Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

 

 

 

Реферат

 

ПО ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ

 

на тема: „Характеристика на данъчните проверки и данъчните ревизии по ЗМДТ – цели, задачи, технология и проблеми”

 

 

 

гр. София, 2008 г.

 

 

 

Съдържание:

 

1. Цели, задачи, принципи на данъчния контрол върху събираемостта на местните данъци и такси. Способи за осъществяването на данъчния контрол. 3

 

2. Данъчните проверки и данъчните ревизии като способ за осъществяването на данъчен контрол във връзка със събираемостта на местните данъци и такси. 4

 

3. Приключване на проверката и ревизията относно местните данъци и такси и обобщаване на резултатите. 16

 

Използвана литература. 19

 

 

 

 

1. Цели, задачи, принципи на данъчния контрол върху събираемостта на местните данъци и такси. Способи за осъществяването на данъчния контрол

 

Данъчният контрол, по своята същност, представлява съвкупност от административни действия и процедури, които се извършват с цел да се разкрие дали едно фактическо състояние отговаря на предварително определените от законодателя правни норми. В това се изразява неговият констативен характер.

Но без реализацията на резултатите от тези действия и процедури, контролът губи своя смисъл. Негова основна цел е да открие съществуващите слабости и недостатъци, а също така и конкретните причини, които са ги породили. Съответните контролни органи правят изводи и констатации и дават своите препоръки, за своевременното отстраняване на отклоненията, и сезират съответните компетентни институции, с което се реализира неговият регулативен характер.

Местните данъци и такси (въпреки че последните имат неданъчен характер) са обект на данъчния контрол, чиито основни цели съвпадат с целите на цялостната данъчна политика на държавата, а именно:

-         Чрез насърчаване на доброволното изпълнение от страна на данъчните субекти да се повиши събираемостта на приходите в бюджета.

-         Да бъде добър проводник на формирането на капитали, т.е. да благоприятства за усъвършенстване на пазарния механизъм и процесите, свързани с пазарното развитие. Тя, също така, трябва да насърчава спестяванията и инвестициите – както от страна на българските граждани, така и на чуждестранните лица, извършващи стопанска дейност на територията на страната.

            ..................................................................

3. Приключване на проверката и ревизията относно местните данъци и такси и обобщаване на резултатите

 

         Както и при всяка друга, при приключване на ревизията извършена във връзка с местните данъци и такси се издават следните документи: ревизионен доклад и ревизионен акт.

         Преди издаването на ревизионния акт, ревизиращите органи по приходите съставят ревизионен доклад, не по-късно от 14 дни от изтичане на срока за извършване на ревизията.

         По своята същност ревизионният доклад е помощен акт, подготвящ издаването на ревизионния акт. Като помощен акт ревизионният доклад не се ползва от презумпцията за вярност относно фактическите констатации и основанието за издаване на ревизионен акт. Ревизионният доклад има задължително съдържание определено от закона (чл. 117 ДОПК):

1.   Имената и длъжността на органите, които го съставят;

2.   Номера и датата на доклада;

3.   Данни за ревизираното лице;

4.   Обхвата на ревизията и другите обстоятелства от значение за извършването й;

         .............................................................

 

         Законодателят е предвидил и различни имуществени санкции и глоби при извършването на нарушения от вида: неподаване на декларация за недвижим имот, или неподаването й в срок, както и за посочване на неверни данни в нея, което е довело до намаляване на данъкът и таксата за битови отпадъци, или изцяло освобождаване от него; за неподаване на декларация за притежаване на куче, и т.н. Те са подробно описани в глава четвърта „Административнонаказателни разпоредби” от ЗМДТ. Нов момент в ЗМДТ, е че неплащането на данъците и таксите в срок не се смята за административно нарушение.

         Ако данъчно задължените лица не платят задълженията си в срок се пристъпва към принудително изпълнение, като основанията за това са:

-      Данъчен акт, на който срокът за доброволно изпълнение е изтекъл;

-      Данъчна декларация, по която е изтекъл законоустановеният срок за заплащане на задължението;

-      Данъчно съобщение за определяне на сумите, срокът за плащане по което е изтекъл;

            .........................................................................

        

Използвана литература

 

1.      Христова, Л., Бобев, Р., Атанасова, Т., „Система за данъчен контрол и контрол в социалното осигуряване”, УИ „Стопанство”, София, 2006 г.

2.      ЗМДТ

3.      ДПК

4.      ДОПК

5.      Закона за Националната агенция за приходите

6.      Данни от интернет:

www.odit.info

www.lex.bg

www.zakonnik.net

www.law.dir.bg

www.paragraf22.com

 

Темата е изготвена май 2008 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

данъчен контрол, данъчни проверки, ревизионен акт, събираемост на местните данъци и такси, данъчни ревизии, контролни органи, ревизионен доклад, Национална агенция за приходите, данъчна политика на държавата

 


Търси за: данъчен контрол | данъчни проверки | събираемост местните данъци такси | контролни органи | Национална агенция приходите | данъчна политика държавата

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker