Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


 

 

Дипломна работа

на тема:

 

Счетоводно отчитане на

селскостопанската продукция

по примера на „Зорница” СД

 

2007

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Увод. 4

 

ГЛАВА ПЪРВА

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ  НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ   9

1. Отчетно - икономическа характеристика. 9

2. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документация  10

3. Отчитане на грубите и сочните фуражи от собствено производство. 11

4. Отчитане на продукцията и нейната дообработка до стандартен вид. 13

5. Отчитане на разходите за растениевъдството. 15

6. Отчитане на разходите в животновъдството. 18

7. Отчитане разходите за спомагателна дейност. 23

8. Отчитане разходите за организация и управление. 27

9. Отчитане разходите за продажба на продукция. 31

 

ГЛАВА ВТОРА

КАЛКУЛИРАНЕ СЕБЕСТОЙНОСТТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ   34

1.  Обща характеристика на „Зорница” СД.. 34

2. Калкулирането на фактическата себестойност на продуктите на труда като част от счетоводноотчетния процес. Калкулация и елементи на калкулацията  37

3. Методи на калкулиране себестойността на продуктите на труда – основни положения. 39

4. Калкулиране при наличие на един основен продукт с или без допълнителна продукция. 42

5. Калкулиране при наличие на повече от един основен продукт с или без допълнителна продукция. 44

6. Калкулиране фактическата себестойност на селскостопанската продукция  44

 

Заключение. 50

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увод

 

От дълбока древност и до днес, за да живее и за да може да се възпроизвежда човекът свързва своето битие с производството на храни, т.е. с развитието на аграрния (селскостопанския) сектор. В този смисъл аграрният сектор на икономиката съществува успоредно с неговото съществуване. Първото обществено разделение на труда предизвиква диференциация, в резултат на която се обособяват като относително самостоятелни части - земеделието (растениевъдството) и животновъдството. Това разделение се отличава с продължителност, запазва се като обществено и социално явление дълго и така по-своему продължава да е актуално и днес. Второто обществено разделение на труда поставя началото на занаятите, на занаятчийството, което пък от своя страна се приема за начало на индустриалната сфера, за ембрион на съвременния мощен индустриален (промишлен) сектор на икономиката. Така или иначе, за човека селското стопанство е първично. То има първичен характер и от гледна точка на общественото разделение на труда, което пък е елемент на производствените отношения в обществото, а по този начин - и на обществените отношения в съвременния социум.

Селскостопанският сектор се развива непрекъснато. Това създава възможности за все по-ярко очертаване на неговите характерни черти, позволяващи да бъде направена изчерпателна идентификация. Особеностите на селскостопанското производство могат да се систематизират както общо, без да се отчитат или вземат предвид спецификите на двата подотрасъла, така и поотделно за растениевъдството и животновъдството, като се държи сметка за обективния характер на разграничителите (признаците, критериите).

Без да се изследват поотделно специфичните дадености на двата сектора (подотрасъла) на селскостопанското производство - земеделието и отглеждането на животни, особеностите му могат да се представят обобщено по следния начин:

• естественоприродни;

• технологични

• социално-икономически.

• организационни.

 

Естественоприродни особености

В сравнение с другите отрасли на икономиката аграрният сектор е най-силно зависим от природните дадености и условия. В по-конкретен план естественоприродните дадености се изразяват в следното:

- земята е всеобщо средство на труда; тя е главното средство за производство, а не само място за разполагане на производството;

- поземлените участъци (ниви, блокове, масиви и др.) имат различна икономически географска регионална характеристика - те са равнинни и хълмисти, полупланински и планински; наклонени, пресечени и пр. Това определя до голяма степен различията в комуникацията, инфраструктурата, условията за ерозиране, необходимостта от полезащитни, горскозащитни, водозащитни и други съоръжения и дейности,

- действието на факторите “време” и “пространство" има твърде силни и много специфични форми на проявление в организационните структури на  агроикономиката;

.........................................................................

 

ГЛАВА ВТОРА

КАЛКУЛИРАНЕ СЕБЕСТОЙНОСТТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ

 

В настоящата глава ще разгледам характеристиката на калкулирането, методите на калкулиране на себестойността на продукцията, в частност продукцията на събирателно дружество “Зорница”.

“Зорница” СД е създадено през 1997г. Регистрирано е по Търговския закон със седалище град Елин Пелин, Софийска област. Дейността, за която е призната фирмата е растениевъдство и животновъдство.

 

 

1.  Обща характеристика на „Зорница” СД

 

Дружеството функционира от средата на 90-те години, като основната земеделско производство е специализирано в отглеждането на кръмно цвекло, царевица, люцерна и пшеница. Продукцията е насочена към вътрешния пазар. То произвежда сурово краве мляко, като осигуряваната суровина е достатъчна за ресурсната обезпеченост на собствената мандра при оптимален размер на производството.

 

Дружеството разполага със следния поземлен фонд:

Таблица 1. Баланс на поземления фонд за последната отчетна година

Категория земя

Наличност в началото на годината

Изменение в дка

Наличност в края на годината

Увеличение

Намаление

І. Стопанисвана земя

524

21

-

545

1. Обработваема земя

506

20

-

526

1. 1. Ниви

506

20

-

526

2. Необработваема земя

18

1

-

19

2. 2. Стопански дворове

4

-

-

4

ІІ. Нестопанска земя

-

-

-

-

Общ поземлен фонд

524

21

-

545

 

Фермата разполага с необходимото техническо оборудване за обработка на стопанската земя, в което се включват 4 трактора, 3 комбайна, 4 камиона и др.

......................................................................

 

Заключение

 

Счетоводният процес включва събирането и обработването на информация за състояния, изменения и получени резултати, като се използват стойностни, натурални  и трудови измерители, Той е специфичен по форма и съдържание. Неговата индивидуалност е забележителна с това, че обхваща двойнствената природа на всеки процес, т.е. промяната в един обект винаги води до промяна в друг обект. Счетоводното отразяване на двойнствената природа на стопанските процеси отличава счетоводния информационен процес от останалите информационни процеси и представя неговата неповторяемост.

Счетоводството е информационен процес, който протича в строго определени времеви и пространствени граници. Има точно определени количествени и качествени характеристики за конкретни обекти и обхваща техните състояния и изменения със специфични методи. Параметрите на този процес протичат строго регламентирано и се определят от норми и правила, които имат всеобщо задължително значение за националната икономика.  В условията на сближаване в световни и регионални икономически общности тези правила стават общозадължителни за счетоводните процеси, независимо от това, къде протичат. В този смисъл Националните счетоводни стандарти са твърде близки до Междунардните счетоводни стандарти. НСС и МСС – те са утвърдени на 21.03.2005г. Целта за стандартите е да се осигури организационно и методическо единство при извършване на счетоводната дейност. Счетоводният процес е част от икономическата информация и протича заедно с останалите процеси на планиране и прогнозиране,

1) Оперативно икономическата информация е със сравнително ниска степен на обобщеност за отделни съставни структури от стопанската единица ( цехове, кантори, бюра), за отделни процеси, обект, или сделка,

2) Статистиката е информационен процес, който обхваща масовото проявление на случаите и явленията и е с най-висока степен на обобщеност,

            .......................................................................

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1. Айнаджиев А., Петков М., - “ Икономика на предприятието” Г 1999г.

2. Божков, В. “Счетоводство на селското стопанство” – Мартилен, 2000;

3. Герганов, Г. “Селско стопанство” – Свищов, 2002;

4. Динев М.- “Обща теория на счетоводството”

5. Дончев Д. – “ Икономика на предприятието”, Сиела, София 1998г.

6. Дурин, С. Д., Дурина, Счетоводство на предприятието, С., 2006 г.;

7. Иванов В.– “Икономика на предприятието” 1995г.

8. Иванов В. – “ Икономика на предприятието”, Лиафсо ООД, 1995г.

9. Илиев, Г. - “Счетоводство на аграрния сектор”, 2000;

10. Маринов Г., Попов Г., Велев Мл., Гераскова О. - “ Приложна икономика” Информа интелект 1996г.

11. Маринова Ю., Попов Г. – “ Икономика и организация на индустриалната фирма”, Горекс Прес 2001г.

12. Николов М. – “ Икономика”, Princceps, София 1997г.

13. Стоянов Д. – “Индустриален растеж”

14. Тимчев М., - “Финансово-стопански анализ на фирмата” 1994г.

16. Закон за счетоводството

 

 

Темата е разработена 2007 г.

Съдържа множество таблици.

Най – новата информация е от 2006 г.

 

Ключови думи:

счетоводно отчитане, селскостопанска продукция, отчетно – икономическа характеристика, синтетично и аналитично отчитане, методи за калкулиране на себестойност, спомагателна дейност, разходи за управление, продукти на труда   


Търси за: счетоводно отчитане | селскостопанска продукция | отчетно икономическа характеристика | синтетично аналитично отчитане | методи калкулиране себестойност | спомагателна дейност | разходи управление | продукти труда

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker