Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (119 лв)  95.20 лв Нова цена!


 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

 

 

 

 

МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

на тема:

 

 „Анализ на финансовото състояние по данни от годишните финансови отчети за периода 2006 - 2008 година на фирма НИРА ЕООД”

 

гр. София, 2009 г.

 

 

Съдържание:

 

Увод.. 4

 

Глава първа

Теоретична основа на финансово - стопанския анализ. 6

1. Същност, предмет и задачи на финансово - стопанския анализ. 6

2. Методи използвани при финансово - стопанския анализ. 9

3. Методика на финансово - стопанския анализ. 13

4. Видове финансово - стопански анализ. 14

5. Информационна база на финансово - стопанския анализ. 16

6. Същност на финансовото състояние, като обект на финансово - стопанския анализ  21

 

Глава втора

Теоретична основа за провеждане на анализ на финансовото състояние по данни от годишните финансови отчети.. 23

1. Анализ на финансовия резултат. 23

2. Анализ на активите. 25

2.1. Обща оценка на актива на баланса. 27

2.2. Анализ на дълготрайните активи. 28

2.3. Анализ на краткотрайните активи. 28

2.4. Анализ на обращаемостта на краткотрайните активи. 30

3. Анализ на пасивите. 32

3.1 Обща оценка на пасива на баланса. 34

3.2. Анализ на собствения и привлечения капитал на предприятието. 35

4. Анализ на финансовата стабилност на предприятието. 35

5. Анализ на рентабилността. 38

5.1. Анализ на рентабилността на база разходи. 38

5.2. Анализ на рентабилността на база приходи. 39

5.3. Анализ на рентабилността на целия капитал. 41

5.4. Анализ на рентабилността на собствения капитал. 43

5.5. Анализ на рентабилността на база активи. 45

 

Глава трета

Анализ на финансовото състояние по данни от годишните финансови отчети на „НИРА” ЕООД.. 47

1. Кратка характеристика на дейността на фирма „НИРА” ЕООД.. 47

2. Анализ на финансовия резултат. 48

3. Анализ на активите. 49

3.1. Обща оценка на актива на баланса. 49

3.2. Анализ на дълготрайните активи. 51

3.3. Анализ на краткотрайните активи. 52

3.4. Анализ на обращаемостта на краткотрайните активи. 54

4. Анализ на пасивите. 56

4.1. Обща оценка на пасива на баланса. 56

4.2. Анализ на собствения и привлечения капитал. 58

5. Анализ на финансовата стабилност на фирмата. 60

6. Анализ на рентабилността. 62

6.1. Анализ на рентабилността на база разходи. 62

6.2. Анализ на рентабилността на база приходи. 64

6.3. Анализ на рентабилността на целия капитал. 65

6.4. Анализ на рентабилността на собствения капитал. 68

6.5. Анализ на рентабилността на база активи. 71

 

Изводи и препоръки. 73

 

Използвана литература. 77

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е. 78

 

 

 

 

 

Увод

 

Развитието на всяка фирма е силно свързано с финансовото й състояние. Доброто финансово състояние зависи от организацията на дейността на фирмата и далновидното управление на ресурсите, с които разполага.

Осъществявайки своята дейност фирмата се стреми да получи положителен финансов резултат. Той ще осигури нейната финансова независимост и автономност.

Целта на темата „Анализ на финансовото състояние по данни от годишните финансови отчети” е изследването и оценката на постигнатите резултати от фирма „НИРА” ЕООД.

Анализа на финансовото състояние на фирмата изисква изучаването на баланса и отчета за приходите и разходите.

Чрез анализа на баланса се изследват:

ü          активите и пасивите на баланса на фирмата;

ü          финансовата и имуществената й структура;

ü          съотношението между отделните елементи в структурата.

Отчета за приходите и разходите изразява ефективността на фирмата измерена чрез финансовия й резултат.

Анализът на финансовото състояние на фирмата преминава през четири етапа:

ü          анализ на финансовия резултат;

ü          анализ на финансовото състояние;

ü          анализ на финансовата стабилност;

ü          анализ на рентабилността.

За общата оценка на финансовото състояние на фирмата ще бъдат използвани показатели, които характеризират резултати като:

ü          печалба;

ü          рентабилност;

ü          платежоспособност;

ü          ликвидност;

ü          финансова маневреност;

ü          независимост;

ü          други.

Тези показатели могат да се групират на абсолютни и относителни.

Получените резултати от анализа на финансовото състояние на фирмата могат да бъдат използвани за:

ü          регулиране, контрол и управление;

ü          разработване на управленски решения, свързани със стратегията на

фирмата и целите за нейното развитие.

Следователно целта на анализа на финансовото състояние на фирма „НИРА” ЕООД е да:

ü          разкрие нейното действително състоянието;

ü          настъпилите промени;

ü          факторите, влияещи върху дейността й.

Във връзка с темата „Анализ на финансовото състояние по данни от годишните финансови отчети” се поставят следните задачи:

ü          анализ на финансовия резултат на фирмата;

ü          анализ на финансовото състояние на фирмата;

ü          анализ на финансовата стабилност;

ü          анализ на показателите за рентабилност;

ü          оценка на получените резултати;

ü          изводи и препоръки.

Чрез анализа на финансовия резултат на фирма „НИРА” ЕООД се цели да се покаже ефективността от търговската и финансовата дейност. Резултатът може да бъде печалба или загуба в зависимост от съотношението между разходите и приходите на фирмата. Този анализ се извършва на база данните съдържащи се в отчета за приходите и разходите на фирмата.

Анализът на финансовото състояние на фирма „НИРА” ЕООД ще се извърши по данни от счетоводния баланс. В него се съдържа информация за капитала и активите на фирмата.

            ……………………………………………

 

Глава трета

Анализ на финансовото състояние

по данни от годишните финансови отчети

на „НИРА” ЕООД

 

 

1. Кратка характеристика на дейността на фирма „НИРА” ЕООД

 

            Фирма “НИРА” София е регистрирана през 1995 г. и е специализирана във вноса и реализацията на гуми. Компанията се управлява от инж. Николай Киров.

         Основната дейност на фирмата е  вноса на гуми руско производство. Асортиментът, който фирмата предлага на своите клиенти включва гуми с марки “РОСАВА”, “ВОЛТАЙР”, ДНЕПРОШИНА”, “БЕЛШИНА” и други, за леки и лекотоварни автомобили, товарни автомобили и автобуси, пътно - строителни машини, гуми за трактори и селскостопански машини.

         Контролът на качеството е в съответствие с международния стандарт ISO 9001.

        От 2005 г. фирмата е и официален вносител на гуми от компанията „КОНТИНЕНТАЛ”– с марки „БАРУМ”, „СПОРТИВА”, „СЕМПЕРИТ” и „КОНТИНЕТАЛ”.

            През 2006 г. „НИРА” се премества в собствен комплекс включващ склад за продажби на едро и дребно, магазин – за масла и аксесоари, сервиз – за монтаж и баланс на гуми, офис сграда, ресторант и тир паркинг – 110 места. Комплексът се намира на пътя Азия - Европа в най оживената част от Околовръстен път между Ботевградско и Цариградско шосе. Стратегическото място позволява бърза доставка, както към Северна България, така и към Южна България.

            В настоящия момент на склад в София фирмата предлага широк асортимент от гуми за леки и лекотоварни автомобили, камиони и автобуси, строителна и селскостопанска техника. По поръчка “НИРА” доставя, за кратки срокове, и специфични гуми, които не са  в серийно производство.

 

2. Анализ на финансовия резултат

           

         2.1. Анализ на балансовата печалба

 

Печалбата е крайния финансов резултат от дейността на фирмата. Нейният размер е посочен в отчета за приходите и разходите. Печалбата се получава като разлика между приходите и разходите.

Пб = ПР – Р

Пб0 = ПР0 – Р0 = 2148000 – (2056000 + 14000) = 2148000 – 2070000 =

 = 78000 лв.

Пб1 = ПР1 – Р1 = 2395000 – (2358000 + 4000) = 2395000 – 2362000 =

 = 33000 лв.

Пб = Пб1 – Пб0 = 33000 – 78000 = - 45000 лв.

От получените данни е видно, че печалбата на фирмата е намаляла с 45000 лв.

Факторите, довели до изменението на балансовата печалбата са:

ü                 промени в размера на приходите

ü                 промени в размера на разходите.

            ………………………………………………

 

Изводи и препоръки

 

Успешното функциониране на всяка фирма е в пряка зависимост с нейното добро финансово състояние.

Чрез този анализ се дава възможност да се определят проблемните области за да се предприемат съответните действия за тяхното отстраняване.

Чрез анализа на финансовото състояние на фирма „НИРА” ЕООД могат да се направят следните изводи:

Реализираната нетна печалба от фирма „НИРА” ЕООД за текущия период е 33000 лв. В сравнение с предходния период тя е намаляла с 45000 лв., което се дължи на увеличението в общия размер на разходите и приходите и увеличението на капитала и активите. В случая темпът на увеличение на приходите изостава от темпа на увеличение на разходите. Основните причини за това са:

ü                 общо увеличение на цените на стоките в световен мащаб;

ü                 внос на основния асортимент стоки от страни извън Европейския съюз, което предполага заплащане на митнически такси и ДДС, които предполагат по-високи цени на предлаганите стоки, но също и временно „блокиране” на свободни парични средства.

Общото изменение на активите и капитала на фирмата е 29000 лв. Това се дължи от една страна на увеличението на собствения капитал и краткотрайните активи, а от друга на намалението на дълготрайните активи и привлечения капитал. Иначе казано – през разглеждания период се наблюдава едно равномерно увеличение на съхраняваните стоки на склад, т. е. наблюдава се застояване. В същото време срокът на събиране на вземанията не се е променил съществено, въпреки че се отчита намалени – от 28 на 25 дни.

След последните инвестиции на фирмата в собствена складова база в началото на 2006 г не се наблюдава стремеж от страна на ръководството за инвестиции в нови дълготрайни активи или дейности – намалението на стойността на дълготрайните активи през разглеждания период се свързва единствено с начислените амортизации. Това означава, че в продължение на две години не е имало обновяване на техническата база, като за повечето активи годините са повече от три.

            ………………………………………………

 

Използвана литература

 

1.      Ваклиев, Гр., Чуков, Кр., Тимчев, М., Основи на стопанския анализ на предприятието, С., ИК „Люрен”, 1992 г.

2.      Тимчев, М., Финансвово - стопански анализ на фирмата, С., И „Тракия М” 1999 г.

3.      Фурнаджиева, М., Счетоводство на предприятието, Теоретични основи, С., И „Софттрейд”, 2005 г.

4.      Чуков, Кр., Финансово - стопански анализ на предприятието, С., Университетско издание „Стопанство”, 2006 г.

5.      Чуков, Кр., Анализ на финансовите резултати и финансовото състояние на предприятието, С., ИК „Люрен”, 1997г.

6.      Закон за счетоводството

7.      НСС 1 Представяне на финансови отчети

8.      НСС 7 Отчети за паричните потоци

 

 

Темата е разработена 10. 03. 2009

Съдържа множество таблици и изчисления.

Най - новата информация е от 2008 г.

Включен е отчета за приходите и разходите, както и счетоводния баланс на фирмата за 2007 и 2008 г.

В края на разработката са посочени въпроси и отговори при защита на Дипломната работа.

 

Ключови думи:

анализ на финансово състояние, финансово – стопански анализ, годишни финансови отчети, обращаемост на краткотрайните активи, рентабилност на база активи, оценка на пасива на баланс, отчетност на паричните потоци, балансова печалба, рентабилност на собствения капитал

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Търси за: анализ финансово състояние | финансово стопански анализ | годишни финансови отчети | обращаемост краткотрайните активи | рентабилност база активи | оценка пасива баланс | отчетност паричните потоци | балансова печалба | рентабилност собствения капитал

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (119 лв)  95.20 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker