Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (99 лв)  79.20 лв Нова цена!


Икономически университет – Варна

 

 

 

ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

 

На тема:

Анализ и оценка на финансовото състояние на фирма “Лирекс БГ” ООД за периода 2004 г. – 2007 г.

 

 

 

 

Специалност: Счетоводство и контрол

 

 

 

2009 г.


Съдържание

 

Увод. 4

 

ГЛАВА I. СЪЩНОСТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДИКА НА ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ. 7

1. Същност, функции и задачи на финансовия анализ. 7

2. Методи на финансовия анализ. 9

2.1. Метод на сравнението. 10

2.2. Метод на групировката. 10

2.3. Балансов метод. 11

2.4. Метод на детайлизацията. 11

2.5. Метод на верижните замествания. 12

2.6. Метод на разликите. 12

2.7. Индексен метод. 12

2.8. Метод на корелационния анализ. 13

2.9. Графичен метод. 14

3. Анализ на собствеността, капиталовата и имуществената структура. Финансово равновесие  14

3.1. Анализ на собствеността и капиталовата структура. 14

3.2. Анализ на имуществената структура. 17

3.3. Финансово равновесие. 18

4. Анализ на ликвидността и краткосрочната платежоспособност. 19

4.1. Коефициент за обща ликвидност. 20

4.2. Коефициенти за бърза (относителна) ликвидност. 20

4.3. Коефициент на незабавна ликвидност. 21

4.4. Коефициент на абсолютна ликвидност. 21

5. Анализ на обращаемостта на активите. 22

5.1. Обращаемост на общия актив. 22

5.2. Обръщаемост на дълготрайните активи. 22

5.3. Обращаемост на краткотрайните активи. 23

5.4. Обращаемост на материалните запаси. 23

6. Анализ на задлъжнялостта. 24

6.1. Показател за отношението дълг/капитал. 25

6.2. Равнище на задлъжнялост. 25

6.3. Коефициент на дълга към активите. 26

6.4. Покритие с имущество. 26

6.5. Коефициент за фиксирани лихвени плащания. 27

6.6. Коефициент на покриване на краткосрочните задължения. 27

6.7. Коефициент на установяване на платежоспособността. 27

7. Анализ на рентабилността. 28

8. Анализ на приходи и разходи. 29

Заключение. 31

 

ГЛАВА II. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ЛИРЕКС БГ” ООД ЗА ПЕРИОДА 2004 Г. – 2007 Г. 36

1. Организационна структура и предмет на дейност на „Лирекс БГ” ООД.. 36

2. Предварителна оценка на финансовото състояние на “Лирекс БГ” ООД.. 43

3. Анализ на ликвидността и текущата платежоспособност. 45

4. Имуществена и капиталова структура. 51

5. Обращаемост на активите. 57

6. Анализ на задлъжнялостта. 59

7. Анализ на финансовата автономност. 61

8. Анализ на приходи и разходи. 62

9. Анализ на печалбата и рентабилността. 67

10. Изводи и препоръки за подобряване на финансовото състояние на дружеството. 71

Заключение. 73

 

Използвана литература. 75

 

Приложения. 76

 


Увод

 

Главната цел на финансовия мениджмънт е увеличаване богатството на собствениците, във връзка с което възможните цели на дружеството са: оцеляване, избягване на финансови сътресения и банкрут, устояване на конкуренцията, оптимизиране на продажбите и пазарните дялове, минимизиране на разходите, оптимизиране на финансово-икономическите резултати и поддържане на постоянен растеж на дохода.

Оцеляването на дадено предприятие зависи от резултатите от стопанската му дейност, които определят способността му да реализира приходи, които да покриват разходите и задълженията и да задоволят претенциите на неговите собственици. Същността на понятието "предприятие" ни дава Търговския закон. Предприятието се характеризира с такива белези като производствено-техническо и организационно-икономическо единство. То е звено, в което се създава доход и той се разпределя във вид на заплати, печалба и данъци; то е свързващото звено между икономическите субекти. Потребител е на факторите на производство – работна сила, природни ресурси, капитал и информация. В процеса на производство се получава крайният резултат – готовата продукция.

Придобиването и използването на факторите на производство е свързано с разходи, които образуват издръжката на производството. Реализацията на произведената продукция носи доходи (приходи) и печалба (загуба). Доходите се получават от реализацията на продукцията, а печалбата (загубата) представлява разликата между доходите и издръжката на производството. Оптимизирането на финансово-икономическите резултати на предприятието е свързано с много внимателно очертаване на неговите технически и икономически граници и влияещите фактори - иновационна дейност, възможност на суровинната база, плътност на потреблението и др. Оптимално по размер е онова предприятие, в което се внедряват постиженията на науката и техниката, изградено е с минимален разход на инвестиции, има максимално ниска издръжка на производството, произвежда продукция с високо качество и постига високи финансово-икономически резултати.

На тази основа, въпросът за анализа на финансово-икономическите резултати на предприятието придобива особена значимост и актуалност. Актуалността на финансово-счетоводния анализ (ФСА) се предопределя от реалния преход към пазарно стопанство и нарастващата конкуренция между фирмите. В условията на планова икономика този род анализи, извършвани разбира се с други методи и други цели, бяха изместени от конкретните стопански субекти в центъра на икономическата власт.

При настоящите конкурентни условия, налагани от развиващото се пазарно стопанство, анализът на финансовото състояние е въпрос на ефективен финансов мениджмънт, на търсене на предимства пред конкурентите, на стратегия за краткосрочно и дългосрочно бъдещо развитие. Тоест финансово-счетоводния анализ следва да се разглежда като една от основните функции на мениджмънта, т.е. в неразривна връзка с останалите функции на ефективното управление.

Приложението на финансово-счетоводния анализ в реални условия цели преди всичко конкретното изучаване на стопанските резултати и обуславящите ги фактори от стопанската дейност на дружеството. От друга страна обаче едно самостоятелно предприятие не би могло да се разглежда изолирано от други такива, функциониращи в пазарната икономика.

Цел на изследването е изясняването на теоретико-методологическите и приложно - практическите аспекти на финансовия анализ на дружеството.

Съобразно поставените цели задачите в дипломната работа са разпределени в две основни направления. От една страна кратко представяне на пазарната среда, в която предлага услугите си "Лирекс БГ" ООД и последно да бъде приложен конкретно инструментариума на финансово-счетоводния анализ за избраното предприятие. При една такава симбиоза е възможно допускането на пропуски, както от страна на задълбоченото излагане на теоретичната страна на проблема, така и при дълбочината на направените изводи за финансовото състояние и перспективи на "Лирекс БГ" ООД. Структурата на настоящата дипломна работа обхваща следните основни части:

*     Същност на Финансово счетоводния анализ

*     Анализ на основните финансови съотношения на "Лирекс БГ" ООД.

 

Основните финансово-счетоводни резултати са представени в табличен вид като приложение към настоящата разработка. Заедно с представянето на основните финансово-счетоводни показатели на "Лирекс БГ" ООД са направени и изводи за финансовото "здраве" на компанията, както и препоръки към ръководството по отношение подобряване на финансовото управление и мениджмънта.

В настоящата дипломна работа конкретния финансово-счетоводен анализ не е представен самостоятелно, а е развит в рамките на структурния анализ, на базата на финансовите съотношения. Информационната база на изследването е формирана от обобщена счетоводна информация за "Лирекс БГ" ООД, както и от научни публикации, монографии и други материали в специализираната литература, имащи отношение към темата.

„Лирекс БГ” ООД предостави на автора на дипломната работа информация за 2008 г. едва на 10 май 2009 г., поради което тя не е включена в анализа, използвана е само в предварителната оценка на финансовото състояние.

 

.........................................

 

Функции на финансовия анализ

Всяка стопанска дейност осъществявана от дружеството можем да разгледаме като съвкупност от функции. Наред с основните управленски функции е и анализът, като предпоставка за осъществяване на всяка една от тях. За разлика от икономическия анализ, който се характеризира с всеобхватност, финансовият анализ е насочен към конкретно изучаване на стопанските резултати и обуславящите ги фактори от стопанската дейност на отделното дружество и неговите основни конкуренти. Основната цел на финансовия анализ е създаването на оптимални условия за вземане на обосновани от икономическа гледна точка управленски решения относно фирменото поведение. В съответствие с основната цел, могат да бъдат дефинирани нейните главни функции. Първата от главните функции е информационно-аргументираща. Преработвайки чрез своите средства и методи разнородна информация, финансовият анализ я трансформира в специфична аналитична информация, която представлява база за вземане на разнородни управленски решения. Информационно-аргументиращата функция създава предпоставки за реализиране на втората специфична определяща функция, а именно приложно-познавателната. Без нея анализът губи своето значение.

Приложно-познавателната функция е вътрешно присъща на аналитичната система на анализ. Производна на първите две е социално-психологическата функция.

В условията на пазарно стопанство социално-психологическата функция на анализа придобива все по-голямо значение. Посредством анализа, съдружниците и персоналът градят своето отношение, насочено към ефективното използване на ресурсите, търсене на резерви, правилно пазарно поведение, с оглед повишаване на печалбата.

 

...............................................

 

Заключение

От всичко изложено до тук стигаме до извода, че финансовият анализ може да се сведе до процес на дезагрегиране на информацията, която се съдържа във финансовите отчети с цел количествено определяне на ефектите от решенията на мениджърския екип или измененията в икономическата среда. Получените резултати от анализа се съобразяват с особеностите на анализирания обект, със спецификата на отрасъла и подотрасъла.

Данните от анализа се конкретизират по следния начин:

1.                 Ръководството на дружеството и потенциалните бъдещи инвеститори са заинтересувани от бъдещата способност на предприятието да реализира печалби – рентабилността ú.

2.                 Краткосрочните кредитори често са заинтересувани повече от прогнозата на платежоспособността, отколкото от нейната рентабилност. Краткосрочната платежоспособност е зависима от ликвидността на дружеството, която се изразява в притежаваните ликвидни активи, като парични средства и други активи, които бързо могат да се превърнат в пари.

3.                 Дългосрочните кредитори имат по-различни интереси. За тях определен интерес представлява бъдещата способност за постигане на определена рентабилност и досегашни гаранции за възстановяване на кредита. Активите са индикатор за количеството ресурси, които дружеството контролира и са в пряка зависимост от рентабилността. Най-важният показател за финансовото състояние на предприятието е кредитоспособността. Тя показва възможността на дружеството да върне на длъжника заем според условията на договора.

 

.................................................

 

Лирекс.КОМ е българско частно търговско дружество, основано през 1991 г. Компаниите от групата Лирекс.КОМ (Лирекс БГ, Лирекс БС, Лирекс Хай-Тех, Лирекс Скопие) са водещи в областта на информационните и комуникационни технологии. Предлагат консултантски и аутсорсинг услуги, цялостно проектиране, изграждане и поддържане на ИКТ решения и системи. Също така предлагат и поддържат софтуер, компютърно, мрежово и офис оборудване. Всяка от компаниите в групата Лирекс.КОМ е специализирана в определено направление. Структурата им е:

Лирекс БГ – насочено към сектора на отбраната и вътрешната сигурност, реализира поръчки, изискващи специални мерки за сигурност. Екипът от опитни специалисти разполага със сертификати за достъп по закона за защита на класифицираната информация и по стандартите на НАТО (NATO Secret). Лирекс БГ е партньор на Microsoft, HP и Cisco.

Лирекс БС – насочено към удовлетворяване на високите изисквания и конкретните потребности на корпоративните клиенти. Компанията предлага консултантски услуги и интегрирани информационни и комуникационни решения, съобразени със специфичните цели и нужди на клиента. Лирекс БС има опит и в осъществяването на аутсорсинг – един от най-успешните бизнес методи за оптимизация на дейността на държавната администрация и корпоративните клиенти.

Лирекс Хай-Тех – осъществява продажба и доставка на компютърно, комуникационно и мрежово оборудване, офис техника и консумативи, аудио-визуална техника и софтуер. Продукти от световноизвестни марки с високо качество и гарантиран произход, могат да бъдат поръчани освен в офисите на компанията и чрез електронния магазин Лирекс Хай-Тех. Лирекс Хай-Тех предлага компетентно обслужване и осигурява поддръжка и ремонт на предлаганите продукти в сервизните си центрове в страната.

Лирекс Скопие – предлага всички услуги от портфолиото на компаниите Лирекс на територията на Македония.

 

.............................................

 

В края на 2004 г. нетния оборотен капитал е -1508 хил. лв., през 2005 г. той е -2122 хил. лв., в края на 2006 г. се е увеличил до -3168 хил. лв. и в края на 2007 г. до -4228 хил. лв. Отрицателните величини означават, че част от текущите пасиви са били използвани за набавяне на дълготрайни активи, това обаче създава определен риск тъй като след изтичане на сроковете за погасяване на текущото задължение “Лирекс БГ” ООД може да не разполага със свободни средства.

Нетния Оборотен Капитал може да бъде собствен и чужд. Собствения оборотен капитал (СОК) представлява собствения капитал на дружеството минус дълготрайните активи. От начина на определяне на собствения оборотен капитал се вижда, че една част от нетния оборотен капитал е собствен тогава, когато величината на СК е по-голяма от размера на дълготрайните активи. През разглеждания период “Лирекс БГ” ООД има повече дълготрайни активи отколкото собствен капитал. От друга страна чуждия оборотен капитал през 2005 г. в сравнение с 2004 г. е намалял с -328 хил. лв., през 2006 г. в сравнение с 2005 г. се е увеличил с 25 хил. лв., а през 2007 г. в сравнение с 2006 г. той е нараснал с 80.52%.

Общото намаление на нетния оборотен капитал през 2007 г. спрямо 2006 г. с -200 хил. лв. е свързано с влиянието на два разнопосочно действащи фактора – общото увеличение на текущите активи и текущите пасиви. НОК през 2006 г. спрямо 2005 г. с -890 хил. лв. отново е свързано с увеличението на текущите активи и пасиви. За 2005 г. спрямо 2004 г. нетния оборотен капитал е намалял с 3.02%.

Ликвидността показва способността на дружеството да извършва своите текущи плащания към контрагентите и кредиторите си. При анализа на ликвидността се акцентира на проблемите на разплащанията за кратък период от време – часове, дни, седмици, месеци. От изчислените показатели може да се съди доколко дружеството има пари и други ценности, с които може да плати на своите кредитори – банки, доставчици, държавен бюджет, персонал, държавно обществено осигуряване и др.

 

........................................................

 

Разходите по икономически елементи са една от основните части от разходите за обичайната дейност - съответно за 2004 г. са 34.79%, за 2005 г. са 27.72%, за 2006 г. са 44.36%, а за 2007 г. са 31.44%. Те намаляват 2005 г. спрямо 2004 г. с 32 хил. лв., в относително изражение с 156.08%, през 2006 г. спрямо 2005 г. се увеличават с 2158 хил. лв., в относително изражение с 53.04%, и през 2007 г. спрямо 2006 г. с 174 хил. лв., в относително изражение с 2.79%. Най-голям дял в общата сума на разходите за дейността и за четирите години заемат разходите за външни услуги (21.68% за 2004 г., 19.45% за 2005 г., 33.17% и 23.82% съответно за 2006 и 2007 г.) и за амортизация (4.9% за 2004 г., 4.11% за 2005 г, 5.08% през 2006 г. и 2.2% през 2007 г.), следвани от разходите за възнаграждения (2.69% за 2004 г., 1.08% за 2005 г., 1.35% през 2006 г. и 2.79% през 2007 г.). Разходите за възнаграждения се увеличават след увеличение на персонала, които през 2007 г. надхвърля вече 300 души. „Лирекс БГ” продължава да се разраства и да увеличава своя персонал, като за 4 години нараства с 300%. Разходите за външни услуги се увеличават вследствие сключени договори с подизпълнители за извършване на част от работата по проекти, като монтаж на СОТ централи, прекарване на кабелни трасета, разходи за транспортни услуги на част от персонала и други. В намалението на разходите за стоки се забелязва намаление (за 2004 г. е 2.76%, за 2005 г. е 1.79%, за 2006 г. е 2.37% и за 2007 г. е 0.98%), което се дължи на факта, че „Лирекс БГ” разделя основната си дейност между новосъздадените дружества: Лирекс БС - поема досегашната дейност, свързана с предлагането на цялостни бизнес решения, управленско консултиране и аутсорсинг, и Лирекс Хай Тех – поема работата по продажба, дистрибуция и поддръжка на цялата продуктова гама, насочена към крайни клиенти. Другите разходи не се променят значително през четирите години (за 2004 г. – 1.95%, за 2005 г. – 0.99%, за 2006 г. – 2.07% и за 2007 г. – 1.28%), което се дължи на непризнати съдебни вземания и лихви по инвестиционен кредит.

 

..................................................

 

Заключение

Цялостната картина от горните финансови изчисления показва, че “Лирекс БГ” ООД успява да “се задържи над водата” при новите икономическите реалности в страната. Но в крайна сметка основния критерий за финансовото и икономическото състояние на дадена стопанска единица е печалбата, а тя от своя страна е във функционална зависимост от приходите и разходите.

Погледнато от страна на приходите за подобряване на финансовото и икономическо състояние на предприятието, трябва да се катализира способността на ръководството й да реализира възможно най-изгодно представените услуги и продукция, необходим е по-голям усет към пазарната конюнктура и тенденциите в промените й. Отчитайки пазарната конкуренция и евентуалните допълнителни разходи, следва:

- подобряване качеството и срочността на предоставените услуги;

- системно следва да се проучва конюнктурата и предлаганите услуги и ако пазара го изисква същите да се изменят постоянно, да бъдат пригодени най-близко към изискванията на клиента.

Особено важно е ресурсното осигуряване на “Лирекс БГ” ООД с материали и стоки да става при благоприятно най-ниски и при прякото контактуване с производителите им и неизползването на посредници.

Като се отчете факта, че рентабилността в този отрасъл едва ли ще достигне средната за страната, то дружеството трябва да се осигури необходимия (за пазарната експанзия) ресурс чрез умело боравене със собствените си финансови средства, както следва:

Ö                  подобряване на събираемостта на вземанията от клиентите (ако е възможно още с извършването на услугата);

Ö                  по-строг контрол върху разходите;

Ö                  продажби на излишния запас;

Ö                  освобождаване от неефективни основни средства, чрез отдаването им под наем, търг или ликвидация.

 

В съвременните условия, при растяща несигурност и висока степен на риска нараства необходимостта от динамична оценка и анализ на финансите на дружеството. Извършват се изследвания за да се получат финансовите резултати, финансово състояние и финансова структура на предприятието. По този начин се създава основа за вземане на мотивирани финансово-икономически решения за „Лирекс БГ” ООД.

 


Използвана литература

 

1.           Кузманов, И., Икономически анализ – учебно помагало за самоподготовка, Пловдив, изд. ИМА, 2006 г.;

2.           Христов, В., Копроративен анализ – учебно помагало за самоподготовка, Пловдив, изд. ИМН, 2007 г.;

3.           Илиев, И., Пазар и пазарна конюнктура, София: ИК "Призма", 1995;

4.           Каменов Сл. "Ефективност на управлението", Варна, ДИ "Г Бакалов". 1994;

5.           Луканов, К. и П. Пенчев, Разходи и ценообразуване,, 1994;

6.           Луканов, К., Икономически мениджмънт на фирмата, Пловдив, 1993;

7.           Найденов, М., Основи на финансово-икономическия анализ на фирмата, Свищов, 1995;

8.           Тодоров, Г. Финансово-счетоводен анализ на предприятието, Варна, издателство Стено 2005 ;

9.           Национални счетоводни стандарти. София, ИК "Сиела", 2003;

10.       Международни счетоводни стандарти;

11.       Райков, Г., Основи на финансовия мениджмънт, ИК "Галактика", 2002;

12.       Тотев, Т. Актуални финансово-счетоводни проблеми, Отчитане на разходите, Варна, Информа Интелект, 1999;

13.       Чуков. Анализ на финансовите резултати и финансовото състояние на предприятието. С., 1997.

14.       Списание „Счетоводство XXI, Инфо Интелект ООД, 2007 г.

15.       Списание „Счетоводство XXI, Инфо Интелект ООД, 2008 г.

16.       Интернет

 

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа таблици (+ Приложение), формули и графики.

ГФО на изследваната фирма са публикувани на следните адреси:

http://portal.index.bg/balance/2004/Lirex_Bg/ - за 2004 г.

http://portal.index.bg/balance/2005/Lirex_Bg/ - за 2005 г.

http://portal.index.bg/balance/2006/LirexBG-godishen%20finansov%20otchet.pdf - за 2006 г.

http://portal.index.bg/balance/2007/Lirex-BG-OOD_2007-str6.pdf - за 2007 г.

 

Ключови думи:

финансов анализ – функции и задачи; методи: на сравнението, на групировката, балансов, на детайлизацията, на верижните замествания, на разликите, индексен, на корелационния анализ, графичен; анализ на собствеността и капиталовата структура, анализ на имуществената структура, финансово равновесие, анализ на ликвидността, платежоспособност, анализ на обращаемостта на активите, анализ на задлъжнялостта, анализ на рентабилността, анализ на приходи и разходи


Търси за: финансов анализ функции задачи | методи | сравнението | групировката | балансов | детайлизацията | верижните замествания | разликите | индексен | графичен | анализ собствеността капиталовата структура | анализ имуществената структура | финансово равновесие | анализ ликвидността | платежоспособност | анализ обращаемостта активите | анализ задлъжнялостта | анализ рентабилността | анализ приходи разходи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (99 лв)  79.20 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker