Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


            УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

 

 

 

 

Реферат

 

на тема:

 

 

ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦАТА РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

 

 

Дисциплина: „Социална политика и администрация”

 

2009

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ. 3

2. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ. 5

3. ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦАТА РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ.. 7

4. РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ЗА 2009 г. 11

5. ПРЕВЕЖДАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ В БАНКОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ   18

6. ПРОБЛЕМИ НА ДОО.. 18

7. ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ.. 19

8. БИБЛИОГРАФИЯ.. 21

 

 

1. ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

Държавното обществено осигуряване предоставя обезщетения, помощи и пенсии при временна неработоспособност, временна намалена, работоспособност, инвалидност, майчинство, безработица, старост и смърт.

Държавното обществено осигуряване се осъществява въз основа на принципите на:

1. задължителност и всеобщност на осигуряването;

2. солидарност на осигурените лица;

3. равнопоставеност на осигурените лица;

4. социален диалог при управлението на осигурителната система;

5. фондова организация на осигурителните средства.

Задължително осигурени за всички осигурени социални рискове са:

1. работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране. Лицата, включени в програмите "От социални помощи към осигуряване на заетост" и "В подкрепа на майчинството", не се осигуряват за безработица;

2. държавните служители;

3. съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители;

4. кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията, държавните служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност;

5. членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, не се осигуряват за безработица;

……………………………………………

3. ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦАТА РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

 

Основата  за възникване на трудови правоотношения е наличието на сключен трудов договор. В практиката се прилагат и други форми като избор и конкурс.  Трудовите договори  оформят отношението между работодателя и наетия от него работник или служител. Трудовият договор е двустранно споразумение между работника или служителя и работодателя, с което работникът или служителят се задължава да предостави своята работна сила за ползване от работодателя, като изпълнява определена работа и се подчинява на установения ред и условия за това. Работодателят от своя страна се задължава да създаде необходимите нормални условия за използване на работната сила и да заплати на работника или служителя уговореното трудово възнаграждение. Трудовите договори се сключват за изпълнение на определена работа или за завършване на определена дейност, която няма еднократен характер и циклично се повтаря във времето.

Работодател е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание, което самостоятелно наема работници или служители по трудови правоотношения.

Работник или служител е всяко трудово, правоспособно физическо лице, което срещу заплащане предоставя на работодателя своя физически или умствен труд.

…………………………………………..

7. ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

 

На 5 декември 2008 г., в София, министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова на Република България и министърът на социалната защита на Република Молдова - Галина Балмош подписаха договор за социално осигуряване. По отношение на България договорът обхваща законодателството по отношение на държавното обществено осигуряване относно обезщетенията за временна неработоспособност и майчинство; пенсиите за осигурителен стаж и възраст; пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест; наследствените пенсии; паричните обезщетения за безработица и помощите при смърт. Договорът ще се започне да се прилага от първия ден на третия месец, след получаване на последното уведомление за реализация на вътрешните процедури в двете държави, необходими за неговото влизане в сила.

На 30 октомври 2008 г., в Сеул, вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин и министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова подписаха Спогодбата между Република България и Република Корея за социална сигурност. По отношение на България спогодбата обхваща пенсиите за осигурителен стаж и възраст, пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и наследствените пенсии. Съгласно разпоредбите на спогодбата, при определяне правото на пенсия, при необходимост, институцията на едната от държавите ще взима предвид осигурителните периоди завършени съгласно законодателството на другата държава, при условие, че тези осигурителни периоди не се припокриват с осигурителни периоди, придобити според нейното законодателство.

……………………………………………

 

8. БИБЛИОГРАФИЯ

 

1.      Закон за бюджета на здравното обществено осигуряване за 2009 г.

2.      Кодекс за социално осигуряване

3.      Христо, Христов - Социална политика и администрация, Университетско издателство „Стопанство”, София, 2008г. 205с.

4.      http://www.computerworld.bg - От 2008 г. максималният осигурителен доход е 2000 лв.

5.      http://www.dnevnik.bg/ - Осигурителните вноски през 2009 г.

6.      http://www.nap.bg/ospage?id=188 – НАП - Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО)

7.      http://www.noi.bg/ - Национален осигурителен институт

8.      http://www.trudipravo.bg - Нови моменти в здравното осигуряване през 2009.

9.      http://www.vedomost.info- Държавно обществено осигуряване – работещи по трудови правоотношения до 5 работни дни или до 40 часа

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Съдържа множество таблици.

Най – новата информация е от 2009 г.

 

Ключови думи:

държавно обществено осигуряване, трудови правоотношения, социална политика, национален осигурителен институт (НОИ), осигурителни вноски, евроинтеграция, здравно осигуряване, осигурителен стаж, трудови договори


Търси за: държавно обществено осигуряване | трудови правоотношения | социална политика | национален осигурителен институт | НОИ | осигурителни вноски | евроинтеграция | здравно осигуряване | осигурителен стаж | трудови договори

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker