.

16. Пасев, В. “Лихвеният процент – основна категория на финансовия

     пазар”, ИК “Сиела”, София, 1994 г.

18. Петров. Л.“Основи на счетоводството”, ”Мартилен”, София 1998 г.

19. Аспарухова, И. и др. “Финансова математика”, Свищов, 1999 г.

20. Дамянов, Д. и др. “Международни стандарти за финансово

     отчитане”, Свищов, 2002 г.

21. Закон за БНБ, обн. ДВ. бр. 46 от 10.06.1997 г.

22. Закон за банките, обн. ДВ. бр. 52 от 01. 07. 1997 г.

23. Закон за счетоводството, ДВ. бр. 98 от 16. 11. 2001 г.

24. Закон за гарантиране на влоговете в банките, обн. ДВ. бр. 49 от

     29. 04. 1998 г., изм. и доп. ДВ. бр. 92 и изм. ДВ. бр. 118 от 2002 г.

25. Наредба № 16 за плащанията с банкови карти, обн. ДВ. бр. 28 от

     28. 03. 1995 г., изм. и доп. Бр. 98 от 16. 11. 2001 г.

26. Наредба № 3 за безналичните плащания и националната платежна

     система, ДВ. бр. 75 от 02. 08. 2002 г., изм. ДВ. бр. 92 от 27. 09. 2002 г.

27. Наръчник по банково счетоводство, КУБС, 1993 г.

28. НСС 30 Представяне на счетоводните отчети на банките

29. Търговски закон, обн. ДВ. бр. 48 от 1991 г.

 

Темата е изготвена 10. 2005 г.

Съдържа множество таблици и формули.

 

Ключови думи:

отчитане на привлечен капитал, банкови клиенти, счетоводно отчитане, одитинг, банкови операции, ликвидни средства, търговски банки, българска банкова система, култура на обслужване, финансови услуги


Търси за: отчитане привлечен капитал | банкови клиенти | счетоводно отчитане | одитинг | банкови операции | ликвидни средства | търговски банки | българска банкова система | култура обслужване | финансови услуги

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker