Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

град София

 

 

Курсова работа

 

на тема:

 

Данъчен контрол върху подоходното облагане на физическите лица

                                    

 

 

2006

 

 

Съдържание:

 

 

 

1. Данък върху доходите на физическите лица. 3

 

2. Данъчни субекти.. 3

 

3. Обекти на облагане. 4

 

4. Класификация на доходите. 5

 

5. Данъчна основа за облагане доходите на физическите лица. 6

 

6. Облагане с патентен данък.. 9

 

7. Данъчен контрол върху облагането на доходите на физическите лица. 10

 

Използвана литература:. 14

 

 

 

1. Данък върху доходите на физическите лица

 

Доходите на физическите лица се облагат с личен подоходен прогресивен данък. Прогресията се изтегля с увеличаване размера на дохода. В ниските етажи на облагане данъчната тежест се установява умерено и се повишава рязко  с нарастване на дохода над средните етажи за определяне на задължението.

Данъкът върху доходите на физическите лица в общия случай на облагане се дължи ежемесечно и годишно и се внася с текущи или авансови и годишни вноски. В отделни случаи на облагане се дължи във вид на:

- окончателен данък върху доходи от определени обекти на облагане, които а установени по законов ред

- окончателен годишен патентен данък за доходи от нормативно установени дейности

 

     2. Данъчни субекти

 

Данъчни субекти, носители на данъчни задължения върху облагаеми доходи, са физическите лица, едноличните търговци – физически лица и юридически лица, които осъществяват само дейности, облагани с патентен данък.

Данъчно задължените лица, платците и вносителите на данъци стават местни лица. Техният състав се формира от местни физически и юридически лица, както и от чуждестранни физически лица. Правното дефиниране на местни физически лица се установява без оглед на тяхното гражданство в случаите на:

·         постоянно местоживеене в България в смисъл на трайно установяване у нас

·         пребиваване в страната повече от 183 дни през годината, когато престоят надхвърли посочения брой дни от 365 – дневен период

·         пребиваване в чужбина по поръчение на българската държава, на нейни органи и организации, както и на български предприятия

·         на чужди граждани, наети в България от други държави и от международни организации, с изключение на членове на дипломатически представителства, на консулства, както и служители на междудържавни и междуправителствени организации

……………………………………………

 

     5. Данъчна основа за облагане доходите на физическите лица

 

Въз основа на облагаемите доходи се формира данъчната основа за облагане. В случай на придобиване на доходи от повече от един източник се установява обща данъчна основа.

 Данъчната основа за облагане на доходите от трудови правоотношения  се определя за всеки календарен месец на база облагаем доход от всички суми, получени от физическите лица като плащания от или за сметка на работодателя. Трудовите правоотношения се формират по реда и условията на Кодекса на труда. Същевременно за данъчни цели възникват приравнените на тях правоотношения, каквито са служебните правоотношения при държавните служители, при изборни длъжности в системата на вътрешните работи и националната отбрана. Физическите лица в качеството на страна по посочените правоотношения получават доходи, които формират общ месечен облагаем доход. Към този доход се причисляват сумите  по изплатени възнаграждения на основание трудово правоотношение, включващи елементи на брутно трудово възнаграждение в пари и натура, а също и награди.

В частта необлагаеми доходи съществува голямо разнообразие на сумите по произход на изплащане, които се изключват от месечната данъчна основа за облагане. Необлагаеми доходи се явяват сумите по: обезщетения при средна и тежка телесна повреда, смърт и професионално заболяване, парични суми и материални награди, получени от донори по установен надлежен ред; добавки, обезщетения и помощи за деца по Указа за насърчаване на раждаемостта; командировъчни пари и т. н.

В частта вноски облагаемият  доход се намалява със сумите, внесени от работодателя като лична осигурителна вноска за сметка на лицата по трудови и приравнени правоотношения за:

1.              задължително социално, здравно, пенсионно и друго осигуряване

2.              доброволно социално, пенсионно и здравно осигуряване

Получената данъчна основа се облага месечно по прогресивна скала с данъчни ставки. Дължимият данък се изчислява от работодателя, който го удържа и внася в приход на бюджета при изплащане на трудовите възнаграждения. Данъчната основа за годишни доходи се изчислява като сбор от определените месечни данъчни основи.

……………………………………………

.

  7. Данъчен контрол върху облагането на доходите на физическите лица

 

Данъчната ревизия на едноличен  търговец в технологичен план се организира и провежда съобразно формата а счетоводното отчитане. При едностранна форма на счетоводно отчитане, основно се извършват документални проверки. Предмет на контрол стават първичните счетоводни и други документи, книгите за приходите и разходите, за амортизируемите активи, съответно допълнително водени за счетоводни цели книги, както и ОПР за проверявания период. Проверката на приходите обхваща постъпленията на едноличния търговец. На оценка чрез формални и по същество проверки се подлагат първичните документи за постъпленията в касата по разплащателни, депозитни и други банкови сметки. Целта на проверката е констатиране на достоверността на приходите за данъчния период, формиращи общия годишен доход от дейността. Проверяват се фактурите за продажба а стоки и услуги с приложените към тях първични документи, приходни касови ордери, авиза по платежни нареждания и останалите документи, послужили като основание за осчетоводяване на постъпленията. Тези документи се проверяват за правилното документално оформяне относно попълване на всички задължителни реквизити и за наличието на изискваните подписи, дати и печат на издателя на документа. Проследява се хронологичният ред на издаването им по въведената индексация с вътрешен номер. При констатиране на нарушения в последователността на хронологичните номера на класифицираните документални носители се извършва обследване за наличие на неосчетоводени постъпления за периода.

По нататък се прави сравнение на данните за количеството, единична цена и стойност от осчетоводения документ с изходните данни по същите показатели в приложените към тях документи.

Важно място при установяване достоверността на постъпилите приходи заемат насрещните проверки, в чиито предметен обхват се включват договорите за продажба на стоки и извършване на услуги, за наеми, за приемателно – предавателни протоколи при предаване на стоки, съответно протоколи за извършени услуги др.

В контекста на същата проверка се извършва обследване на обвръзка между фактурата за продажба и документа, свързан с плащането по нея или съответен банков документ – платежно нареждане, нареждане за незабавно инкасо. Съпоставката по отчетни периоди показва времето на фактуриране и постъпване на плащания. По този способ се констатират случаите на изплатени след просрочие фактури и на неплатените към момента на проверката.

………………………………………….

 

 

 

Използвана литература:

 

1.         Доц. д-р Бисер Славков,  “Данъчна система и данъчен контрол в Република България”, София 2001 г.

2.         Закон за облагане доходите на физическите лица, Българско законодателство 2006 г.

3.         Лекционен материал по Данъчен контрол, с преподавател доц. д-р Бисер Славков

4.         Проф. д-р Иван Душанов и проф. д-р Марин Димитров, “Курс по счетоводство на предприятието”, 2003 г.

5.         Текущо данъчно и счетоводно отчитане и годишно приключване 2000, Български законник, Октомври 2000 г., град София

 

 

 

Темата е изготвена 2006 г.

Не съдържа таблици

 

Ключови думи:

данък върху доходите на физическите лица, данъчни субекти и обекти, видове доходи, данъчна основа, трудови правоотношения, патентен данък, данъчен контрол

 

 


Търси за: данък върху доходите физическите лица | данъчни субекти обекти | видове доходи | данъчна основа | трудови правоотношения | патентен данък | данъчен контрол

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker