Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

На тема:

Планиране на одита и одиторска програма

 

 

 

2007 г.


Съдържание:

 

1. Увод. 3

2. Одит на фирмената счетоводна документация. 4

3. Параметри на одита. 6

3.1. Основание за извършване на одита. 6

3.2. Органи на одита. 6

3.3. Обхват на одита. 6

3.4. Фази на одита. 7

4. Принципи на одита. 7

5. Одиторски риск. 9

6. Последователност при изготвяне на одиторски доклад. 11

6.1. Документация при одита. 11

6.2. Планиране на одита. 13

6.3. Одиторски доклад относно счетоводния отчет. 13

7. Основни принципи и етапи на заверката (атестацията) на ФСО.. 15

8. Изготвяне на одиторска програма. 17

Използвана литература. 20

 


 

……………………………………

 

От особено важно значение е при годишното счетоводно приключване и последващата проверка от дипломиран експерт счетоводител (или одит), е да се направи ясна и отчетлива оценка и счетоводна реализация на основните приходни и разходни пера, сметките да се водят с чисти обороти, при необходимост във фирмата да се води аналитично отчитане и т.н., което правилно счетоводно отчитане ще спомогне фирмата във всеки един момент да има информация относно финансовото си състояние, приходите и разходите през текущия период, възможностите за инвестиции от страна на ръководството на фирмата, както и възможностите за минимизирането на негативни финансови резултати и последици ако са открити такива в текущата дейност на предприятието.

Одитът по своята същност представлява независима проверка на годишен или междинен счетоводен отчет на дадено предприятие или финансов институт и представяне на заключителните резултати от проверката в одиторски доклад чрез изразяване на крайно одиторско мнение с представяне на основните насоки и констатираните нередности ако са открити при проверката. Целта на всеки одит или одиторска проверка се състои във формиране на мнение на дипломирания експерт-счетоводител относно достоверността на годишния счетоводен отчет и финансовото състояние на предприятието или финансовия институт /банки, организации и т.н. дружества, подлежащи на задължителна годишна одиторска проверка, заверка и доклад от дипломирани експерт счетоводители или одиторско предприятие/ на база изискванията на националното счетоводно законодателство във всички аспекти на същественост във финансовите отчети на:

1. финансовото състояние на предприятието;

2. отчетения финансов резултат от дейността на предприятието;

3. паричните потоци на предприятието и промените в тях;

4. собствения капитал на предприятието и промените в него.

 

………………………………………

 

Одиторският риск във фирмата при проверка на дадено предприятие или финансов институт се дължи преди всичко на достоверността от крайната оценка на финансовото му състояние. Проверката при одиторската фирма се съобразява с присъщия за конкретната предприятие риск на нивото на изготвянето на счетоводните отчети. Поради естеството на този риск одиторите трябва да се съобразяват с наличието на многобройни фактори, свързани с функционирането на предприятието. Тези възможни фактори са професионална квалификация, интегрираност и почтеност на ръководството; наличие на значителни или необясними промени в състава на ръководството; необичайни обстоятелства, проявили действието си през отчетния период; макроикономическа среда, в която се намира предприятието, възможности да продължава дейността си в условията на съществуващите пазари и конкуренция; вид и сложност на извършваните сделки, особено сделки със свързани лица или нетипични сделки, осъществени в края на периода; наличие на скъпи активи, възможност за злоупотреби с тях и за загуби, свързани с използването им; възможност за манипулиране на счетоводната и контролната система от ръководни лица в предприятието.

Началото на одиторската проверка от ДЕС в дадено предприятие започва с поемането на одиторски ангажимент и изясняване в писмото за поемане на одиторски ангажимент основните процедури и изисквания на ДЕС при извършване на одита в дадено предприятие. Решението за поемането на одиторски ангажимент става със специално, законово регламентирано писмо за приемане на одиторски ангажимент, което е изготвено и подписано от дипломирания експерт-счетоводител с ясни описания на условията за изпълнение на одиторския ангажимент.

 

………………………………………………

 

Основен принцип е положението, че заверяването (атестирането) на ФСО представлява независима проверка на Финансовата информация на фирмата-клиент, без оглед на вида, големината или юридическата й форма, за да се изрази мнение относно тези отчети. Под "финансова информация" тук се разбира информацията, съдържаща се във ФСО. Тук ще бъдат посочени някои общи изисквания, касаещи дейността на служителя от счетоводната къща "2" при оказване на одиторски услуги. А те са вече познати:

Почтеност, обективност и независимост

Одиторът би трябвало да бъде честен, почтен и откровен по време на осъществяване на своята дейност. Той би трябвало да бъде безпристрастен и да не допуска възможности, нарушаващи неговата обективност. Той трябва да поддържа независимо отношение и на не притежава и допуска лични интереси във фирмата-клиент, което да доведе до нарушаване на гореуказаните принципи.

Дискретност

По време на извършване на заверката одиторът би трябвало да проявява дискретност относно 'Информацията, която му е предоставена и не би трябвало да я публикува, разпространява или показва на трети лица без специално разрешение от клиента си освен ако тя не е свързана с престъпление.

 

……………………………………………

 

Достатъчността и уместността на ФиД са взаимно свързани и се отнасят към всички ФиД, получени вследствие на извършената формална и фактическа проверка. Достатъчността представлява измерение (мярка) за коли­чеството на получените ФиД, а уместността им се отнася до тяхното съответствие с реалността и надеждността им,

Обикновено, одиторът сам преценява до каква степен да се довери на ФиД, които имат повече убеждаваща, а не принуждаваща сила. Често може да му се случи да изисква ФиД от различни източници, за да постигне това.

Като цяло ФиД би трябвало да дадат възможност на одитора от счетоводна къща "2" да изрази своето мнение относно финансовата информация във ФСО, При формирането на такова мнение не е задължително да се поверява цялата налична счетоводна информация, тъй като той би могъл да направи своите изводи, касаещи счетоводния баланс, група от сметки или структурата за вътрешен контрол посредством статистическата извадка.

 


Използвана литература

 

1.      Закон за независимия финансов одит, том. 1. С. ИК “Труд и право”, 2002 г.

2.      Закон за независимия финансов одит;Обн., ДВ, бр. 101 от 23 ноември 2001 г., изм. доп. ДВ бр. 91/2002 г.

3.      Международни счетоводни стандарти. С. Изд. “Форком”, 2001 г.

4.      Международни стандарти за финансово отчитане. Практически наръчник. Първо издание. С. РААБЕ България ЕООД, 2004 г.

5.      Корпоративно облагане през 2005 г. за материалната и бюджетната сфера. Приложно списание “Справочник на счетоводителя”, кн. 1 и 2/2005 г. С. “Персонал Консулт” ГП.

6.      Становища за одит и етика 2001, МФС , МОС 530, Дефиниции 3, стр. 365;

7.      Динев, Димитър. Мениджмънт на счетоводната и одиторска дейност. С. 2002 г.

8.      Дурин, Стоян и Даниела Дурина. Наръчник по счетоводство на малки и средни предприятия. Сметкоплан за малки и средни предприятия. С. Изд. “Форком”, 2005 г.

9.      Симов, Иван. Как да четем и разбираме финансовите отчети. С. 2003 г.

10. www.paragraf22.com/pravo/zakoni/zakoni-d/64440.html

11. www.balans.odit.info/40.html

12. www.ides.bg/bg/a_p_kom.html

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

одит на фирмена счетоводна документация, органи на одита, обхват и фази на одита, принципи на одита, видове одиторски риск, последователност при изготвяне на одиторски доклад, документация при одита, планиране на одита, заверка (атестация) на фирмен счетоводен одит (ФСО), изготвяне на одиторска програма

 


Търси за: органи одита | принципи одита | видове одиторски риск | документация при одита | планиране одита | изготвяне одиторска програма

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker