Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

 

ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

на тема:

 

Анализ и оценка на рисковите експозиции и провизии на банките

 

 

гр. София, 2008 г.

 

 

 

Съдържание:

 

1. Същност на рисковите експозиции и провизиите на банката. 3

2. Рискови тегла. 7

3. Определяне на показатели на рискови експозиции. 10

Използвана литература. 12

 

 

 

 

1. Същност на рисковите експозиции и провизиите на банката

           

            Предоставените от банката кредити са едни от най-рисковите й активи.     Кредитният риск е основен риск за банката и е основна причина за загубите от дейността й.

      Рискови експозиции са:

ü        всички кредити и други вземания на банката, отразени като балансови позиции

ü        условните задължения на банката, отразени като задбалансови позиции.

      В състава на балансовите рискови експозиции се включват:

ü        предоставените кредити от банката

ü        вземания от банки

ü        вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа

ü        портфейл с ценни книжа

ü        активи за препродажба

ü        други активи.

            Банката оценява и класифицира рисковете си експозиции, когато са налице доказателства за влошаване. Ако банката има повече от една експозиция към лица, които се разглеждат като носители на риск, тези експозиции се класифицират в групата с най-висока степен на риск.

            Рисковите експозиции се оценяват и класифицират на база степента на риск, срока на забавата на изискуемите суми по тях, оценката на финансовото състояние на длъжника и източниците за изплащане на неговите задължения.

            ....................................................................

 

Определяне на конверсионен коефициент на задбалансовите експозиции:

ü    100 % за високорискови експозиции. Отнасят се за гаранции; кредитни деривати; акцепти; джира по полици, неносещи името на друга банка; сделки с право на регресен иск; неотменяеми акредитиви; активи по споразумения за окончателни форуърдни покупки; форуърд - форуърд депозити; неизплатената част от частично изплатени акции и ценни книжа; споразумения за продажба и обратно изкупуване на активи и други позиции носещи висок риск

ü    50 % за среднорискови експозиции. Отнасят се за документарни акредитиви; варанти и обезщетения; гаранции имащи характер на кредитни заместители; неотменяеми стенд - бай акредитиви; неусвоени кредитни линии с първоначален срок на падеж над една година; улеснения за емитиране на ценни книжа и револвиращи улеснения за поемане на емисии и други позиции носещи среден риск

ü    20 % за нискорискови експозиции. Отнасят се за документарни акредитиви, при които предмет на доставката е обезпечение или други краткосрочни сделки; неусвоени кредитни продукти, с първоначален падеж до една година и други позиции носители на малък риск

            ........................................................................

 

3. Определяне на показатели на рискови експозиции

 

            При оценяването и анализирането на рисковите експозиции на банката могат да се използват следните показатели:

ü          проблемни активи като процент от брутните активи

ü          изменение на проблемните активи през периода

ü          класифицирани активи като процент от брутните активи

ü          изменение на класифицираните активи през периода

ü          просрочени активи като процент от брутните активи

ü          изменение на просрочените активи през периода

ü          процент на експозициите “под наблюдение” от брутните класифицирани активи

ü          процент на “нередовните” експозиции от брутните класифицирани активи

ü          процент на “необслужваните” експозиции от брутните класифицирани активи

ü          класифицираните кредити като процент от брутните кредити на нефинансови институции и други клиенти

           

Показателя “степен на провизираност на вземанията от ФИ” се изчислява като провизиите в баланса за вземания от финансови институции / брутната стойност на вземанията от финансови институции.

            .......................................................................

 

 

Използвана литература

 

1.      Ст., Стоянов, Д. Фесчиян, „Анализ на финансовите отчети на финансовите предприятия”, УИ „Стопанство”, София 2008 г.

2.      МСС 37 Провизии, условни задължения и условни активи.

3.      Наредба № 9 за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за загуби от обезценка.

4.      Наредба № 8 за капиталовата адекватност на кредитните институции

 

 

Темата е изготвена май 2008 г.

Съдържа множество таблици и изчисления.

Най – новата информация е от 2008 г.

 

Ключови думи:

рискови експозиции, провизии на банките, документарни акредитиви, задбалансови експозиции, конверсионен коефициент, вземания от финансови институции, обезпечаване на сделка, емитиране на ценни книжа, рискови тегла

 


Търси за: рискови експозиции | провизии банките | документарни акредитиви | задбалансови експозиции | вземания финансови институции | обезпечаване сделка | емитиране ценни книжа | рискови тегла

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker