Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


 

 

Дипломна работа

на тема:

 

организация на отчитането на финансовите резултати в предприятието

По примера на фирма “Елматех” АД – гр. Троян

 

 

 

2009

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Увод. 4

 

ГЛАВА ПЪРВА. СЪЩНОСТ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ. 5

1. Същност  на финансовия резултат. 5

2. Установяване на счетоводния финансов резултат и данъчното му преобразуване. Постоянни и временни  разлики.. 5

2.1 Установяване на счетоводния финансов резултат. 5

2.2 Преобразуване на финансовият резултат за данъчни цели. Постоянни и временни данъчни разлики.. 7

3. Основи на организацията на синтетичното и аналитичното отчитане  21

 

ГЛАВА ВТОРА. ОТЧИТАНЕ И АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ.. 23

1. Отчитане на печалбите и загубите от текущата година. 23

2. Отчитане на данъчните временни разлики и установяване на дължимите данъци.. 27

3. Анализ на финансовите резултати от текущата година. 31

 

ГЛАВА ТРЕТА. ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. 47

1. Отчитане на натрупаната печалба/ загуба. 47

1.1 Счетоводно отчитане на неразпределената печалба от минали години.. 47

1.2. Счетоводно отчитане на загубата от минали години.. 49

2. Отчитане на пренасянето и покриване на загубата от минали години   50

3. Отчитане на финансовия резултат. 52

 

Заключение. 53

Използвана литература. 54

 

 

 

 

 

Увод

 

            В условията на пазарна икономика, икономическия растеж  на всяка единица зависи преди всичко от ефективността на нейната производствено - стопанска дейност, от разходите, които тя извършва за своето функциониране и развитие, от финансовата и пазарната обусловеност на извършваните операции и в крайна сметка, финансовия резултат, който тя реализира.
На този етап от развитието си нашата страна изживява тежка икономическа и финансова криза, в условията на която, всички стопански единици в страната все по трудно се справят със своето оцеляване, а за развитие е трудно да се мисли. Ето защо според мен, ръководството на  всяко предприятие трябва стриктно да следи за разходите които извършва   да бъдат сведени до минимум. Ето защо е нужна добра организация на счетоводната дейност и  на цялото управление на предприятието. С настоящата разработка си поставям за цел изследването на организацията на отчитане на финансовите резултати на фирма “Елматех” АД – гр. Троян, а именно:

-  да се установят теоретическите въпроси, свързани с отчитането

-  да се разкрият специфичните особености при отчитането на финансовия резултат в “Елматех” АД -  гр. Троян  за периода 2006 - 2008 г.

-         да се анализира финансовия резултат в предприятието;

-         да се разкрият предстоящите промени при отчитането и преобразуването на финансовия резултат при въвеждането на МСС.

 

Кратко представяне на фирмата:

            “Елматех” АД – гр. Троян е основано през 1991 г. В национален мащаб дружеството е единственото малко предприятие за специални и нестандартни асинхронни електродвигатели с височина на оста на въртене от 56 до 132 мм. Качеството на произвежданите продукти е добро и изделията отговарят на изискванията на партньорите на фирмата и изискванията на стандартите. Произвежданите изделия намират добър прием на вътрешния и международния пазар.

            ………………………………………………

                                                                                                                                                                                                                                                                  

         ГЛАВА ВТОРА. ОТЧИТАНЕ И АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ

 

         1. Отчитане на печалбите и загубите от текущата година

 

Отчитането на финансовият резултат се извършва чрез сметка Печалби и загуби от текущата година. На практика, отчитането на  финансовият резултат е елемент на годишното счетоводно приключване на организацията. След съпоставянето на приходите и разходите салдото по сметката формира вида на финансовия резултат – съответно печалба или загуба, като кредитното салдо означава, че фирмата е реализирала печалба текущо през годината, а дебитното салдо изразява загубата.

Отчитането на финансовия резултат е  свързано с приключването на счетоводните сметки, чрез които текущо през годината са се отчитали приходите и разходите на предприятието.  

Съгласно, възприетата методика[1], най-напред се приключват онези сметки, които остават без  салдо, защото при тяхното приключване не се изисква съставяне на нови счетоводни статии и генериране на информация по други сметки. Това са сметките за:

- отчитане на разходите по икономически елементи. Нито една от тях не е със салдо. Те се приключват, като се дебитират срещу кредитиране обикновено  на сметките от група 61  Разходи за дейността, или на сметка 303 Продукция, или пък директно на сметките от група 70  Приходи от продажби.

 Следва приключването на сметките за отчитане на административно - стопанските разходи и на разходите за продажби на продукция. Те се приключват срещу кредитиране на сметки от група  Приходи от продажби.

 Като следващ етап се приключват сметките за извършените  финансови  за извънредни разходи. Със сумата на дебитните обороти тези сметки се кредитират, дебитира се финансово - резултатната сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.

            …………………………………………..

 

 

 

Заключение

 

Отчетността и анализът в предприятието  се занимават с употребата на ресурси за постигането на определена цел. Целите на оперативното  счетоводство и тези на анализа  са свързани с използването на сходни източници на информация, но са различни във времевата скала. Докато анализът на предприятието  има цели и задачи, които са принципно с дългосрочен характер, то оперативното  счетоводство оперира обикновено в едногодишен времеви период.  Оперативното  отчитане на финансовия резултат  е задължителен и нормативно определен  елемент от дейността на икономическите единици. Оперативното  отчитане е и източник за изчисляване на аналитичните показатели на предприятието. Ето защо, двете операции – финансов анализ и отчитане са взаимосвързани и са част от управленската дейност на предприятието.

Познаването на темповете и структурата на финансовия резултат на  предприятието дава възможност за неговото оптимизиране,   повишаване, като се набляга на проблемните области за предприятието.

За изследваното предприятие, може да се обобщи, че е реализирало положителен финансов резултат в средносрочен план. Лекото занижение на печалбата през последната година не е съществено, но въпреки всичко отправените препоръки към фирмата са да следи измененията и динамиката на разходите от дейността, както и на финансовите си разходи, които оказват  най – съществено влияние върху печалбата на дружеството.

Препоръките към фирмата могат да се съсредоточат и към внимателен анализ на външната среда, която също оказва влияние при формиране на крайните резултати от дейността.

……………………………………………….

 

Използвана литература

 

1.      Адамов, В., Финансов анализ, В. Търново, 2002

2.      Радонов, Д., Проданов, Г., Христов, В., Счетоводство на предприятието, С., 2006

3.      Душанов, Ив., и кол. Курс по счетоводство на предприятието, С., 1995

4.      Златков, Ив., Годишен счетоводен отчет 2003, в Делова седмица, 2004/ бр. 13

5.      Златков, Ив., Коментар на Международните счетоводни стандарти,  С., 2006

6.      Каменов, Д., Фирмено планиране и прогнозиране. С., 1999

7.      Кондарев, И., и кол. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2008 г.

8.      Райнов, Б., Основни компоненти на финансовия отчет, Сп. Данъчна практика, 2007/ 2

9.      Рангелов, Е., Акценти на годишното счетоводно приключване, Сп. Данъчна практика, 2008/1 и 2

10. Рангелов, Е., Съставни части, структура и съдържание на годишния финансов отчет, Сп. Данъчна практика, 2002/10

11. Проданов Г., и кол. Счетоводство на предприятието, Вн., 2006

12. Тодоров, Г., Финансово – счетоводен анализ, Вн., 2003

13. Трифонов, Т., Теория на счетоводството, Пл., 2004

14. Филипова, Ф., Хармонизация  на счетоводството.  Вн., 2001

15. Закон за изменение на Закона за корпоративно подоходно облагане, (Обн., ДВ, бр. 115 от 15.12.1997 г.; попр., бр. 19 от 1998 г.; доп., бр. 21 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 12 от 1999 г.; изм. с § 4 от Закона за деноминация на лева - бр. 20 от 05.03.1999 г.; доп., бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 51 от 1999 г.; доп., бр. 64 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 1999 г.; изм., бр. 103 от 1999 г.; доп., бр. 110 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 111 от 1999 г., бр. 105 от 19.12.2000 г.; доп., бр. 108 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г.; доп., бр. 61 от 2002 г.; доп., бр. 62 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 119 от 2002 г.; изм., бр. 42 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2003 г.; доп., бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2004 г. – в сила от 01.01.2005 г., бр. 107 от 07.12.2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.)

16. Закон за корпоративно подоходно облагане, Обн. - ДВ, бр. 115 от 05.12.1997 г.; попр., бр. 19 от 1998 г.; доп., бр. 21 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 12 от 1999 г.; изм. с § 4 от Закона за деноминация на лева - бр. 20 от 05.03.1999 г.; доп., бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 51 от 1999 г.; доп., бр. 64 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 1999 г.; изм., бр. 103 от 1999 г.; доп., бр. 110 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 111 от 1999 г., бр. 105 от 19.12.2000 г.; доп., бр. 108 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г.; доп., бр. 61 от 2002 г.; доп., бр. 62 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 119 от 2002 г.; изм., бр. 42 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2003 г.; доп., бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 53 от 22.06.2004 г. – в сила от 01.01.2005 г

17. Закон за счетоводството, Обн., ДВ, бр. 98 от 16 ноември 2001 г., в сила от 1. 01. 2002 г.,изм. доп. ДВ бр. 91/2002 г.

18. Наредба № 13а - 10403 за пределните размери на естествените фири, брака и липсите на стоково - материални ценности при съхраняването и транспортирането им, обн. Изв., бр. 61 от 1959 г., изм., ДВ, бр. 23 от 1969 г., бр. 14 от 1976 г. и бр. 28 от 1980 г.)

19. www.paragraf.com

 

 

Темата е разработена 2009 г.

Съдържа множество таблици.

Най – новата информация е от 2009 г.

Съдържа информация за приходите и разходите на фирмата за периода 2006 – 2008 г.

 

Ключови думи:

отчитане на финансовите резултати, счетоводно отчитане, синтетично и аналитично отчитане, постоянни и временни данъчни разходи, неразпределена печалба от минали години, управление на предприятието, финансово – счетоводен анализ, хармонизация на счетоводството[1] Виж Тодоров, Г., Цит. съч. с. 286-289, въпреки, че подобно мнение изразяват всички автори, които се занимават с подобен проблем: Виж също и Дурин, Ст, Счетоводство на предприятието, С., 2003 и др.


Търси за: отчитане финансовите резултати | счетоводно отчитане | синтетично аналитично отчитане | постоянни временни данъчни разходи | неразпределена печалба минали години | управление предприятието | финансово счетоводен анализ | хармонизация счетоводството

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker